Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyreforsøgstilsynets inspektionsvirksomhed

Dyreforsøgstilsynet gennemfører hvert år en række inspektioner i forsøgsstalde og under gennemførslen af dyreforsøg.

Hvert år inspiceres mindst en tredjedel af forsøgsstederne i Danmark. Rådet for Dyreforsøg og personer, som Rådet har bemyndiget hertil, kan foretage inspektionen. Beslutningen om hvor og hvor ofte der gennemføres inspektion er desuden risikobaseret. Dvs. at der i planlægningen tages hensyn til, om der er særlige forhold der gør sig gældende, eksempelvis nye og mere belastende forsøg.

I særlige tilfælde kan Rådet for Dyreforsøg kræve, at der indføjes en inspektions-klausul i en tilladelse til at udføre dyreforsøg. Det sker typisk i de tilfælde, hvor man gerne vil observere præcis hvordan forsøget gennemføres, og ved selvsyn vurdere den belastning dyrene udsættes for. Efterfølgende besluttes det, om forsøget må gennemføres som planlagt.

 

Anmeldt eller uanmeldt?

Når ikke alle inspektioner foretages uanmeldt, er det fordi, man ved uanmeldt inspektion ikke har nogen sikkerhed for, at der er dyreforsøg i gang og/eller, at tilladelsesindehaveren er til stede. Man kan derfor ved uanmeldte besøg risikere kun at få lejlighed til at inspicere staldfaciliteterne og tale med personalet dér.

Hvad kigger Dyreforsøgstilsynet på?

Under en inspektion i en dyrestald er fokus særligt på om reglerne for pasning og opstaldning af forsøgsdyrene. Her ser man især på:

 • Størrelsen af burene – både areal og højde
 • Antallet af dyr i burene
 • Mængden og kvaliteten af strøelse og aktiverings- /redemateriale
 • Indretning af burene
 • Hygiejnen
 • Temperatur
 • Luftskifte
 • Belysning
 • Luftfugtighed
 • Markering af hvilke forsøgstilladelser de enkelte dyr hører til

Derudover er der bl.a. fokus på følgende:

 • Korrekt udfyldt forsøgsjournal
 • Udarbejdede procedurer ved evt. fejl i ventilation m.m.
 • Sygdomsovervågning
 • Sikre at der foreligger skriftlige procedurer ved sygdom, ferier og andet fravær
 • Adgangskontrol til dyrestalden
 • Kompetencer hos personale der passer dyrene
 • Kompetencer hos personale der udfører forsøgene

Hvilke sanktioner gennemføres der?

Det er heldigvis sjældent at Dyreforsøgstilsynet oplever, at reglerne for hold og brug af forsøgsdyr ikke overholdes. Observeres der et mindre proceduremæssigt problem, der som udgangspunkt ikke direkte påvirker dyrenes velfærd, gives en indskærpelse. Det vil sige, at reglerne bliver præciseret over for tilladelsesindehaveren, og vedkommende bliver bedt om at bringe tingene i orden.


Dyreforsøgstilsynet følger løbende op på, om forholdene bliver bragt i orden. Oplever Dyreforsøgstilsynet derimod, at problemerne er så alvorlige, at dyrenes velfærd er eller kan blive påvirket, gives besked om straks at forbedre forholdene så reglerne bliver overholdt. Dyreforsøgstilsynet oplyser, at man kommer igen kort efter, og at tingene skal være på plads der. Samtidigt vil Dyreforsøgstilsynet kontakte virksomhedens eller institutionens ledelse for at gøre opmærksom på, at forholdene er uacceptable og kræve, at man fremover etablerer procedurer, som sikrer at reglerne overholdes.


Dyreforsøgstilsynets alvorligste sanktions-mulighed er at melde tilladelsesindehaveren til politiet. Denne mulighed tages i brug, hvis dyrevelfærden har været voldsomt påvirket eller hvis det ikke er muligt at sikre en forbedring af forholdene ved dialog.


Ændret 17. juni 2021