Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Risiko for sygdomme

Der er større risiko for, at importerede hunde kan være smittet med parasitter og vira.​ På denne side kan du læse mere om de sygdomme, der oftere forekommer hos importerede hvalpe end hos hvalpe opdrættet i Danmark.​

​​​​Du skal være opmærksom på risiko for sygdomme, når du køber hund i udlandet. 
Sundhedsstatus hos hunde i andre lande kan være helt anderledes end hos danske hunde. Mange danske opdrættere har godt styr på sundheden, og de sikrer sig, at hvalpene bliver undersøgt af en dyrlæge umiddelbart inden salg, samt at vaccinationer og relevante behandlinger er på plads. 

Smittet med parasitter og vira

Udenlandske hunde ses desværre ofte smittet med parasitter og vira, som kan være alvorlige for hunden, hvis de ikke behandles i tide. Du kan risikere at sprede smitte til andre hunde, hvis du indfører en syg hund. Særligt infektioner med Parvovirus og parasitten Giardia ses ofte hos hunde fra udlandet. Disse infektioner er meget smitsomme og kan i alvorlige tilfælde føre til, at hunden dør af sygdommen. 

Rabies er desuden en yderst alvorlig sygdom, som du som hundeejer skal være meget opmærksom på. Rabies er en dødelig sygdom, der også kan overføres til mennesker, og som ikke kan behandles. 

Læs om de s​​ygdomme der ofte​re forekommer hos importerede hvalpe end hos hvalpe opdrættet i Danmark:​​

Rabies (hundegalskab)

Hvad er rabies hos hun​​de?

Rabies er en dødeligt forløbende virussygdom, der især
angriber nervevæv. Rabies kan ramme alle pattedyr - også
mennesker.

Sygdommen er udbredt over det meste af verden. Nogle lande
betragtes som rabiesfri. Det gælder fx Storbritannien, Sverige
og Norge, bortset fra Svalbard.

Smitte​​veje

Rabiesvirus overføres via spyt, ofte ved bid eller ved, at virusholdigt
spyt fra det syge dyr kommer i berøring med et sår eller en rift.
Inkubationstiden, som er den tid, der går, fra et dyr bliver smittet,
til sygdommen viser sig, er mellem 5 dage og 12 måneder lang, men
hyppigst under 3 måneder.

Hvad er risikoen​​ for, at din hund får rabies?

Risikoen for, at din hund smittes med rabies i Danmark, er ikke stor. Der har ikke været konstateret rabies i Danmark siden 1987 ud over et enkelt udbrud af rabies hos får. 

Kan rabies smit​​te til mennesker?

Ja, rabies kan godt smitte til mennesker. Hvert år dør tusindvis af mennesker af rabies i de lande, hvor rabies forekommer endemisk, fx flere asiatiske lande.

Forebyggelse

Ifølge dansk lovgivning​​ skal husdyr aflives, hvis de er blevet bidt af et dyr, der har rabies. Det gælder også hunde og katte, der er vaccineret mod sygdommen.

Symptom​​​er

I Danmark er det bestemt ved lov, at hunde og katte skal mistænkes for at være angrebet af rabies, hvis de udviser et eller flere af følgende symptomer.

Adfærdssym​​​ptomer:

 • Skyhed
 • Angrebslyst
 • Raserianfald

Fysiske symptomer:

 • Savlen
 • Synkebesvær
 • Tiltagende lammelser
Hvis man har formodning om, at et dyr er angrebet af rabies, skal man underrette en dyrlæge eller nærmeste politi.

Behan​​​​​dling

Det er ikke muligt at behandle rabies, og smittede dyr skal aflives. Derfor er det vigtigt, at man vaccinerer forebyggende for at undgå smitte.​

Giar​​dia

​Hv​ad ​er Giardia?

Giardia er en lille encellet organisme, som lever i tarmen hos
mennesker og de fleste husdyr. Nogle af Giardia-​​typerne kan
inficere både mennesker og dyr, fx hunde og katte, og er derved
det, man kalder en zoonose.

Smit​​t​​eveje

Giardia-cyster udskilles i afføringen og overføres ved, at et dyr
eller menneske kommer til at indtage Giardia-cyster i fx
fæcesforurenet vand eller et forurenet miljø. Giardia kan overleve
i miljøet i flere måneder, specielt under fugtige og kølige forhold.

Hvad er risikoen for, at din​​ ​​​hund får Giardia?

Hos hunde i Danmark ses Giardia-infektioner med kliniske symptomer
relativt sjældent, og oftest kun i kenneler og andre steder, hvor der er
mange hunde samlet på lidt plads, samt i meget unge hvalpe og hunde
med nedsat immunforsvar.

Kan Giardia smitte​​ til m​ennesker?

Giardia er en potentiel zoonose, dvs. at visse af Giardia-undertyperne kan smitte fra hunde til mennesker, det er dog ikke dem alle. Vi kan desværre ikke skelne mellem de forskellige undertyper, og derfor bør man være opmærksom på, at der er en potentiel risiko for smitte til mennesker. Man bør derfor holde en ekstra god hygiejne ved håndtering af smittede dyr og områder samt kontakte sin læge, hvis man har et dyr med giardia og selv får diarresymptomer.

Sympto​​​​mer

Hos hunde smittet med Giardia ses mild til alvorlig diarre, værst hos unge hvalpe. Afføringen er typisk ildelugtende og lys i farven, og der kan forekomme frisk blod. Der kan ses vægttab, men sjældent nedsat appetit. Giardia-infektioner giver ikke i sig selv feber og opkast.

Fra en hund smittes, til der ses kliniske symptomer, går der mellem 5 og 12 dage, gennemsnittet er ca. 8 dage. Ikke alle smittede hunde får symptomer, de kaldes symptomløse smittebærer, og de kan bringe smitten videre til andre hunde uden selv at være syge.

Behan​​dli​​ng

Giardia-infektioner kan behandles medicinsk, men kræver samtidig grundig rengøring og desinfektion i miljøet for at undgå reinfektioner.
Der er ingen vaccine til forebyggelse af Giardia i Danmark.

Forhindring af r​​einfek​tion

Da Giardia kan overleve i miljøet i op til flere måneder, er det vigtigt at sætte fokus på at udrydde Giardia i miljøet omkring de smittede hunde, sådan at reinfektion undgås. Dette er især vigtigt i hundekenneler, hvor smittepresset er stort.

Hvordan er fremti​den for din hund, hvis den har Giardia?

Prognosen for hunden med den rette behandling er god, men det kræver at risikoen for reinfektion i miljøet fjernes. Da der ikke er nogen lægemidler, der har vist sig at være 100 % effektive, er der en risiko for, at behandlingen kun slår infektionen ned, og at hunden kan få symptomer igen, hvis immunforsvaret falder af anden årsag.​

Leptospi​​​rose

​Hvad ​er Le​​​p​tospirose?

Leptospirose er en sygdom, som skyldes infektion
med bakterien Leptospira. Der er to forskellige slags
spirokæter, der har betydning for udviklingen af to varianter
af sygdommen leptospirose hos hunde. Stuttgarter-hundesyge
og Weilsk syge.

Sm​​itte​​​veje

Leptospirerne er bevægelige bakterier, som oftest trænger
ind gennem små sår eller rifter i huden. Indtrængen gennem
slimhinder (mundhulen og øjesækken) samt overførsel ved bid
af gnavere er også muligt. Undersøgelser hos mennesker og
hund peger på, at det er rotten og musens typer, der er hyppigst
forekommende. Leptospira har en forkærlighed for nyrerne, hvor de
"gemmer sig". Herfra udskilles de med urinen til jorden. Regn kan
sprede bakterien til bække, søer og kloakker.​​​

Hvad er risiko​​en for, at din hund ​​får Leptospirose?

Leptospirose ses over hele verdenen, men hyppigst i varme og fugtige klimaområder. Da smitten overføres med rotter og mus og udskilles via urin, er god hygiejne og sikring imod rotter og mus med til at reducere risikoen for smitte.
I Danmark ses sygdommen relativt sjældent, men den optræder især i sommer og efterårsmånederne.

Kan Leptos​​p​​irose smi​tte til mennesker?

Begge hundens typer Leptospira bakterier er zoonoser, hvilket vil sige, at de kan smitte til mennesker. De forekommer dog meget sjældent herhjemme.

Fore​​byg​gelse

Da det i praksis ikke er muligt at holde hundene bort fra risikoområder, er den bedste beskyttelse at forebygge ved vaccination. I mange år har danske hunde haft mulighed for vaccination mod leptospirose.

Undersøgelser har vist, at vaccination giver en god beskyttelse i forhold til ikke-vaccinerede hunde.

Sympto​​​mer

Sygdommen kan komme til udtryk på forskellig måde hos hunden. Nogle tilfælde er svage og forbigående, andre mere alvorlige. Enkelte hunde kan blive akut syge og dø. Forskellen i sygdomsgraden kan ligge i flere forhold: ​Mængden af smitstof hunden belastes med, hvilken serotype det drejer sig om, om immunsystemet er svækket, og endelig i hvilken grad hunden er beskyttet ved vaccination.

Symptomerne er uspecifikke. Der kan ses træthed, manglende appetit, ømhed i muskulaturen, diarré og opkastning. Senere i forløbet kan i nogle tilfælde ses øget drikkelyst, øget tisseri eller gule slimhinder.

For Stuttgarter-hundesyge knytter symptomerne sig tæt til bakteriens skader på nyrevævet. Beskadigelsen af nyrevævet kan ske hurtigt eller langsomt, evt. over flere år.
For Weilsk syge er symptomerne pludselig feber, nedstemthed, gulsot, hvor hud og slimhinder farves gule og afslører leverbeskadigelse.

Opkast og blodig diarré kan forekomme. Øjets slimhinder er ofte meget blodsprængte og småblødninger i mundens slimhinde kan forekomme. Døden kan indtræffe inden for timer eller dage efter symptomernes opståen.

Behan​​​d​​ling

Stuttgarter-hundesyge behandles med antibiotika kombineret med understøttende behandling, som f.eks. væskebehandling og diæt.

Weilsk syge vil ofte forløbe så hurtigt, at man ikke kan nå at behandle hunden. Hvis antibiotikabehandling iværksættes hurtigt nok, kan man nå at forebygge bakteriens indtrængen i nyrer og lever. Men da sygdomsforløbet som regel er kort, vil behandlingen ofte ikke have den fornødne effekt.

Frem​​tid

Ved Stuttgarter-hundesyge er prognosen god, fordi behandlingen med antibiotika er effektiv. Ved Weilsk syge er prognosen ringe, da forløbet er kort og dødeligt.

​​
Parvo​virus

​Hvad er ​​​parvov​irusdiarré?

Parvovirusdiarré er en akut og meget smitsom tarmbetændelse
hos hunde. Sygdommen rammer især hvalpe, der er mellem
6 og 20 uger gamle, ikke-vaccinerede hunde og ældre, svækkede
hunde. Parvovirusdiarré er sammen med hundesyge den sygdom,
som det er vigtigst at vaccinere hunde imod.

Smi​​​tt​​eveje

Den virus, som forårsager parvovirusdiarré hos hunde, er meget
modstandsdygtig over for både udtørring og desinfektionsmidler.
Man kan groft sige, at hunde får parvovirusdiarré, når de er hvalpe,
hvis hygiejnen er dårlig og/eller vaccinationsprocedurerne ikke er overholdt.

Hvad er ri​s​ikoen for, at din hund får Parvo?

Risikoen for, at din hund får parvovirusdiarré, er lille, hvis du køber din hvalp hos en seriøs opdrætter. Der vil tævehunden være korrekt vaccineret, hygiejnen vil være i orden, og hvalpen vil måske være vaccineret, inden du får den. Desuden kan hunde blive smittet, hvis de luftes på arealer med mange hunde. Ofte er nogle af de andre hunde ikke vaccineret og vil derfor udgøre en smitterisiko.

Kan Parvo smitte til ​​​​​mennesker?

Nej hundens Parvovirus smitter ikke til mennesker.

Hvordan foreby​​g​ges parvovirus?

Parvovirus kan forebygges gennem vaccination. Hvis tæven er vaccineret vil hendes hvalpe desuden være delvist beskyttet gennem modermælken.
Hvis din hvalp ikke er vaccineret, når du henter den, skal du selv kontakte en dyrlæge og aftale et vaccinationsprogram, før du køber hvalpen.
 

Sym​​pto​mer

De første tegn på sygdom starter 4-14 dage efter hunden er blevet smittet. De første tegn på sygdom er nedstemthed, appetittab og feber. Efter yderligere et par dage vil man se:
Opkast (ofte voldsom), diarré, der ofte er blodtilblandet, feber og dehydrering, der i værste fald kan fører til chok. Derudover er der nedsat modstandskraft over for andre sygdomme.
Infektionen er specielt alvorlig for hvalpe, der kan risikere at dø af sygdommen.
Hos spæde hvalpe kan sygdommen også ramme hjertet, og man kan se, at hvalpen får åndenød, hurtig puls og blege slimhinder. Disse hvalpe kan pludseligt dø.

Behan​​dli​​ng

Der findes ingen behandling, der dræber parvovirus partiklerne. Derfor er behandlingen en understøttende behandling, der retter sig mod hundens symptomer. Hunde med parvovirusdiarré skal indlægges og isoleres fra andre hunde på grund af smittefaren. De skal have intensiv væskebehandling (drop). Hunden får også antibiotika mod ledsagende bakterieinfektioner, og kvalme- og smertestillende medicin.

Hvordan er fremtids​​​udsigterne for en hund med parvovirus?

Prognosen er god for voksne hunde, der får den rigtige behandling. Hvalpe er derimod i større risiko for at dø af sygdommen. Jo yngre en hvalp er, når den bliver syg, jo større er risikoen for livstruende komplikationer. Hvis hvalpens hjerte også er påvirket af sygdommen, er prognosen decideret dårlig, og hvalpen er i stor risiko for at dø.

Amerikansk hjerteorm (D​irofilariose)

​Hvad er Hj​​​e​rteorm?

Dirofilariose er en sygdom som kan smitte til mennesker,
men mennesket er en blindvært. Hunde og en række vilde
dyr som ræve og ulve kan inficeres. Dirofilaria immitis kaldes
også Amerikansk hjerteorm. Ormen kan blive op til 30 cm lang,
og bor i lungearterierne og højre hjertekammer.

Smi​​​​​​tt​eveje

Amerikansk hjerteorm findes i mange lande ud over Amerika,
også i Sydeuropa. Dirofilaria overføres af vektorer (myg ved stik).

Hvad er risikoen for, at din hund får Amerikansk hjerteorm?
Hvis hunden aldrig har været uden for landets grænser, er sandsynligheden
næsten lig nul. Det kan ikke afvises, at der i Danmark findes vektorer, der
kan overføre Dirofilariose  Derimod findes der flere eksempler på hunde, der
har været i Sydeuropa, som er kommet hjem med en infektion. I enkelte
områder, som f.eks Po-deltaet i Norditalien er op mod 75-90% af hundene inficerede.
Hunde, der medtages til eller fra disse områder kan få eller medtage smitten til Danmark.

Kan Amerikansk​ ​hjerteorm smitte til mennesker?

Ja, Dirofilaria kan godt smitte til mennesker, om end mennesket er blindvært og vil ikke kunne give smitten videre.

Forebyggels​e af Am​​​erikansk hjerteorm

Undgå myggeplagede områder!
Brug forebyggende midler – spørg dyrlægen – man kan bruge både myggemidler og ormemidler som forebyggelse. Start behandlingen i god tid før afrejse og fortsæt til efter hjemkomsten. Følg fabrikantens brugsanvisning nøje.
Hvis dit dyr kan have været udsat for smitte uden, at den har været i forebyggende behandling, så bed din dyrlæge om at udføre en test for at udelukke en evt. infektion.

Sy​​​mptom​er
Symptomerne opstår langsomt, over måneder eller år, afhængig af hvor massiv infektionen er. Ormen vandrer gennem hundens væv til de invaderer lungearterien og evt. hjertet, hvor de kan forårsage svaghed, hoste, vægttab og evt. hjertesygdom og død. Symptomerne er knyttet til ormenes placering i lungearterierne, hvor de forårsager arvæv og inflammation i karrene. Døde orm medfører blodpropper og forhøjet blodtryk i lungekredsløbet. Det medfører udvidelse af højre hjertehalvdel, og evt. stase i leveren.


Behandling

Behandling kan være vanskelig og er ikke uden risiko, så forebyggelse er meget væsentlig. Dette gælder både for vor hjemlige hjerteorm (fransk hjerteorm) og den udenlandske variant.​

Babesiose og Hepato​zoonose

Hvad er ​Babesiose og Hepatozoonose?

Disse sygdomme er forårsaget af encellede parasitter, og
overføres begge af forskellige vektorer, flåt-arter populært 
kaldet tæger). Det er alvorlige infektionssygdomme der i
yderste konsekvens kan føre til det angrebne dyrs død.
Babesia canis canis, der overføres af flåten Dermacentor
reticulatus, er den hyppigst forekommende i Europa. Underliggende
afsnit vil koncentrere sig om Babesiose, men Hepatozoonose har
lignende symptomer.

Smitte​veje

Både Babesia og Hepatozoonose spredes bl.a. med flåter. Smitten
forekommer i store dele af tropiske og subtropiske områder, Sydeuropa,
Central- og Sydafrika. Sygdommen findes primært om sommeren.
Ofte angribes unge dyr.

Hvad er risiko​en for, at din hund får Babesiose eller Hepatozoonose

Hunde, der medtages til eller fra disse områder, kan få eller medtage smitten til Danmark.
Forekomsten af flåter er sæsonpræget og forekommer hyppigere i perioden marts til oktober. På den sydlige halvkugle hyppigere i september-april.
I de smittefarlige områder er de lokale unghunde mere modtagelige end ældre hunde, da de ofte erhverver en immunitet efter flere infektionsforløb.  Ældre hunde, der ikke har haft sygdommen, er dog fuldt modtagelige.
Immunsvækkede dyr vil nemmere blive angrebet og i alvorligere grad end sunde dyr.

Kan Babe​​​siose, og Hepato​zoonose smitte til mennesker?

Nej, hverken Babesiose eller Hepatozoonose smitter til mennesker.

Forebyg​​​​gelse

Undgå flåtangreb ved anvendelse af flåtafvisende midler. Daglig fjernelse af flåter nedsætter smitteoverførslen.

Symp​​​​​​to​mer

Sygdommen optræder i de røde blodlegemer, som sprænges i forbindelse med parasittens udvikling. Symptomerne kan relateres til blodmangel, der opstår på grund af en sprængning af de røde blodlegemer. Oftest ses feber, appetitmangel, svaghed og nedstemthed, blege slimhinder og forstørret milt. I andre forløb, ses nyresvigt, neurologiske tegn, gulsot og nedsat størkningsevne af blodet.

Der kan ses mørkfarvet urin, gulsot, opkastninger, nervøse symptomer og hurtig vejrtrækning.

Beh​andl​​​ing

I Danmark er der ikke registreret et godkendt lægemiddel til behandling.

Blodtransfusion kan være nødvendig, men kan være meget bekostelig. Væsketerapi i form af drop er ofte nødvendig som understøttende behandling.

Behandling retter sig efter sværhedsgraden. Ofte er hospitalisering nødvendig og derfor inkluderer terapien i vid udstrækning forebyggelse af flåtbid på hunden.

Fre​​​m​tid

Ved hurtigt forløbende tilfælde kan ses dødsfald, medens mere langtrukne forløb ofte udviser udvikling af de ovennævnte symptomer.

Prognosen er rimelig ved behandling i de tidlige stadier af sygdommen, men afhænger af graden af blodmanglen. Prognosen forringes ved sen behandling, hvor der er symptomer på skader af indre organer.

Der ses en fase hos overlevende hunde, hvor de fortsat er bærere af smitten, og derved udgør de et reservoir for smitten. Sådanne hunde kan ved stresspåvirkning få genopblussen af infektionen.​
Ehrlichia
Anaplasmose er en infektionssygdom, som overføres til hunde fra skovflåter.

Op til 25 % af danske flåter er inficeret med Ehrlichia spp. Man kender endnu ikke den rigtige klassificering af smitstoffet, men der er tale om en højt udviklet bakterie. Den krydsreagerer med Ehrlichia Equi, og man formoder at den er meget nært beslægtet med "granulocytær ehrlichiose agens" som er vidt udbredt i Sverige og Norge.

Smitte​​veje
Hunde får anaplasmose efter flåtbid med inficerede skovflåter.

Hvad er risikoen f​or, at d​​in hund får Ehrlichia?

En ny dansk undersøgelse har vist at 6% af danske jagthunde havde antistoffer imod Ehrlichia spp., hvilket viser at de eller deres mødre har haft infektionen.

Kan Ehrlic​​hia smitt​e til mennesker?

Ja, der er diagnosticeret flere tilfælde af ehrlichiose hos flåtbidte patienter.

Symp​tomerne er udtalt træthed, ukarakteristiske influenza-lignende symptomer med led- og muskelsmerter og ​hovedpine.

Forebyg​g​else

Du kan behandle din hund forebyggende mod flåter.

Skulle din hund have fået en flåt på sig, er det vigtigt at få fjernet den indenfor de første 24 timer, da man mener at den ikke når at overføre smitte indenfor denne periode.

Flåter skal fjernes med en "flåtfjerner" eller en pincet.

Flåter skal ikke nulres i olie el. lign, da det øger risikoen for at flåten tømmer sit maveindhold ud, og derved inficerer værtsdyret.

Ved at behandle din hund forebyggende mod flåter, nedbringer du ligeledes risikoen for at den bringer en masse flåter hjem som evt. bider sig fast på dig eller din familie.

Sympt​omer

Symptomerne er meget uspecifikke og behøver ikke at optræde på samme tidspunkt: 

 • nedstemthed
 • vægttab
 • træthed
 • feber over 39 grader
 • nedsat eller ophørt appetit
 • halthed
 • ledsmerter
 • øget tørst
 • brækninger
 • luftvejssymptomer
 • I få tilfælde ses blødning på slimhinderne og evt. næseblod

Behandling

Anaplasmose skal behandles med antibiotika i op mod 4 uger.​

Lei​shmania
Leishmania er en protozo​ (en lille parasit), som kan give alvorlige infektioner.

Sm​itt​e​​v​​eje

Smitte sker primært efter bid fra sandfluer/myg (mellemvært) hvorefter parasitten trænger ind i hundens celler. Her kan de forårsage alvorlig sygdom hos hunden.

Hvad er risikoen f​​or, at din hund får Leishmania?

Infektionen ses i lande som Nordafrika, Sydamerika, Europa og Asien. I Europa er det primært Sydeuropa (Spanien, Portugal, Italien, Kroatien og Grækenland), som er områder, hvor hunde kan blive smittet og samtidig er lande, hvor sandfluer/myg trives. Der findes ikke sandfluer i Danmark.

Kan Leish​​m​​ania smitte til mennesker?

Ja, mennesker kan også smittes med Leishmaniasis via bid fra sandfluer eller direkte kontakt med smittede dyr.

Foreb​​​​y​​ggelse

Man kan forebygge sygdommen og opnå tilstrækkelig beskyttelse ved at vaccinere. Man skal være opmærksom på, at hunden skal vaccineres i god tid før en eventuel rejse.

Sym​​ptomer​​​

Hos ​mange h​​​unde ser man:

 • Hudforandringer
 • Omkring øjnene forekommer hårtab, som strækker sig ned til næsen og ud til ørerne
 • Der kan forekomme svær hudbetændelse over det meste af kroppen, som kan føre til knudedannelse
 • Vægttab
 • Generel hævelse af lymfeknuder
 • Senere ses kronisk nyresvigt og næseblod, blodmangel, ledbetændelse samt diarre og oppustet bug

Beh​​an​​dling

Hunden kan blive behandlet med forskellige typer medicin over flere uger. Dog kan denne behandling være meget belastende for nyrerne, og hunden skal formodentlig indlægges, da megen af behandlingen foregår ved injektioner. Ofte er overvågning og monitorering påkrævet over en længere periode, og derfor kan behandlingen være meget kostbar.​


Ændret 13. december 2021