Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Grænsekontrol - dyr

Animalske produkter og levende dyr, som indføres fra tredjelande, skal indføres via et grænsekontrolsted. Kommissionens beslutning 2007/275/EF angiver hvilke dyr og animalske produkter, som skal underkastes veterinærkontrol.

​​​Det er ikke alle grænsekontrolsteder, der er godkendt til alle typer af levende dyr og produkter. Kommissionen udarbejder en samlet liste over alle godkendte grænsekontrolsteder og hvilke kategorier de er godkendt til.

Se den gældende liste i Kommissionens beslutning 2009/821

Se desuden en udspecificeret oversigt over de danske grænsekontrolsteder her

Alle EU-grænsekontrolsteder godkendes af Kommissionen. De danske grænsekontrolsteder drives af private eller lokale offentlige operatører (virksomheder, kommuner, havne m.v.). Fødevarestyrelsen stiller det fornødne kontrolpersonale til rådighed. Grænsekontrolstedet ledes af en grænsedyrlæge.

Proceduren for godkendelse og kravene fremgår af bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder.

Importkrav som kontrolleres ved grænsekontrollen

Animalske produkter og levende dyr, som indføres fra tredjelande, skal opfylde en række krav vedrørende dyresundhed, og for animalske produkter folkesundhed og produktionshygiejne, som checkes ved den veterinære grænsekontrol på det grænsekontrolsted, hvor partierne/forsendelserne indføres i samhandelsområdet.

Der kan derudover være en række krav til kvalitet, sammensætning eller mærkning, som fødevarer skal opfylde for at kunne omsættes frit, men som ikke er omfattet af den veterinære grænsekontrol.


De forhold grænsekontrollen skal checke for det enkelte parti er:

  1. om partiet/forsendelsen stammer fra et godkendt tredjeland
  2. om partiet/forsendelsen stammer fra en godkendt virksomhed (animalske produkter)
  3. om oprindelseslandets aktuelle plan for kontrol af restkoncentrationer er godkendt (fødevarer)
  4. om partiet/forsendelsen følges af de garantier EU kræver for dyre- og folkesundhedsforhold.

Hvis der sker et udbrud af en smitsom dyresygdom i et godkendt tredjeland, kan importen derfra midlertidigt blive forbudt eller underlagt andre restriktioner.

Sådanne restriktioner har forrang i forhold til de generelle bestemmelser.

Hvordan udføres kontrollen?


Senest inden partiet fysisk ankommer til EUs område skal grænsekontrolstedet have besked. Dette gøres i TRACES ved at udfylde et Common Veterinary Entry Document - CVED.

Veterinærkontrollen består af dokumentkontrol, identitetskontrol og evt.  fysisk kontrol. I forbindelse med den fysiske kontrol kan der udtages stikprøvevis prøver til laboratorieanalyse.

Hvem kan importere?


Alle importører i samhandelsområdet kan importere animalske produkter og levende dyr via et hvilket som helst EU-grænsekontrolsted godkendt til formålet. For import via et dansk grænsekontrolsted forudsættes det dog, at der er en person eller virksomhed i Danmark, som er ansvarlig for partiet/forsendelsen i forbindelse med indførslen. Det skal derfor være en dansk person eller dansk indregistreret virksomhed, som underskriver forhåndsanmeldelsen (CVED'et).

Danske importører skal være registrerede hos Fødevarestyrelsen ved den lokale kontrolafdeling. En importør kan være en person eller en virksomhed.

Som en autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed er importører også omfattet af krav om egenkontrol, som skal omfatte importaktiviteten.

Betaling for importkontrol

Uanset udfaldet af kontrollen må grænsedyrlægen ikke frigive det/den kontrollerede parti/forsendelse, før importøren har betalt for kontrollen. Beløbet beregnes ud fra reglerne i betalingsbekendtgørelsen.

Eksport via et grænsekontrolsted


I forbindelse med eksport af levende dyr til tredjelande, kan der være krav om, at eksporten går over et godkendt grænsekontrolsted. Sådanne eksporter skal forhåndsanmeldes til grænsekontrolstedet for dyrenes oprindelsesbedrift mindst 4 arbejdsdage før planlagt afsendelsesdato.

Grænsekontrolsteder i Danmark og andre EU lande
 
Relevante links

TRACES

 
Lovstof  og regler  

Komm. beslutning 2007/275/EF

Komm. beslutning 2009/821/EF

Bek. nr. 69 om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder

Komm. beslutning 2009/870/EF om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder

Betalingsbekendtgørelsen

 
Ændret 13. september 2021