Gå til navigation Gå til hovedindhold

Forsøgsdyrsstatistik

Her kan du finde diverse oplysninger om anvendelsen af forsøgsdyr i Danmark siden 2014.

Du kan også finde link til andre EU-landes forsøgsdyrsstatistik.

​​​​​​​Statistik 2020
DP.F.1. Purposes and testing by type og legislation 2020


Kommentar til forsøgsdy​​rsstatistikken 2020

Det samlede antal dyr anvendt til videnskabelige formål i Danmark i 2020 var på 259.411. Dette er en lille stigning i forhold til 2019, hvor antallet var 252.987 dyr. Årsagen til stigningen skyldes primært aflivningen af mink i forsøg og et øget forbrug af fisk. I 2020 blev der registreret 6.128 mink, mens der i 2019 blev registreret
3.843 mink. For fisk er tallene henholdsvis 48.320 i 2020 og 29.399 i 2019. I Danmark har vi bl.a. fokus på forskning inden for opdræt af især regnbueørred, havaborre, torsk og laks. Der forskes bl.a. i infektioner, vacciner og problemstillinger relateret til produktion.

Tendensen er fortsat, at antallet af dyr, som anvendes til forsøg i Danmark, er relativt stabilt, og det er fortsat mus (60 %), fisk (18 %) og rotter (13 %), som dækker omkring 91 pct. af de dyr, som benyttes i forsøg.

I 2020 blev 50 pct. af de anvendte forsøgsdyr registreret med belastningsgraden ”let”, hvilket er det samme som i 2019. For så vidt angår belastningsgraden ”moderat” er tallet steget en smule fra 44 pct. i 2019 til 46 pct. i 2020. Antallet af dyr, der oplevede betydelig belastning, udgør 1,5 pct., hvilket er stort set det samme som i 2019, hvor andelen var 1,6 pct.

I et lille land som Danmark kan et ændret fokus fra få forskergrupper have stor betydning for statistikken, herunder afviklingen af mink i forskning.​


​Inspektions​virksomhed 2020

En af Dyreforsøgstilsynets opgaver er at føre tilsyn med, at forsøgsdyr i Danmark behandles korrekt og i overensstemmelse med reglerne for udførelse af dyreforsøg. Tilsynet kan udføres som anmeldt eller uanmeldt inspektion, og i særlige tilfælde kan Rådet for Dyreforsøg kræve, at der indføjes en inspektionsklausul i en tilladelse til at udføre dyreforsøg. Beslutningen om, hvor og hvor ofte der gennemføres inspektion, er risikobaseret, men mindst en tredjedel af forsøgsstederne og forsøgstilladelserne skal inspiceres årligt, jf. EUdirektivet om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (2010/63/EU).

Antallet af inspektioner i 2020 var 28. Af disse var 14 uanmeldte og 14 anmeldte. Af de anmeldte inspektioner blev fem gennemført på baggrund af en inspektionsklausul i dyreforsøgstilladelsen, hvilket svarer til 18 pct. af samtlige inspektioner. I én sag førte inspektionen til en påtale fra Dyreforsøgstilsynet.

I Danmark er tilladelsesindehavere fordelt på relativt få virksomheder og institutioner. Derfor er der kun omkring 60 registrerede adresser, hvor man opstalder eller bruger forsøgsdyr, og da mange universiteter og store medicinalvirksomheder råder over flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder og institutioner, hvor der udføres dyreforsøg. Af disse blev i alt 14 inspiceret i 2020.
Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et tilsvarende antal inspektioner i de kommende år.Statistik 2019

Kommentar til forsøgsdyrsstatistikken 2019

Det samlede antal dyr anvendt til videnskabelige formål i Danmark i 2019 er på 252.987. Dette er en lille stigning i forhold til 2018, hvor antallet var 249.747 dyr. Årsagen til stigningen er et øget forbrug af fisk sammenlignet med 2018. 

I Danmarks har vi bl.a. fokus på forskning inden for opdræt af især regnbueørred, havaborre, torsk og laks. Der forskes bl.a. i infektioner, vacciner og problemstillinger relateret til produktion. 

Tendensen er dog fortsat, at antallet af dyr, som anvendes til forsøg i Danmark, er relativt stabilt, og det er fortsat mus (65 %), rotter (14 %) og fisk (12 %), som dækker omkring 91 pct. af de dyrearter, som benyttes i forsøg. 

I 2019 blev 50 pct. af forsøgsdyrene anvendt i Danmark registreret med belastningsgraden ”mild” og 44 pct. med belastningsgraden ”moderat”. Førstnævnte er et fald fra 61 pct. i 2018 og sidstnævnte en stigning fra 32 pct. i 2018. Antallet af dyr, som oplever betydelig belastning, udgør 1,6 pct., hvilket er en mindre stig-ning sammenlignet 2018, hvor andelen var 1.1 pct. Da vi i Danmark generelt set har en meget lille andel af dyr, der oplever betydelig belastning, vil et enkelt forsøg, der resulterer i betydelig belastning hos blot en enkelt eller to forskergrupper, kunne påvirke opgørelsen markant.


Inspektionsvirkso​mhed 2019

En af Dyreforsøgstilsynets opgaver er at føre tilsyn med, at forsøgsdyr i Danmark behandles korrekt og i overensstemmelse med reglerne for udførelse af dyreforsøg.  Tilsynet kan udføres som anmeldt- eller uan-meldt inspektion, og i særlige tilfælde kan Rådet for Dyreforsøg kræve, at der indføjes en inspektionsklau-sul i en tilladelse til at udføre dyreforsøg. Beslutningen om, hvor og hvor ofte der gennemføres inspektion, er risikobaseret, men mindst en tredjedel af forsøgsstederne og forsøgstilladelserne skal inspiceres årligt.

Antallet af inspektioner i 2019 var 31. Af disse var 14 uanmeldte og 17 anmeldte. Af de anmeldte inspektio-ner blev fem gennemført på baggrund af en inspektionsklausul i dyreforsøgstilladelsen, hvilket svarer til 16 pct. af samtlige inspektioner.

I Danmark er tilladelsesindehavere fordelt på relativt få virksomheder og institutioner. Derfor er der kun omkring 60 registrerede adresser, hvor man opstalder eller bruger forsøgsdyr, og da mange universiteter og store medicinalvirksomheder råder over flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder og in-stitutioner, hvor der udføres dyreforsøg.  Af disse blev i alt 18 inspiceret i 2019.
Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et lignende antal inspektioner i de kommende år.


Statistik 2018 

 

Kommentarer til fors​øgsdyrsstatistikken 2018

Det samlede antal dyr anvendt til videnskabelige formål i Danmark i 2018 er på 249.747. Dette er en stigning på 6 pct. siden 2017, hvor antallet var 235.512 dyr. Årsagen til denne stigning kan forklares med et øget forbrug af primært mus, men også mink og fjerkræ (primært høns). Antallet af mus og rotter har de seneste år været stabilt. I 2018 er antallet af mus dog en smule højere sammenlignet med 2017, hvilket har resulteret i en stigning på 8 pct. Der er ikke nogen umiddelbar årsag til denne stigning. Et øget forbrug af genetisk modificerede (GMO) mus kunne påvirke antallet af mus, men der er ikke nogen markant ændring i antallet af GMO mus fra 2017 til 2018. Årsagen til stigningen i antallet af mus kan derimod være, at et øget fokus på brug af mus fra enkelte forskningsgrupper, som kan have stor indflydelse på statistikken.

At der i 2018 har været anvendt 3.077 mink er meget højt sammenlignet med 2017, hvor der blev anvendt 935 mink. Årsagen til denne stigning er, at der nu er to forskningsgrupper, som arbejder med velfærd og adfærd hos mink, hvoraf den ene kom til i 2018. Der forskes primært i ernæring, metabolisme og fravænning af hvalpe, og belastningsgraden for langt størstedelen af disse forsøg er derfor mild. For fjerkræ har der også været en markant stigning fra 402 dyr i 2017 til 2.283 i 2018. En stor interesse fra befolkningen har været årsag til en øget forskningsindsats inden for velfærdsområdet for fjerkræ i produktionen med særligt fokus på at komme infektionssygdomme til livs. Tendensen er dog fortsat, at antallet af dyr som anvendes til forsøg i Danmark er relativt stabilt, ligesom det stadigvæk er mus, rotter og fisk som dækker mere end 90 pct. af de dyrearter, som benyttes i forsøg.

I 2018 blev 61 pct. og 32 pct. af dyrene anvendt i forsøg med henholdsvis mild og moderat belastningsgrad. Antallet af dyr, som oplever betydelig belastning, er på 1 pct., hvilket bekræfter en tendens, hvor betydelig belastning forekommer med en variation på omkring 1 pct. Da Danmark generelt har få dyr, der oplever betydelig belastning, vil enkelte forsøg, der inkluderer betydelig belastning, hos en eller to forskergrupper kunne påvirke tallene markant.

 

Inspektionsvirk​somhed 2018

En af Dyreforsøgstilsynets opgaver er at føre tilsyn med, at forsøgsdyr i Danmark behandles korrekt og i overensstemmelse med reglerne for udførelse af dyreforsøg. Tilsynet kan udføres som anmeldt- eller uanmeldt inspektion, og i særlige tilfælde kan Rådet for Dyreforsøg kræve, at der indføjes en inspektionsklausul i en tilladelse til at udføre dyreforsøg. Beslutningen om hvor og hvor ofte der gennemføres inspektion er risikobaseret, men mindst en tredjedel af forsøgsstederne og forsøgstilladelserne skal inspiceres årligt.

Samlet var antallet af inspektioner i 2018 på 27, og af disse var 15 uanmeldte og 12 anmeldte inspektioner. Ud af de 12 anmeldte inspektioner blev 5 gennemført på baggrund af en inspektionsklausul i dyreforsøgstilladelsen, hvilket svarer til 18,5 % af samtlige inspektioner.

I Danmark er tilladelsesindehavere fordelt på få virksomheder og institutioner. Dermed er der kun omkring 60 registrerede adresser, hvor man opstalder eller bruger forsøgsdyr, og da mange universiteter og store medicinalvirksomheder råder over flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder og institutioner, hvor der udføres dyreforsøg. Af disse blev i alt 20 inspiceret i 2018. Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et lignende antal inspektioner i de kommende år.

 

Statistik 2017 
 
 

Kommentarer til fors​øgsdyrsstatistikken 2017

Det samlede antal dyr anvendt til videnskabelige formål i Danmark er på 236.100 for
2017. Dette er et væsentligt fald siden 2016, hvor antallet var på 273.224 dyr. Årsagen
til dette fald skyldes en tilbagegang i antallet af fisk anvendt til forsøg – fra 51.899 i
2016 til 17.125 i 2017. Introduktionen af et nyt forskningsområde med opdræt af ål
var årsagen til den markante stigning i 2016, men i 2017 er fokus skiftet indenfor
samme forskningsområde, og dermed er antallet af ål i forsøg faldet. Sammenlignet
med tallet fra 2015 på 19.848 fisk tyder tallene på en normalisering indenfor brugen
af fisk fremfor et reelt fald.

Tendensen er dog fortsat, at antallet af dyr som anvendes til forsøg i Danmark er
relativt stabilt. Det er normalt mus, rotter og fisk som dækker mere end 90 % af de
dyrearter, som benyttes i forsøg og antallet af mus og rotter har været stabilt i flere år
(202.035 i 2015, 201.973 i 2016 og 201.621 i 2017).
Antallet af dyr, som oplever betydelig belastning er faldet fra 1,68 % i 2016 til 0,74 % i
2017. Dette bekræfter en tendens, hvor betydelig belastning forekommer med en
variation på omkring 1 %. Da Danmark generelt har få dyr, der oplever betydelig belastning,
vil et ændret fokus fra en eller to forskergrupper påvirke tallene dramatisk.

 

Inspektionsvirksomh​ed 2017

En af Dyreforsøgstilsynets opgaver er at føre tilsyn med, at forsøgsdyr i Danmark
behandles korrekt og i overensstemmelse med reglerne for udførelse af dyreforsøg.
Tilsynet kan udføres som anmeldt- eller uanmeldt inspektion, og i særlige tilfælde
kan Rådet for dyreforsøg kræve, at der indføjes en inspektions-klausul i en tilladelse
til at udføre dyreforsøg. Beslutningen om hvor og hvor ofte der gennemføres inspektion
er risikobaseret, men mindst en tredjedel af forsøgssteder og forsøgstilladelser
skal inspiceres årligt.

Samlet var antallet af inspektioner i 2017 på 37, og af disse var 25 uanmeldte og 12
anmeldte inspektioner. Ud af de anmeldte inspektioner blev 4 gennemført på baggrund
af en inspektions-klausul i dyreforsøgstilladelsen, hvilket svarer til 10,8 % af
samtlige inspektioner.
I Danmark er tilladelsesindehavere fordelt på få virksomheder og institutioner. Dermed
er der kun omkring 60 registrerede adresser, hvor man opstalder eller bruger
forsøgsdyr, og da mange universiteter og store medicinalvirksomheder råder over
flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder og institutioner, hvor der
udføres dyreforsøg. Af disse blev i alt 18 inspiceret i 2017.
Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et lignende antal inspektioner i de
kommende år.

 
Statistik 2016
 
 

Kommentarer til forsøgsdyrsstatistikken 2016

Der blev i 2016 anvendt 273.224 forsøgsdyr i Danmark. I 2015 anvendtes der 244.411, hvilket vil sige, at antallet steg med 28.813 forsøgsdyr.
Årsagen til den ganske markante stigning skyldes hovedsagelig et forskningsmæssigt gennembrud på et nyere forskningsområde - nemlig opdræt af ål til både konsum og til genudsætning. 

Det har hidtil ikke været muligt at avle ål, som kunne overleve efter larvestadiet, hvor de skal optage føde på egen hånd. Et forskningsmæssigt gennembrud har gjort det muligt for forskere at få ålene til at optage føde efter larvestadiet og derved overleve længe nok til at være omfattet af reglerne for dyreforsøg. Og da man kan teste rigtig mange meget små ålelarver på kort tid, har dette forskningsmæssige resultat også betydet, at der er blevet anvendt flere forsøgsdyr (ål) i 2016.

En anden forskel imellem 2015 og 2016 er det forøgede antal forsøgsdyr, som oplever en betydelig belastning. Antallet blev således næsten fordoblet fra 2015 (0,89 %) til 2016 (1,68 %). Årsagen hertil er, at to større forskningsgrupper i 2016 har haft større fokus på modeller, hvor dyrene netop oplever en betydelig belastning. Hertil skal det dog bemærkes, at sammenlignet med andre lande er det meget få forsøgsdyr i Danmark, som oplever en betydelig belastning, og når blot en enkelt eller to forskningsgrupper forøger forsøgene med de belastende modeller, så påvirkes antallet ganske dramatisk.

Det er stadigvæk mus og rotter, som der anvendes flest af i Danmark. I 2016 anvendtes 201.973 mus og rotter, i 2015 anvendtes der 202.035. Det samlede antal forsøgsdyr i Danmark er, hvis man ser bort fra ålene, relativt stabilt.

 

Inspektionsvirksomh​​​ed 2016

Antallet af inspektioner i 2016 var i alt 49. Af disse var 38 uanmeldte og 11 anmeldte inspektioner. 5 af de anmeldte inspektioner blev gennemført på baggrund af en inspektions-klausul i dyreforsøgstilladelsen. Dette svarer til 10.2 % af samtlige inspektioner.
Det totale antal besøg som Dyreforsøgstilsynet har foretaget på virksomheder eller institutioner i 2016 er 50.

Da Danmark er et forholdsvist lille land er tilladelsesindehavere fordelt på forholdsvis få virksomheder eller institutioner. Således er det kun omkring 60 steder i landet, hvor man opstalder eller bruger forsøgsdyr. Og da mange f.eks. universiteter eller store medicinalvirksomheder har flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder eller institutioner i Danmark, hvor der udføres dyreforsøg.  Af disse blev i alt 25 inspiceret i 2016.

I de fleste tilfælde er flere tilladelses-indehaveres aktiviteter blevet inspiceret ved samme besøg. Ved disse besøg blev der i alt inspiceret 185 tilladelser, heraf i alt 167 blev inspiceret ved uanmeldte besøg. Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et øget antal inspektioner i de kommende år.

 
Statistik 2015 
 
 
Statistik 2014 
 
 
Årsrapporter 
Dyreforsøgstilsynet udgiver ikke længere årsrapporter. Hvis du har brug for en årsrapport fra tidligere år, kan du sende en mail til dyreforsoegstilsynet@fvst.dk

EU statistik

Besøg EU Kommissionens hjemmeside og læs mere om  EU databasen over forsøgsdyrsstatistik.

Ændret 24. januar 2022