Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel af sammensatte produkter

Læs om sammensatte produkter og reglerne for indførsel fra tredjelande samt om den nyeste kontrolkampagne på området.

​​​​​​​​​​​​​​​Hvad er et sammensat produkt? 

Et sammensat produkt er en fødevare, som indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter, og hvor tilsætningen af den/de vegetabilske ingrediens(er) ændrer hoved-karakterist​​ika af det endelige produkt​.

Da sammensatte produkter indeholder forarbejdede animalske produkter, kan de udgøre en risiko for dyresundheden. Derfor er der fastsat regler for deres indførsel fra tredjelande.

Eksempler på sa​​mmensatt​​​e produkt​​er:

 • Færdigretter med indhold af forarbejdede animalske produkter, fx kødprodukter
  eller mejeriprodukter. Eksempler herpå: forårsruller, nudler, tærter og pizza​
 • Kiks
 • Kagepulver
 • Mayonnaise
 • Chokolademousse
 • Budding
 • Suppe
 • Bagværk
 • Dressinger/Dip
 • Bouillon


Eksempler på produkter, som ikke e​​​​r sammensatte produkter:

 • ​Tun i olie, yoghurt med frugt, ost med krydderier

Sammensatte produkter deles op i 3 kat​​egorier

Sammensatte produkter inddeles på baggrund af den dyresundhedsmæssige risiko i tre kategorier. Alt efter hvilken kategori det sammensatte produkt tilhører, vil der være forskellige krav til indførslen, herunder krav om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted og medfølgende certifikat.

 • Sammensatte produkter, som skal opbevares på køl / frost for at holde sig
 • Langtidsholdbare ("shelf stable") sammensatte produkter, som indeholder                colostrumbaserede* produkter og/eller forarbejdet kød – uanset mængde​​    
 • Langtidsholdbare sammensatte produkter, som indeholder forarbejdede animalske produkter (bortset fra colostrumbaserede produkter og/eller forarbejdet kød), der  er omfattet af krav i bilag III til forordning 853/2004 (hygiejneforordningen for          animalske fødevarer)

*) Colostrum = Råmælk

Vær opmærksom på, at det er ligegyldigt, hvor mange procent af det sammensatte produkt de forarbejdede animalske produkter udgør. Uanset mængde vil det sammensatte produkt være omfattet af kravene.​

Indf​​ørsel af sa​mmensatte fødevarer fra tredjelande

For at forebygge udbrud af smitsomme husd​yrsygdomme er der nogle regler, som skal overholdes, når man indfører sammensatte produkter fra lande uden for EU.​​​​

Overordnet gælder følg​​ende:

 • Alle forarbejdede animalske produkter der indgår i det sammensatte produkt skal stamme fra godkendte, oplistede tredjelande

 • De forarbejdede animalske produkter der indgår i det sammensatte produkt skal komme fra godkendte, oplistede virksomheder

 • Selve det sammensatte produkt skal komme fra en godkendt oplistet virksomhed. Dette gælder dog ikke hvis virksomheden alene blander forarbejdede animalske produkter med animalske ingredienser

 • Selve det sammensatte produkt skal komme fra et godkendt tredjeland. Vær opmærksom på, at kategoriseringen af det sammensatte produkt har betydning for, hvor mange af de forarbejdede animalske produkter i det sammensatte produkt tredjelandet skal være godkendt til

 • Der skal udstedes enten et sundhedscertifikat eller en privat erklæring. Afgørende herfor er hvilken kategori det sammensatte produkt tilhører

Du kan læse mere om sammensatte produkter og reglerne i forhold til indf​​ørsel på EU-Kommissions hjemmeside, her findes blandet andet et beslutningstræ og en Q&A.

Offentlig kontrol på et ​græn​​sekontrol​​​sted
Animalske varer – fx kød, fisk, æg, mælk og fjerkræ – fra lande uden for EU skal kontrolleres, inden de kommer ind i Danmark og andre EU-lande. Derfor skal sammensatte produkter også til grænsekontrol. 

Om et sammensat produkt skal til offentlig kontrol afhænger af produktes KN kode. Nogle sammensatte produkter vil skulle præsenteres til offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, for andre vil kontrollen stikprøvevis blive foretaget når produktet er i omsætning.​

Ved kontrol skal et sammensat produkt ledsages af enten et sundhedscertifikat som er udstedt af tredjelandets kompetente myndighed, eller af en privat e​rklæring som er udstedt af fødevarevirksomhedslederen (beror på det kategorien af det sammensatte produkt). Fødevarevirksomhedslederen skal, inden privat erklæringen underskrives, sikre sig, at det sammensatte produkt opfylder kravene.

​​
Kontrolkampagne 2022-2​​​​023: Import af s​ammensatte produkter fra tredjelande
I 2022 og 2023 gennemfører Fødev​arestyrelsen en vejlednings- og kontrolindsats i kampagnen "Indførsel af sammensatte produkter fra tredjelande". Ulovlig indførsel af sammensatte produkter vil blive sanktioneret.


Lovstof: Oversigt over reglerner om sammensatte produkter og deres indførsel

​Regler vedr. indførsel af sammensatte produkter findes her. Konsulter altid den nyeste version af lovgivningen, som kan findes ved søgning i EUR-Lex:

 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 af 13. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, sammensatte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 og Kommissionens beslutning 2007/275/EF

 • Kommissionens delegerede forordning  (EU) 2022/2292 af 6. september 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr bestemt til fødevareproduktion og visse varer til konsum
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 af 16. februar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af Kommissionens beslutning 2007/275/EF 

 • Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (primært del IV) 

 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF 

 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625​

Ændret 6. februar 2023