Gå til navigation Gå til hovedindhold

Eksport af økologi

EU har indgået særlige økologi-handelsaftaler med UK, USA, Canada, Japan, Chile og Korea, som letter eksporten af økologiske fødevarer. Se nærmere herom under de respektive overskrifter.

​​​​​​​​​​Ved eksport til øvrige lande udenfor EU/EØS vil det være op til eksportøren at undersøge, hvilke særlige krav der eventuelt stilles af importlandet.

Ved eksport kan danske virksomheder normalt anvende de "Organic Operator Certificates", som bliver udsted i TRACES.​

​Hvis en virksomhed ved eksport af økologiske fødevarer undtagelsesvis mødes af krav om supplerende certifikater på specifikke aktiviteter eller produkter eller partivise certifikater, kan virksomheden evt. tilbyde følgende certifikat til importøren i eksportlandet:
Forslag til particertifikat

Forslag til supplerende certifikat

​Det ønskede certifikat udfyldes af virksomheden og indsendes til Fødevarestyrelsen (att: ​den lokale kontrolenhed) med anmodning om, at certifikatet udskrives af Fødevarestyrelsen, stemples og underskrives. Husk dog, at certifikaterne kun kan stemples og underskrives af Fødevarestyrelsen, hvis vi får anmodningen i god tid, således at vi kan kontrollere produkterne eller produktionen, inden varerne forlader Danmark.

Kontaktformular til Fødevarestyrelsen

Såfremt ovennævnte certifikat ikke opfylder kravene fra eksportlandet/importøren i eksportlandet, kan virksomheden forelægge Fødevarestyrelsen et forslag til et alternativt certifikat.

​Bemærk, at der for USA og Korea er fastlagt krav til udformning af et særligt certifikat – se under eksport af økologiske produkter til USA og Korea.

EU-Kommissionen er ved at forhandle nye gensidige handelsaftaler med lande udenfor EU, som også vedrører økologiske produkter. P.t. er der indgået handelsaftaler med Chile, Schweiz og Storbritann​ien. Information om disse handelsaftaler kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside:

Eksport af økologiske produkter til USA

Den 1. juni 2012 trådte en økologiaftale mellem EU og USA i kraft. Aftalen indebærer, at USA anerkender EU’s økologiregler på det vegetabilske område som ligeværdige med de amerikanske økologiregler (National Organic Program, NOP). Det betyder, at det nu er blevet lettere at eksportere danske økologiske vegetabilske produkter til USA. Samtidig giver aftalen danske producenter mulighed for at bruge det amerikanske økologilogo. 

Dog er produkter fra økologisk akvakultur ikke en del af aftalen og kan dermed ikke eksporteres med NOP-logo til USA.​

​Som konsekvens af aftalen skal der fra 1. juni 2012 ikke længere foretages en supplerende NOP-kontrol i Danmark hos de virksomheder og bedrifter, der vil eksportere økologiske vegetabilske produkter til USA. 

Aftalen omfatter også eksport af økologiske animalske produkter, der opfylder ekstra krav om, at produktionen sker uden brug af antibiotika. 

Ved eksport af økologiske animalske produkter til USA skal alle led fra landmand til eksportør være omfattet af økologikontrol og herudover en supplerende kontrol af, at det særlige USA-krav overholdes. Dvs. at der skal være dokumentation gennem hele kæden for, at USA-produkterne håndteres som særskilte økologiske produkter, hvad angår dokumentation, registreringer og balanceopgørelser, og også hvad angår sikring mod sammenblanding med øvrige økologiske produkter.

De implicerede fødevarevirksomheder i kæden skal derfor hver især indsende beskrivelser og kontrolprocedurer til Fødevarestyrelsen (den tilknyttede kontrolafdeling), som skal sikre, at både de almindelige økologiregler og det ekstra USA-krav overholdes. (De implicerede primærproducenter skal rette henvendelse til Landbrugsstyrelsen). Når Fødevarestyrelsen har vurderet, at materialet er tilstrækkeligt, udstedes en ny økologirapport eller en ændring/et supplement til økologirapporten.  

Samtidig udsteder Fødevarestyrelsen (den til virksomheden tilknyttede kontrolafdeling) et tillæg til økologikontrolerklæringen, svarende til den erklæring, som fremgår af bilaget i Kommissionens forordning (EU) 2021/2304 af 18. oktober 2021.

Køb og salg af økologiske prod​​ukter bestemt til USA

Ved køb og salg af økologiske produkter bestemt til USA indenfor EU skal skal det altid sikres, at produkterne er produceret uden antibiotika. Til salg af sådanne produkter indenfor EU kan der anvendes nedenstående particertifikat:

Ved eksport til USA skal de eksporterede produkter ved afsendelsen ledsages af et særligt NOP-certifikat. Certifikatet udfyldes og attesteres af virksomheden og mailes herefter til Fødevarestyrelsen (den tilknyttede kontrolafdeling). Herefter underskriver og stempler Fødevarestyrelsen (den tilknyttede kontrolafdeling) certifikatet og returnerer det originale dokument til virksomheden med posten. 

Husk at anmode om c​ertifikatet i god tid inden produkterne forlader Danmark, 

​Så har Fødevarestyrelsen mulighed for at kontrollere dem inden afsendelsen.

Cer​​tifikatet attesterer, at betingelserne for økologiaftalen mellem EU og USA er opfyldt, og indeholder oplysninger, der gør det muligt at spore de eksporterede produkter. 

Følgende skal bla​ndt andet fremgå af NOP-certifikatet:

  • Hvor produktet er fremstillet
  • Hvilken kontrolmyndighed/kontrolorgan der har certificeret produktet som økologisk
  • En garanti for, at der ikke har været anvendt forbudte stoffer eller metoder ved produktionen 

Læs mere o​m ækvivalensaftalen mellem USA og EU

Læs mere om NOP-​​reglerne

Eksport af økologiske produkter til Canada

Den 20. juni 2011 trådte en økologiaftale mellem EU og Canada i kraft. Aftalen indebærer, at Canada anerkender ​EU’s økologiregler på det vegetabilske og animalske område som ligeværdige med de canadiske økologiregler. Det betyder, at danske økologiske, vegetabilske og animalske produkter nu kan eksporteres til Canada. Samtidig giver den nye aftale danske producenter mulighed for at bruge det canadiske økologilogo.

Det canadiske øko​logi-logo

Økologiske fødevarer, der overholder EU's økologiforordning, og som eksporteres til Canada, kan frivilligt mærkes med det canadiske økologi-logo.

 Det er en forudsætning, at kravene i de canadiske "Organic Product Regulations", som linket til ovenfor, overholdes. Bl.a. skal fødevarerne mærkes med angivelsen "Product of", efterfulgt af oprindelseslandet, eller angivelsen "Imported", i umiddelbar forbindelse med logoet. Angivelsen skal være på både fransk og engelsk, medmindre der gælder særlige undtagelser fra kravet om tosproget mærkning.

 I øvrigt skal der mærkes med navn på den kontrolinstans, som har stået for økologikontrollen – dvs. for danske økologiske fødevarer Fødevarestyrelsen – også selv om der mærkes med Fødevarestyrelsens kontrolkodenummer: DK-ØKO-100.

Afbildning af det canadiske økologilogo

Højreklik på billedet for at gemme det ​​canadiske økologilogo. Logoet findes i øjeblikket kun i jpg-format.​

Eksport af økologiske produkter til Japan

Eks​port af vegetabilske økologiske produkter 

Pr. 1. april 2013 trådte en handelsaftale mellem EU og Japan i kraft, som sikrer, at medlemslandene i EU kan eksportere økologiske vegetabilske fødevarer til Japan og samtidig mærke produkterne med det japanske økologi-logo (”JAS-mærket”) i EU.

De nærmere betingelser knyttet til aftalen fremgår af bilag 1-5, som er udarbejdet af de japanske myndigheder i samarbejde med EU-Kommissionen (alt materialet er på engelsk).​

Bilag 1 af h​​andelsaftalen mellem EU og Japan

Bilag 1 anfører, ​​hvilke lande der er godkendt til eksport til Japan, herunder hvilke EU-lande: 

Bilag 2 af handel​​saftalen mellem EU og Japan

Bilag 2 er de jap​​anske regler for importører af vegetabilske produkter til Japan:

Bilag 3 af han​delsaftalen mellem EU og Japan 

Bilag 3 omhandl​​er den kontrakt, som danske eksportører skal indgå med den japanske importør for at kunne påsætte ”JAS-mærket” i Danmark:

Bilag 4 af handelsaft​alen mellem EU og Japan

Bilag 4 omhandle​​r de meget specifikke krav til den dokumentation, der følger partiet ved eksport til Japan og til den fysiske påsætning i Danmark af JAS-logoet på detailpakninger:

Husk at an​​​mode om et particertifikat hos Fødevarestyrelsen i god tid, inden produkterne forlader Danmark.

Bilag 5 af ha​ndelsaftalen mellem EU og Japan

Bilag 5 giver g​​enerelle svar på de oftest stillede spørgsmål om økologi i Japan:

Eksport a​​f animalske økologiske produkter

Animalske økologiske produkter kan efter 16. juli 2020 ikke længere eksporteres til Japan uden at være særligt JAS certificeret. Det er således nu forbudt at sælge produkter mærket som økologiske i​​​ Japan uden JAS mærke på.

Idet EU's ækvivalensaftale med Japan kun dækker vegetabilske økologiske produkter, kræver e​ksport af animalske økologiske produkter fremover, at disser er blevet certificeret af Japan akkrediterede kontrolorganer. Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen er ikke blevet akkrediteret af Japan. Man kan dog forsøge at finde et andet af Japan akkrediteret kontrolorgan, hvis man vil eksportere animalske økologiske produkter til Japan.


Eksport af økologiske produkter til Korea

Der er in​​dgået en økologiaftale mellem EU og Korea som er trådt i kraft den 1. februar 2015.

Økologiaftalen er pr. 30. januar 2018 blevet forlænget og gælder nu uden tidsbegrænsning for eksport a​​f forarbejdede økologiske fødevarer fra EU til Korea.

Uforarbejdede økologiske produkter er ikke omfattet af aftalen. Hvis man vil sælge uforarbejdede​ produkter til Korea, skal disse certificeres efter de koreanske økologiregler af et kontrolorgan akkrediteret af de koreanske myndigheder.​

Listen a​​​f forarbejdede økologiske fødevarer til Korea

I nedenstående liste oplyser de koreanske myndigheder, hvilke forarbejdede fødevarer efter handelsaftale​​n frit kan eksporteres til Korea som økologiske. Det er dog en betingelse, at produkterne lovligt, også efter EU-økologireglerne, må fremstilles i Danmark.

Listen af uforarb​​ejdede økologiske fødevarer til Korea

Listen af uforarbejdede øko​​​logiske produkter, der kun kan eksporteres, hvis de er blevet certificeret af ét i Korea akkrediteret kontrolorgan

NA​QS Import Certifikat

Siden 1. januar 2022 skal NAQS Import Certifikater udstedes elektronisk på NAQS's hjemmesiden. Virksomheder, der ønsker at eksportere forarbejdede økologiske fødevarer til Korea, skal anmod​​​e Fødevarestyrelsen om at udfylde et E-NAQS Import Certifikat. For at kunne udstede dette, bedes virksomheden at indsende et udfyldt udkast til certifikatet, faktura og bil of lading til Fødevarestyrelsen (den ansvarlige Fødevareenhed) senest 2 arbejdsdage inden varen bliver afsendt fra Danmark. Alle rubrikker, som ikke genereres af systemet skal være udfyldte, for at kunne udstede et certifikat. Afgangs- og ankomsttider skal angives, men kan efterfølgende rettes. 

Virksomheden vil efterfølgende modtage certifikatet i pdf pr e-mail, som skal forelægges ved ankomst af varen i Korea.

Vær opmærksom på, at der i 2019 er tilføjet en ny rubrik til Import Certifikatet. I dennne rubrik "Certification Number" skal danske fødevarevirksomheder angive Fødevarestyrelsens økologikontrolkode (DK-ØKO-100 + deres CVR-nr. Dette "certification number" skal ligeledes fremgå af mærkningen på den færdigpakkede fødevare.

Tidligere skulle der angives certifikatnummer på mærkningen på den færdigpakkede fødevarer. Dette krav er blevet ophævet.

Kun forarbejdede fødevarer, der er certificeret efter EU-økologireglerne, må eksportes til Korea.

Det er en god idé, at man efter en generel risikovurdering analyserer produkterne, mht. om der er anvendt efter økologireglerne ikke-tilladte substanser eller metoder ved fremstillingen. Korea har en nultolerance for indhold af ikke-tilladte substanser. Man må være forberedt på, at de koreanske myndigheder også tager prøver, og at man skal fjerne henvisningerne til den økologiske produktionsmetode, hvis de finder noget, der ikke er tilladt i økologisk produktion (både i primærproduktionen og i forarbejdningen).

De koreanske myndigheder oplyser desuden, at man skal overholde de koreanske mærkningsregler for økologiske produkter, som kræver, at man oplyser følgende i mærkningen:

  • Virksomhedens navn:
  • Adressen på, hvor produkterne er blevet pakket:
  • Telefon på samhandelspartneren i Korea:
  • Navn på kontrolinstansen: fx The Danish Veterinary and Food Administration
  • Certificeringsnummer: Navn på kontrolinstansen (fx The Danish Veterinary and Food Administration) – Organic – Virksomhedens autorisations- eller registreringsnummer
  • Oprindelsesland: fx Danmark
  • Koreansk økologilogo for forarbejdede fødevarer

Afbildning af det koreanske økologilogo for forarbejdede fødevarer.

Højreklik på bill​​​edet for at gemme det koreanske økologilogo for forarbejdede fødevarer. Logoet findes i øjeblikket kun i jpg-format. 


Eksport af økologiske produkter til Taiwan

Taiwan har 2018 fået sin egen økologilovgivning, som fra 30. maj 2020 kræver, at økologiske varer, som eksporteres til Taiwan, skal være økologicertificeret efter den nye taiwanesiske lovgivning af et i Taiwan akkrediteret kontrolorgan.

Idet det kun er taiwanesiske myndigheder, som kan akkreditere kontrolorganer, som ønsker at certificere efter de taiwanesiske økologiregler, er det ikke længere tilstrækkeligt, at økologiske produkter til Taiwan er certificeret efter EU-økologireglerne af Fødevarestyrelsen. Det betyder, at virksomheder, der fortsat vil eksportere økologiske fødevarer til Taiwan, må henvende sig til de to akkrediterede kontrolorganer i Taiwan:

Storbritannien anerkender indtil 31. december 2023 EU som ækvivalent mht. til økologisk produktion​​ og følgelig accepterer økologiske produkter fra EU. Der er den 24. december 2020 indgået en handelsaftale mellem EU og UK. Du kan læse handelsaftalen her:

Vilkårene for eksport af økologiske fødevarer fra EU til Storbritannien ændres fra 1. januar 2023 således, at økologiske produkter bestemt til UK (undtagen Nordirland) skal følges et UK økologikontr​​olattest. Økologiske virksomheder, som gerne vil eksportere økologiske varer til Storbritannien efter 1. januar 2023​, skal indsende et forududfyldt UK økologikontrolattest to arbejdsdage inden afsendning af varerne til deres kontrolenhender i Fødevarestyrelsen til godkendelse, stempling og underskrift.

For sendinger, som skal opdeles inden de fortoldes i UK (undtagen Nordirland), skal der udstedes delkon​​​trolattester af importøren i UK.

Der er kommet nye oplysninger til for importører i Storbritannien og en vejledning, som forklarer de​ forskellige skridt ved en økologi-import:

Det fremgår endnu ikke særligt tydeligt af de engelske hjemmesider, hvordan økologiske produkter bestemt til UK (bor​​​tset for Nordirland) skal mærkes. Det ser dog ud til, at man fortsat kan bruge EU-mærkningsreglerne og EU-logoet på det engelske marked, hvis produktionen ligger i EU, og ingredienserne er certificeret efter EU-regler.

Bemærk også EU-Kommissionens hjemmeside om nye handelsaftaler for mere information i forbindelse​ med Brexit


Ændret 28. februar 2023