Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

EU-regler for import af dyr og varer

Her finder du en kort beskrivelse af kontrolforordning (EU) 2017/625 og de gennemførelsesforordninger, der regulerer import af dyr og varer fra tredjelande (lande uden for EU)

​​Pr. 14. december 2019 træder Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontrol (kontrolforordningen) i kraft. Forordningen erstatter blandt andet Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004.

Kontrolforordningen regulerer offentlig kontrol af fødevare- og foderlovgivningen, offentlig konrtol af reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd samt offentlig kontrol af plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (sidstnævnte er Landbrugsstyrelsens ressortområde).

Kontrolforordningen giver desuden EU-Kommissionen visse beføjelser til at vedtage yderligere retsakter om import. Disse retsakter kaldes henholdsvis delegerede- og gennemførelsesforordninger, og de indeholder mere detaljerede regler både rettet mod importører om fx krav om forhåndsanmeldelse, og regler rettet mod myndighederne om fx krav til grænsekontrolsteder m.m.

Kontrolforordningen
Reglerne om import fra tredjelande fremgår af forordningens afdeling II om offentlig kontrol på grænsekontrolsteder af dyr og varer. Reglerne om manglende overholdelse af EU-reglerne ved import fra tredjelande fremgår af afdeling III.
 
I afdeling II (artikel 47 - 64) finder du bestemmelser for grænsekontrol af dyr og varer, der importeres til tredjeland. Ved dyr og varer forstås levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, avlsmateriale, samt visse ikke-animalske fødevarer og foder, der er under importrestriktion eller midlertidig forøget kontrol. Du kan finde links til relevante sider om import af de forskellige produktkategorier under menuen "Læs mere".
 
 
 
Gennemførelsesretsakter
Følgende delegerede- og gennemførelsesretsakter, der har relevans for importører af dyr og varer fra tredjelande, er vedtaget:
 

Liste over dyr og animalske varer, der skal til grænsekontrol

 
Forordningen angiver listen over dyr, animalske produkter (fødevarer), animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der skal til grænsekontrol.
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632
 

Ikke-animalske fødevarer og foder, der skal til grænsekontrol

 
Forordningen regulerer import af ikke-animalske fødevarer og foder under midlertidigt forøget kontrol eller importrestriktioner.
 
 

Det fælles sundhedsimportdokument (CHED) skal ledsage sendinger af dyr og varer

 
Forordningen beskriver, at CHED skal ledsage sendinger af dyr og varer til deres bestemmelsessted
 
 

Videre transport, omladning, transit

 
Forordningen indeholder reglerne for videre transport af sendinger af ikke-animalske fødevarer og foder til deres bestemmelsessted i afventning af analyseresultater (videre transport), omladning og transit.
 
 

Muligheden for at forskyde identitets- og fysisk kontrol af ikke-animalske fødevarer og foder til et godkendt kontrolsted

 
Forordningerne indeholder regler for, under hvilke betingelser myndighederne kan tillade, at identitets- og fysisk kontrol af sendinger af ikke-animalske fødevarer og foder forskydes til et godkendt kontrolsted inde i landet.
 
På Fødevarestyrelsens hjemmeside Godkendte kontrolsteder for ikke-animalske produkter kan du finde en liste over de kontrolsteder, der er godkendt i Danmark.
 
Godkendte kontrolsteder for ikke-animalske produkter
 
 

Frekvenser for identitets- og fysisk kontrol af animalske varer

 
 
 

IMSOC - et IT-system der favner blandt andet RASFF-portalen og TRACES NT - og modeller for det fælles sundhedsimportdokument (CHED)

 
Forordningen fastsætter regler for anvendelse af blandt andet TRACES NT og iRASFF. Derudover indeholder forordningen modeller for CHED for hver kategori af dyr og varer, der er omfattet af reglerne om grænsekontrol. Forordningen indeholder desuden en vejledning til udfyldelse af CHED.
 
 

Frister for forhåndsanmeldelse af dyr og varer til grænsekontrolstedet

 
Forordningen fastsætter frister for forhåndsanmeldelse af dyr og varer, der skal til grænsekontrol.
 
 

Skærpet offentlig kontrol

 
Forordningen regulerer skærpet kontrol med sendinger af animalske produkter, avlsmateriale, animalske produkter og sammensatte produkter.
 
 

Genindførsel til EU af eksporterede sendinger

 
Forordningen angiver supplerende bestemmelser for, under hvilke betingelser eksporterede sendinger af dyr og animalske varer kan genindføres til EU.
 
 

Overvåget transport (kanalisering) af visse sendinger til deres bestemmelsessted

 
Forordningen angiver betingelser for overvågning af transport og ankomst af visse varer fra grænsekontrolstedet til bestemmelsesstedet (kanalisering).
 
 

Dyr og varer, der er undtaget fra kravet om grænsekontrol

 
Dette emne reguleres af to forordninger. Forordningerne angiver supplerende regler for undtagelse af visse kategorier af dyr og varer fra kravet om grænsekontrol.
 
 
 
 
Ændret 31. august 2022