Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mærkning og markedsføring af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler

Her kan du se, hvordan desinfektionsmidler og pattedypningsmidler skal mærkes til markedsføring, hvad en godkendelse fra Fødevarestyrelsen omfatter, og hvilke produkter der skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

​​​Det fremgår af menupunktet "Biocidforordningen og overgangsordningen" at den eksisterende godkendelsesordning gradvis udfases.

I takt med at aktiv stoffer godkendes af ECHA, vil biocidprodukter bliver godkendt til anvendelse under produkt typer, som tidligere blev godkendt af Fødevarestyrelsen.

Når et produkt er godkendt af ECHA under produkt type PT03 eller PT04 vil produkterne kunne fremsøges på ECHA's liste over godkendte produkter, se Liste over godkendte produkter i EU. Derudover vil produkterne være påtrykt et BPR-reg. nr. xxx-xx,  evt suppleret med godkendelsesnummer fra ECHA af formen EU-xxxxxxx-yyyy eller DK-xxxxxxx-yyyy. Jf biocidforordningens artikel 69. Denne mærkning erstatter Fødevarestyrelsens krav til mærkning.

 ​

Fødevarestyrelsens krav til mærkning af produkter, som endnu ikke er godkendt af ECHA fremgår af nedenstående.


Kravene til mærkning af godkendte desinfektionsmidler og pattedypningsmidler fremgår af § 5 i bekendtgørelse nr. 859 af 23. august 2019 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.


Desinfektionsmidler skal mærkes med følgende oplysninger:


 1. »Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)« og »Produktet virker (baktericidt, fungicidt eller baktericidt og fungicidt)"

 2. Navn og adresse på vedkommende, som godkendelsen er udstedt til.

 3. En brugsanvisning, herunder oplysning om anvendelsesområde, minimum og maksimal brugskoncentration.

 4. Ordene »Må ikke opbevares sammen med fødevarer«, og »Må kun opbevares i originalemballage«.

 5. Oplysning om, at overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, skal skylles af med drikkevand efter endt desinfektion.

 6. Oplysning om, at produktet er et kombinationsprodukt, og at rengøring og desinfektion i så fald skal foretages som særskilte arbejdsprocesser med tilhørende afskylning.

Pattedypningsmidler skal mærkes med følgende oplysninger:


 1. »Pattedyp, pattespray eller andre midler til desinfektion af patter før og efter malkning godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)«

 2. »Pattedyp, pattespray eller andre midler til desinfektion af patter før malkning godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)«

 3. »Pattedyp, pattespray eller andre midler til desinfektion af patter efter malkning godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)«

 4. Navn og adresse på vedkommende som godkendelsen, er udstedt til.

 5. En brugsanvisning, herunder oplysning om anvendelsesområde og maksimal brugskoncentration.

 6. Ordene »Må ikke opbevares sammen med fødevarer«, og »Må kun opbevares i originalemballage«.

 7. Oplysning om, at overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, skal skylles af med drikkevand efter endt desinfektion.

 8. Ordene »Må kun anvendes umiddelbart efter malkning«, hvis produktet er et pattedypningsmiddel, pattespray eller andre midler til desinfektion af patter efter malkning


Godkendelsen gælder kun for det specifikke produkt


Fødevarestyrelsens godkendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler er tilknyttet de informationer, som fremgår af virksomhedens ansøgning, herunder specifikationer, anvendelsesområde og handelsnavn. 

Når Fødevarestyrelsen udsteder en godkendelse, gælder godkendelsen således kun for det specifikke produkt, som godkendelsen handler om. Ved markedsføring af et godkendt desinfektionsmiddel eller pattedypningsmiddel skal der derfor anvendes det handelsnavn, som den ansøgende virksomhed har angivet på ansøgningsskemaet.


Ændringer i produktet eller anvendelsen kræver en ny godkendelse


Såfremt et godkendt produkts sammensætning, anvendelsesområde, produktnavn, eller lignende ændres, kræves en ny godkendelse fra Fødevarestyrelsen. Såfremt en virksomhed ønsker at markedsføre et produkt under et andet navn skal der sendes en ny ansøgning til Fødevarestyrelsen. Det er dog her muligt at søge om en parallelgodkendelse, såfremt den originale godkendelse er mindre end fem år.

Det er muligt at markedsføre et produkt med samme navn i forskellige størrelser (mængder), så længe  produktet har identisk sammensætning, anvendelse, koncentration af aktivstof og lignende, og det alene er mængden i produktet, som er forskellig.


Din aktivstofleverandør skal være på artikel 95-listen


Uanset om du er forhandler, producent, importør eller distributør af biocidholdige produkter, skal leverandøren af aktivstoffet i dit produkt være registreret på den såkaldte artikel 95-liste – EU's liste over godkendte leverandører af aktivstoffer. Ellers er dit produkt ulovligt at markedsføre.
Desinfektionsmidler og pattedypningsmidler/pattespray må kun være på markedet efter 1. september 2015, hvis leverandøren af aktivstofferne er på ECHA's liste over aktivstofleverandører. Kravet gælder alle biocidholdlige produkter, som indeholder eller genererer biocid aktivstoffer. Produkterne må kun markedsføres, hvis stofle­ve­ran­dø­ren eller pro­duktle­ve­ran­dø­ren er opført på artikel 95-listen under de produktty­per, som produktet hører til.

Få mere information om art. 95-listen på Miljøstyrelsens hjemmeside


Ændret 26. september 2022