Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrollens kvalitet

Fødevarestyrelsens kontrol skal være af en høj kvalitet. Det skal Fødevarestyrelsen sikre ved at have kompetente medarbejdere og procedurer til løbende at følge kvaliteten af kontrollen. EU Kommissionens har en kontrolenhed Health and Food Audits and Analysis (Sante F), der reviderer kontrollen bl.a. i Danmark.

Kompetente medarbejdere
Kompetente medarbejdere i hele Fødevarestyrelsen skal sikre en effektiv kontrol. Fødevarestyrelsen har en kompetencestrategi, der sikrer, at medarbejderne herunder de tilsynsførende får de rette faglige og personlige kompetencer

Medarbejderne deltager jævnligt på efteruddannelse, kurser og seminarer, så de har relevant og ny viden. Fødevarestyrelsen underviser de tilsynsførende inden for bl.a. fødevarefaglige emner og lovgivning. Herudover deltager de tilsynsførende bl.a. i kurserne Better Training for Safer Food, som EU udbyder, og i anden relevant kompetenceudvikling, fx om kommunikation og konflikthåndtering.

Fødevarestyrelsens arbejde med at sikre kvaliteten af kontrollen
Fødevarestyrelsen skal ifølge Kontrolforordningens artikel 8.3 verificere effektiviteten af kontrollen og sikre, at procedurer for kontrollen forbedres, hvis det er nødvendigt. Det kaldes også supervision.
 
Fødevarestyrelsen sikrer en god kvalitet af kontrollen blandt andet på følgende måder:
 • Den tilsynsførendes leder tager med mellemrum med på kontrolbesøg og ser, hvordan den enkelte tilsynsførende arbejder i praksis (kvalitetssupervision).
 • De tilsynsførende tager også med hinanden på kontrol for at lære af hinanden og se, om de gør det på samme måde.
 • Tilsynsførende mødes med kollegaer fra andre kontrolenheder i erfa-grupper og drøfter konkrete sager. Det hjælper med at sikre god praksis i hele landet og ensartethed mellem enhederne.
 • Vi sørger for, at de tilsynsførende får hjælp af en jurist i nogle af de vanskelige sager, hvor der fx skal gives forbud, bøder eller politianmeldelser.
 • Vi laver stikprøvekontrol af tilfældige udsnit af kontrolrapporter og skriftlige afgørelser fra alle fødevare- og veterinærkontrolenheder samt kødkontrollen.
 • Vi udarbejder gode vejledninger og instrukser, der hjælper de tilsynsførende med at udføre kontrollen korrekt.
 • Vi følger udviklingen i kontrolresultater på forskellige områder ved at lave udtræk af data for kontrollen.
 • Vi følger med i, hvordan kontrollen opleves og fungerer ved at holde møder med erhvervsorganisationerne.
 • Vi vurderer resultater og følge op på anbefalinger fra audits af Fødevarestyrelsen udført af bl.a. Intern Audit og EU-Kommissionen.
Intern Audit
Fødevarestyrelsen har en særlig enhed - Intern Audit, der udfører en revidering af Fødevarestyrelsens kontrolsystem også kaldet Audit jf. art. 4.6. i Kontrolforordningen.
Intern Audits fund skal være med til at udvikle, forbedre og effektivisere kontrollen. Ved fund af fejl og mangler er der derfor fokus på at finde og behandle årsagerne til disse mangler.
 
 
 
EU-Kommissionens kontrol af Fødevarestyrelsens kontrol
EU Kommissionens kontor Health and Food Audits and Analysis (Sante F), foretager kontrol med at myndighederne i medlemsstaterne og i tredjelande lever op til reglerne på fødevare- og veterinærområdet. Sante F gennemfører typisk 5-7 besøg i Danmark hvert år med udgangspunkt i forskellige temaer indenfor foder-, fødevare- og veterinærområdet"

Læs mere om Sante F.

 
Andre landes kontrol af Fødevarestyrelsen
 Danmark har en stor eksport af fødevarer til lande uden for EU (tredjelande).
 Disse landes myndigheder vil kun tillade, at der importeres danske fødevarer, hvis varerne overholder de regler, der gælder i Danmark, og desuden overholder tredjelandenes regler, som i nogle tilfælde er forskellige fra de danske regler.
 • De udenlandske myndigheder holder derfor øje med den danske fødevarekontrol. Dette kan ske på forskellig måde, fx:
 • Landet kræver udførlige oplysninger om den danske fødevarelovgivning og om Fødevarestyrelsens kontrol
 • Landet kræver, at Fødevarestyrelsen fremsender oplysninger om resultatet af kontrollen fx undersøgelser for rester af lægemidler i kød
 • Landets myndigheder kommer med kortere eller længere mellemrum på inspektion i Danmark for at påse om virksomhederne og om Fødevarestyrelsens kontrol lever op til landets krav.
Hvis virksomheden ikke lever op til reglerne, eller hvis landet ikke synes, at Fødevarestyrelsens kontrol er god nok, kan det få konsekvenser for den enkelte virksomheds mulighed for at eksportere.

Det kan desuden få konsekvenser for alle danske virksomheders mulighed for at eksportere til et land, hvis landet finder, at kontrollen ikke er god nok.
 
Ændret 19. januar 2022