Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Beredskabsforanstaltninger og midlertidigt forøget kontrol med risikoprodukter

Fødevarer og foder, som udgør en særlig risiko eller formodes at udgøre en særlig risiko, skal underkastes grænsekontrol ved import.

EU-Kommissionen vedtager fælles EU-regler om øget kontrol med fødevarer og foder, som myndighederne ved udgør en særlig risiko eller forventes at kunne udgøre en særlig risiko for fødevaresikkerheden.

Den 14. december 2019 trådte gennemførelsesforordning 2019/1793 i kraft. Link til forordningen findes under lovstof. Forordningen samler reglerne om den midlertidigt forøgede importkontrol og reglerne i fire forordninger om beredskabsforanstaltninger for ikke-animalske fødevarer og foder.

Forordningen findes under menupunktet "Lovstof".

Den særlige risiko betyder ikke, at der skal laves et egentligt importforbud, eller at alle sendinger skal testes, men myndighederne skal foretage en grundigere kontrol, inden produkterne føres ind i EU. Resultaterne af kontrollen skal gøre det muligt at vurdere omfanget og sætte mere effektivt ind over for problemerne.

Den midlertidigt øgede kontrol hed før intensiveret offentlig kontrol eller 669/2009-importkontrol.

Her på siden er der information om, hvad kontrollen indebærer.

 

De produkter, som er omfattet reglerne, står i Bilag I og II i forordningen. Produkterne er dels beskrevet, dels angivet ved de relevante KN-koder. I de fleste tilfælde vil restriktionerne for et produkt kun gælde for et bestemt land, som er angivet i listen.
 
Bemærk, at der jævnligt og minimum hvert halve år ændres i Bilag I og II til forordningen. Listen opdateres jævnligt, når den særlige kontrol for nogle produkter ophører, og andre produkter tilføjes. Ændringer i listen bestemmes af EU-Kommissionen og EU-medlemslandene i fællesskab. Ændringerne findes under menupunktet "Lovstof".

 
Import af de omfattede produkter skal forhåndsanmeldes
Sendinger af produkter, som er på listen i Bilag I og II, skal forhåndsanmeldes til et grænsekontrolsted – et BCP (Border Control Post). Det hed før 14. december 2019 Designated Point of Entry (DPE)). Forhåndsanmeldelse sker ved, at importøren indsender et CHED, udfyldt på del I med de krævede oplysninger til myndighederne, der fører kontrol ved Grænsekontrolstedet. Forhåndsanmeldelsen skal ske i TRACES NT.
 
Det er den ansvarlige for sendingen, der skal forhåndsanmelde import af produkter, hvis de er nævnt i forordningen. Hvis der er særlige krav til anden dokumentation fra oprindelseslandet, vil dette også fremgå af forordningen. Det er derfor vigtigt at holde sig á jour med forordningens liste.
 

Sendingerne skal forhåndsanmeldes til et BCP på den ”ydre grænse”, det vil sige det sted, hvor produkterne føres ind i EU. Det betyder, at produkter, som importeres til Danmark via et andet EU-land – fx havnene i Rotterdam eller Hamburg – skal forhåndsanmeldes til myndighederne dér.

 
Grænsekontrolsteder i EU-lande på Kommissionens hjemmeside.
 
Vær opmærksom på, at der er særlige regler for forhåndsanmeldelse for varer, der føres ind eller opbevares i Københavns Frihavn, jf. cirkulære om nr. 9560 af 13. oktober 2010.
 
Hvad indebærer den intensiverede offentlige kontrol?

Myndighederne skal foretage dokumentkontrol af det fælles importdokument – CHED-D (jf. forordningen 2019/1715, Bilag II, Del II, Afsnit D) på alle sendinger af de produkter, der er anført i listen i bilag I og II i forordning 2019/1793.


I bilag I og II i forordningen er der for hvert produkt angivet frekvenser for, hvor ofte myndighederne desuden skal foretage identitets- og fysisk kontrol af sendingerne. I Danmark er det Fødevarekontrolenhederne, Grænsekontrollen, der foretager denne kontrol, når produkterne er bestemt til konsum eller til foder.
 
Alle sendinger skal ind i EU via et grænsekontrolsted (BCP)

Det vil sige, at alle dokumenter kontrolleres på det BCP.. Hvis sendingen udtages til identitets- og fysisk kontrol (som omfatter prøveudtagning), skal dette også ske på BCP’et.


Der er muligheden for, at identitets- og fysisk kontrol kan ske på et kontrolsted som ikke er ved EU’s ydre grænse. Det er altså muligt at forhåndsanmelde en sending og få foretaget dokumentkontrol på et BCP på den ydre grænse og derefter få sendingen videreført til et kontrolsted, hvor myndighederne kan foretage identitets- og fysisk kontrol.

Hvis sendingen er udtaget til fysisk kontrol er det efter aftale med myndighederne ved BCP’et muligt at –at overføre sendingen til en Onward transportation virksomhed , hvor sendingen skal være under beslag indtil analyseresultatet er klar, kontrollen er afsluttet og myndighederne har frigivet eller afvist sendingen.

 

Der er dog nogle forudsætninger, for at disse muligheder kan anvendes: 


Dette kan kun ske efter aftale med myndigheden ved BCP og den ansvarlige for sendingen samt kontrolstedet (hvis det er forskelligt for den virksomhed der er ansvarlige for sendingen).

  • Virksomheden, hvor kontrollen skal foregå, skal være godkendt som kontrolsted eller onward transportation facility (se afsnit nedenfor).
  • Virksomheden skal være valideret af myndighederne i TRACES NT som Kontrolsted eller Onward transportation Facility.
  • Virksomheden skal have status som toldoplag eller lignende, da der er tale om produkter, der ikke er indfortoldet.
 
Myndighederne ved BCP eller kontrolstedet afgør, hvilke sendinger der skal udtages prøver af

Myndighederne ved BCP eller kontrolstedet skal sørge for, at der bliver udtaget prøver som angivet i forordningen, og de bestemmer ud fra forhåndsanmeldelserne, hvilke sendinger der skal undersøges nærmere. I Danmark er det altså Fødevarekontrol-enhederne ved grænsekontrollen, der bestemmer prøveudtagningen.


De importerede produkter kan anvendes/omsættes, når den relevante kontrol er afsluttet

Produkterne må indfortoldes,​ når fødevarekontrollen ved grænsekontrolstedet har foretaget den relevante kontrol. Det vil sige, at de sendinger, som kun skal til dokumentkontrol, kan indfortoldes umiddelbart efter, at dokumentkontrollen er afsluttet, og fødevarekontrollen har udfyldt del II af CHED med angivelse i boks II.5, at sendingen ikke er udtaget til fysisk kontrol. Det underskrevne og afstemplede CHED forevises tolden.

 
Hvis en sending udtages til fysisk kontrol, skal det tilbageholdes

Dette sker, indtil der foreligger analyseresultater for de prøver, der er udtaget. Sendingen kan ligge under beslag på BCP eller et kontrolsted. Hvis du som importør vælger, at sendingen skal ligge under beslag på et andet sted end BCP’et, skal virksomheden have status af kontrolsted eller ”Onward transportation facility” i TRACES NT og skal også have status som toldoplag eller lignende, da der er tale om produkter, der ikke er indfortoldet. Myndighederne ved BCP skal give tilladelse til, at sendingen må overføres. Tilladelsen anføres i CHED.

 

Hvis prøveudtagningen er foretaget på BCP, kan sendingen godt overføres til beslag i et andet EU-land. F.eks. kan en sending, som myndighederne ved et BCP i Hamburg har udtaget prøver af, godt lægges under beslag på en virksomhed i Danmark. Det er imidlertid op til myndighederne ved første indgangssted at træffe afgørelse, om anvendelse af denne ordning kan finde sted. Den ansvarlige for sendingen skal også acceptere det.

 
Økologi – forhåndsanmeldelse og frigivelse til fri omsætning

Listen i bilag I og II til forordning (EF) nr. 2019/1793 gælder både økologiske og ikke-økologiske produkter, og økologiske produkter er derfor ikke undtaget fra forordningen. Økologiske produkter omfattet af listen i bilag I og II skal således forhåndsanmeldes ved CHED på samme måde som ikke-økologiske produkter.

 
Derudover er der visse særlige importprocedurer for økologiske fødevarer importeret fra tredjelande. Økologiske produkter skal derfor også forhåndsanmeldes efter procedurerne beskrevet i vejledning om import af økologiske fødevarer.
Gå til vejledning om import af økologiske fødevarer
 
Overgangen til fri omsætning som økologiske fødevarer er desuden betinget af, at kontrolattesten for økologi (Certificate of Inspection) er afstemplet af toldmyndigheden.
 
Vær opmærksom på, at toldstederne i Danmark fra 1. september 2017 overgik til at administrere økologi-importer i det elektronisk system, TRACES NT.
 

Virksomheder, som ønsker at etablere og drive et BCP, skal ansøge den lokale Fødevare-kontrolenhed. Et BCP er på samme måde som de veterinære grænsekontrolsteder et kontrolsted, hvor alle importører, som ønsker det, kan få kontrolleret de produkter, stedet er godkendt til. Kravene til godkendelse fremgår af Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014.

 

Kontrolsteder

Som beskrevet ovenfor kan virksomheder godkendes kontrolsteder (hed før DPI eller midlertidige kontrolsteder), hvor identitets- og fysisk kontrol kan finde sted. Sådanne kontrolsteder skal opfylde kravene i forordningens 2019/1014, men skal ikke ligge på den ydre grænse og kan forbeholdes sendinger til pågældende virksomhed. Kontrolsteders godkendelse kan trækkes tilbage, hvis de ikke længere opfylder kravene i forordningen. 

Virksomheder, som ønsker at blive godkendt som kontrolsted, skal ansøge den lokale Fødevarekontrolenhed. Det er en forudsætning for godkendelse, at virksomhederne har status som toldoplag eller lignende. Henvendelse herom skal ske til SKAT. 

Læs mere
Lovstof og regler

Gennemførelsesforordning 2020/625, der er ændring til forordning 2019/1793 gældende fra 27. maj 2020.

Gennemførelsesforordning 2019/1793 oprindelig forordning

Der var fejl i KN koder i oversættelsen af den oprindelige udgave. Derfor er der en berigtigelse til forordning med de korrekte bilag I og II. Rettelser er i den konsoliderede forordning
 
Historisk: 
Ændringer til bilag I, gældende fra 14. januar 2019 (Forordning (EU) 2019/35)
Denne forordning gælder frem til og med den 25. juli 2019, hvorefter den erstattes af forordning (EU) 2019/1249.
 
Ændringer til bilag I, gældende fra 6 juli 2018 (forordning (EU) 2018/941) 
 Denne forordning gælder fra og med 6. juli 2018, hvilket medfører, at bilaget til denne forordning derefter erstatter bilag I i forordning (EF) Nr. 669/2009.  
 
Denne forordning gælder fra og med 1. januar 2018, hvilket medfører, at bilaget til denne forordning erstatter bilag I i forordning (EF) nr. 669/2009. Fra 6. juli 2018 finder nedenstående forordning anvendelse.
 
 
Ændringer til bilag I, gældende fra 1. juli 2016 (Forordning (EU) 2016/1024)  
Denne ændring indebærer også en ændring af forordningens artikel 2, hvilket medfører, at ændring af bilag I fremover vil ske mindst to gange årligt, fremfor mindst fire gange årligt som hidtil.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forordning (EF) Nr. 669/2009 – oprindelig forordning efterfulgt af den nyeste og historiske udgaver.
(Denne version er ikke den konsoliderede udgave – find venligst den nyeste version af bilag I i nedenstående forordning):
 
Denne forordning gælder fra og med den 26. juli 2019, hvilket medfører, at bilaget til denne forordning erstatter bilag I i forordning (EF) 669/2009. 
Ændret 8. juni 2021