Gå til navigation Gå til hovedindhold

Import af økologi

Ved import af økologiske produkter fra lande uden for EU gælder en række supplerende bestemmelserne i økologireglerne. Ved indførsel af økologiske fødevarer fra andre EU-lande, dvs. ved samhandel indenfor det indre marked, skal man overholde de almindelige økologikrav ved handel med økologiske fødevarer.

​​​​​​Indførsel vs. import​​​ af økologiske varer

Indførsel af økologiske fødevarer fra an​​dre EU-lande eller EØS-associerede lande, fx. Norge, betragtes ikke som import ifølge økologireglerne. Økologiske varer fra EU- og EØS-lande kan frit omsættes indenfor fællesmarkedet, hvis økologikravene vedr. bl.a. dokumentation og kontrol overholdes.  

​Import af økologiske varer

Ifølge Økologiforordningen (EC) nr. 2018/848 kan økologiske produkter produceret i lande udenfor EU importeres til EU, såfremt de er produceret, kontrolleret, transporteret m.v. i overensstemmelse med reglerne i Økologiforordningen – særligt artikel 46-48, der handler specifikt om import.

Krav til importører af økologiske varer 

For at kunne påbegynde import af økologiske fødevarer og modtagelse af dem som første modtager i EU, er ​det en forudsætning, at virksomheden er omfattet af Fødevarestyrelsens økologikontrol og har fået godkendt særlige importprocedurer i deres økologirapport.

Regl​erne omkring økologiimport finder man i Økologi-importforordningerne. De   beskrives nærmere i "Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v.". 

Vær opmærksom på, at Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. december 2021​, som omhandler godkendte tredjelande og godkendte kontrolorganer og -myndigheder i tredjelande ofte ændres! Fremover vil kontrolorganer af lande, som er indgået nye gensidige handelsaftaler omkring økologiske produkter, ikke være indeholdt i denne forordning:

EU-Kommissionen vil fremover offentliggøre informationen om disse handelsaftaler på en særskilt hjemmeside. P.t. oplyser siden om handelsaftaler med Chile, Schweiz og Storbritannien:

​​TRACES til økologiske importer fra tredjelande

Det er obligatorisk at anvende EU's elektroniske database TRACES ved økologiimporter fra lande udenfor EU (tredjelande). TRACES (TRAde Control and Expert System) til økologiske importer skal forbedre sporbarheden på økologiske varer fra tredjelande.

Vigtigt! Information til importører! 

Det er obligatorisk, at der ligger en godkendt kontrolattest i TRACES udstedt af eksportørens kontrolorgan. Vær opmærksom på, at EU-Kommissionen har strammet reglerne for, hvornår disse kontrolattester skal udstedes. 

Kontrolattesterne for økologiske partier skal udstedes inden de er blevet afsendt fra tredjelandet, jf. artikel 4, stk. 1 i:

Importørerne opfordres til inden køb af økologiske produkter at sikre med eksportøren, at partiet kan omfattes af en gyldig kontrolattest udsted af kontrolorganet i tredjelandet inden afsendelsen.

Originale papirkontrolattester 

Tilladelsen til at udstede originale papirkontrolattester er ved at blive forlænget indtil 31. oktober 2022. Fødevarestyrelsen er dog allerede gået over at godkende kontrolattester i TRACES med digitalt segl, uanset om der er udstedt et original papirkontrolattest eller ej. Importørerne må sikre sig, at Fødevarestyrelsen har underskrivet kontrolattesten i TRACES i rubrik 30 og delkontrolattesten i rubrik 12 inden sendingerne skal fortoldes. Toldstyrelsen vil kontrollere om kontrolattesterne i TRACES er godkendt og underskrevet af Fødevarestyrelsen.

De overordnede betingelser for import af økologiske fødevarer til EU
Der er indtil videre 2 muligheder for at importere økologiske fødevarer fra tredjelande til EU.
 
Den første mulighed er via Importforordningens bilag III, der populært kaldes tredjelandslisten. Tredjelandslisten nævner de “godkendte tredjelande”, hvorfra der under nogle nærmere fastlagte betingelser kan importeres bestemte produktkategorier til EU.    
 
Den anden mulighed er via Importforordningens bilag IV, kontrolorgan-listen. Listen viser de godkendte kontrolorganer og i hvilke tredjelande de er godkendt til at udføre økologikontrol i specifikke produktkategorier. Det er kun disse produktkategorier, der kan importeres under de i listen angivne betingelser.
 
Partispecifikke procedurer ved import af økologiske produkter

Uanset om der er tale om import via tredjelandslisten eller via kontrolorganlisten, så skal alle importerede økologiske partier forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen på dette skema:

For alle økologiske partier fra lande udenfor EU/EØS, skal der være udsted et elektronisk kontrolattest i TRACES af kontrolorganet i tredjelandet. Kontrolattester, som er blevet udsted med elektronisk signatur af kontrolorganet i eksportlandet, bliver ikke længere udsted i en papirudgave af kontrolorganet. Fra 1. januar 2022 vil kontrolattesterne kun blive behandlet elektronisk i TRACES. Selvom kontrolorganet ikke har udsted kontrolattesten med en elektronisk signatur, er det ikke længere nødvendigt at forelægge en original papirkontrolattest til frigivelse af de økologiske varer, hvis kontrolattesten er godkendt i TRACES. 

Før et parti kan blive frigivet som økologisk i EU, skal kontrolattesten være verificeret, godkendt og stemplet af Fødevarestyrelsen i TRACES. Toldmyndighederne vil endelig frigive de økologiske varer ved fortoldningen. Det skal angives i toldangivelsen at varen er økologisk og kontrolattestnummeret skal oplyses til toldmyndighederne.

Det er vigtigt, at importøren sikrer, at den elektroniske kontrolattest ikke afviger fra de øvrige toldpapirer ellers vil toldmyndighederne ikke kunne fortolde varen som økologisk. Reglerne fremgår af Importforordningen, som bl.a. også indeholder den gældende udgave af kontrolattesten.


Importører, der opsplitter en sending i delsendinger forud for frigivelse til fri omsætning, skal udfylde en delkontrolattest i TRACES og forelægge dette til Toldmyndigheden til frigivelsen af delpartiet.  ​

​Import af økologiske produkter fra Ukraine – EU-undtagelse for papirkontrolattester

EU-Kommissionen arbejder fortsat på at kontrolorganer i Ukraine, der fortsat udsteder økologi kontrolattester på papir, kan undtages herfor og nøjes med at anvende TRACES til at underskrive kontrolattester uden brug af digitalt segl. 

EU-undtagelsen af især kontrolattester udsted i Ukraine, sker pga. forholdene i Ukraine, hvor det ikke er muligt at anvende postvæsen eller lignende distribution af papirdokumenter.  Forlængelsen af undtagelsen er endnu ikke officielt vedtaget i EU, men forventes at ske i juli 2022. Undtagelsen vil gælde til 31. oktober 2022. Den foreslåede undtagelse er i overensstemmelse med den praksis der allerede er indført i Danmark for alle importer af økologiske varer fra lande, vis kontrolorganer endnu ikke har fået et digitalt segl.​

Brug af Ø-mærke og EU's økologi-logo på importerede fødevarer

Det er muligt at mærke importerede økologiske fødevarer med Ø-mærket. Ø-mærket kan dog kun påsættes i Danmark af en virksomhed, der er underlagt økologikontrol af de danske myndigheder. De nærmere betingelser fremgår af økologibekendtgørelsens § 21-22.

Det er også muligt at anvende EU-logoet på økologiske varer fra tredjelande, der overholder kravene i Økologiforordningen. Mærket kan påsættes både i EU og i tredjelandet. Hvis mærket påsættes i tredjelandet, skal kodenummeret for kontrolorganet – eller myndigheden i tredjelandet– samt oprindelse fremgå af mærkningen.

Særligt vedr. økologiimport fra UK efter Brexit
Da Storbritannien efter den 1. januar 2021 ikke længere er et EU medl​emsland, gælder Storbritannien (undtaget Nordirland) i forbindelse med import af økologiske varer som et tredjeland. Det vil sige, at ved import af økologiske varer fra Storbritannien (dog ikke fra Nordirland) skal de samme krav overholdes, som skal overholdes ved import af økologiske varer fra andre tredjelande. Handel med Nordirland bliver stadigvæk behandlet som samhandel i EU. 

De andre dele af Storbritannien (Skotland, Wales og England) er ikke længere en del af EU-fællesmarkedet. EU har undertegnet en handelsaftalen med Storbritannien, hvori EU anerkender Storbritannien som godkendt tredjeland. 

Disse skal ved eksport til EU udstede økologikontrolattester i TRACES. Det betyder, at importører og første modtager af økologiske varer fra Storbritannien skal have importprocedurer på plads (eventuel supplere deres økologirapport) og være registreret i TRACES.​

Hvis importprocedurer ikke allerede er indeholdt i virksomhedernes økologirapport, så skal virksomhederne anmelde ændringen til Fødevarestyrelsen og have opdateret økologirapportens procedurer, jf. økologibekendtgørelsen, § 7 og afsnit 6.5 i vejledningen om økologiske fødevarer. ​

Virksomhederne og virksomhedernes medarbejdere skal alt i alt hurtigst muligt anmelde ændringen af import/1. modtagelse, indsende procedurer, samt oprette en profil i TRACES:

​Handelsaftalen gælder indtil 31. december 2023, hvorefter den vil blive genovervejet:

Mærkning af økologiske produkter fra UK 

Med hensyn til mærkning af økologiske produkter fra UK har EU Kommissionen meddelt, at

  • De økologiske produkter, som er markedsført (placed on the market) i England før 31. december 2020, fortsat kan omsættes og eksporteres til EU efterfølgende (efter 1. januar 2021).
Heraf følger, at de økologiske produkter fra England, der allerede er i EU, fortsat kan markedsføres, selv om mærkningen ikke opfylder de gældende regler.

Der er imidlertid ikke muligt at opbruge emballage med ukorrekt mærkning i England efter den 31. december 2020, hvis varerne skal eksporteres til EU. Det vil sige, hvis varen ikke allerede er placed on the market.

EU/ikke-EU-jordbrug

Oprindelsesbetegnelsen henviser til råvarernes oprindelse og ikke hvor varen er tilberedt eller pakket. Angivelsen følger de samme overgangsbetingelser, der er for kode-mærkning af økologiske produkter fra England som tidligere beskrevet, det forventes, at de tilrettes/ændres i England sammen med den øvrige økologimærkning. I DK accepteres den brede betegnelse fx i tilfælde med sammensatte råvarer, hvor oprindelsen ændrer sig over året på grund af sæson, men kan ikke accepteres som en fast "sikker havn". Det skal generelt afspejle råvareoprindelsen.

Særligt vedr. økologiimport fra Schweiz
Schweiz: EU-kommissionen og Schweiz indgik i 2009 en samhandelsaftale om gensidig afskaffels​e af økologi-importcertifikater ved handel mellem EU og Schweiz. Aftalen betyder, at importerede økologiske produkter fra ​Schweiz ikke længere skal have en kontrolattest og afstemples af Skat ved fortoldning. Økologiske importer fra Schweiz skal heller ikke længere forhåndsanmeldes.
 
Særligt vedr. økologiimport Argentina
Det har vist sig, at økologiske citrusfrugter behandles med klorskylninger i Argentina, hvilket har medført, at der i EU indtil videre er indført importstop for økologiske citrusfrugter herfra.
 
Særligt vedr. økologiimporter fra Kina, Indien, Kazakhstan, Paraguay, Peru, Tyrkiet, Sierra Leone
På grund af øget fund af pesticidrester i forskellige produkter fra ovennævnte lande har EU Kommissionen udgivet en vejledning om skærpet kontrol: 
Særligt vedr. økologiimport af mikroalger til fødevarer
Kommissionen har i en fortolkning af juli 2015 meddelt, at den finder, at mikroalger til human konsum er inden for EU's økologiforordnings anvendelsesområde. Herudover har den fundet, at godkendte tredjelande og kontrolorganer, som er optaget på bilag III og IV i økologiimportforordningen, også er godkendt i forhold til import til EU af mikroalger til fødevarer, hvis godkendelserne omfatter produktkategorierne A, C eller D.
 

Fødevarestyrelsen fandt tidligere, at mikroalger til human konsum ikke var omfattet af EU's økologiforordning. Den nye tolkning fra Kommissionen betyder, at import af økologiske mikroalger fra tredjelande skal ske i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser om import af ø​​kologiske produkter fra tredjelande.

Lovstof og regler om økologi
​ 
Ændret 20. december 2022