Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import af foder samt hø og halm

Import af foder samt hø og halm er indførsel fra lande uden for EU, også kaldet tredjelande. Her finder du de generelle krav vedrørende import af foder samt hø og halm, foruden information om importørregistrering, forhåndsanmeldelse og importkontrol. Der er forskellige krav, som du skal følge, når du importerer foder samt hø og halm, afhængig af type foder og hvilket land du skal importere fra.

​​​​​ ​​​Generelle krav

Som importør skal du især sikre dig, at:

 • du er registreret som foderimportører hos Fødevarestyrelsen i henhold til Foderhygiejneforordningen. 
  Hvis du impor​terer foder med animalsk indhold, skal du yderligere have en registrering hos din Veterinærenhed.  

 • du har et kvalitetsstyringssystem og egenkontrol, der medvirker til at sikre, at din import af foder opfylder kravene i Foderhygiejneforordningen og al anden lovgivning om foder. Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte en vurdering af de risici, der er forbundet med importen, s​​amt retningslinjer for, hvad du skal gøre for at minimere risiciene.
  Kvalitetsstyringssystemet og egen​​kontrollen skal indeholde relevante procedurer i relation til import.  
       
 • du opfylder de gældende krav om importcertifikater, forhåndsanmeldelse og lignende, når du importerer foderprodukter.

Alle importer af foder med animalsk indhold samt hø og halm skal forhåndsanmeldes via TRACES. Grænsekontrollen foretager kontrollen.

Generelt kan du frit importere ikke-animalsk foder med undtagelse af hø og halm. Der er nogle få ikke-animalske foderprodukter, som du skal forhåndsanmelde via et CHED (Common Health Entry Document) i TRACES til Grænsekontrollen der hvor importen kommer ind i EU. I Danmark er det Grænsekontrollen som skal kontrollere importen, inden de kan overgå til fri omsætning i EU. Grænsekontrollen er en del af Fødevarestyrelsens Fødevareenheder.

De animalske og ikke-animalsk​​e produkter, der skal forhåndsanmeldes, fordi de er pålagt importrestriktioner o.l., kan ses i Restriktionsbekendtgørelsen (se "Lovstof og regler" nedenfor) og en oversigt over alle ikke-animalske import restriktioner kan findes her.

Importkontrollisten for foder
 Listen over ikke-animalsk foder med importrestriktioner eller importforbud er slået sammen med samme liste for ikke-animalske fødevarer, da importrestriktioner på ikke-animalsk foder og fødevarer er samlet i samme regelsæt.
Liste over godkendte kontrolsteder for ikke-animalske produkter

Forhåndsanmeldelse og kontrol ved krav om importkontrol
Det er importørens ansvar at meddele Fødevarestyrelsen, hvornår der ankommer en foderforsendelse med importrestriktioner eller intensiverede importkontrolkrav, dvs. foder af den type, som er opført på importkontrollisten.

Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 24 timer inden foderets forventede ankomst til Danmark. Dog skal sendinger fra Japan forhåndsanmeldes senest 48 timer før forventet ankomst. 

Forhåndsanmeldelse af produkterne i restriktionsbekendtgørelsen/på "importkontrollisten for foder" skal ske via TRACES til grænsekontrolstedet hvor sendingen kommer ind i EU. Forhåndsanmeldelsen skal ske på et CHED. 

Hvis foderet ankommer til et andet EU-land end Danmark som første destination i EU, er det ikke Fødevarestyrelsen, men grænsekontrollen i det EU-land, foderet ankommer til først, der skal forhåndsanmeldes til. Det skal også ske via TRACES.

​Yderligere kan der være behov for forhåndsanmeldelse af følgende: 
 • ​Foder af animalsk oprindelse – herunder fiskemel o.l. – skal forhåndsanmeldes til via TRACES det grænsekontrolsted, hvor sendingen skal importeres.
 • For nogle af de ​kornsorter, der anvendes til foder, er der krav om, at forsendelsen skal følges af et plantesundhedscertifikat fra eksportlandet og krav om, at du skal forhåndsanmelde importen til plantesundhedsmyndighederne. Se mere på:
 

Tilladels​​e og kontrol af den enkelte sending

Hvis du ønsker at kontrollen foretages på et godkendt kontrolsted, skal du sætte kryds i punkt I.20 i CHED'et. Fødevarestyrelsen, eller grænsekontrollen i et andet EU land, skal – for hver enkelt sending – tage stilling til, om der kan gives tilladelse til dette. Du kan se forklaringer til de enkelte punkter i CHED i Forordning om IMSOC Bilag II.

Selvom importøren har ønsket kontrollen af en ikke-animalsk sending foder gennemført på bestemmelsesstedet, kan Fødevarestyrelsen vælge at udføre den fulde importkontrol på grænsekontrolstedet. Dette vil typisk være tilfældet, hvis der er tale om løsvarer/bulkvarer, der omlæsses på havneområdet. En godkendt importør kan altså ikke insistere på, at identitetskontrol og fysisk kontrol sker på det godkendte kontrolsted.
 
Du vil få besked fra Fødevarestyrelsen, hvis du har søgt om at kontrollen foretages på et godkendt kontrolsted, og Fødevarestyrelsen ikke giver tilladelse til dette.

 
Godkendte kontrolsteder 

Kontrolsteder​ generelt​​

Hele importkontrollen, inklusiv identitetskontrol og fysisk kontrol, skal normalt foregå på det Grænsekontrolsted, hvor sendingen kommer in i EU.
 
Grænsekontrolstedet skal være godkendt til at håndtere produkttypen. Hvis importøren ønsker det og grænsekontrollen tillader det, kan identitetskontrol og fysisk kontrol foretages et godkendt kontrol sted.

Bulkvarer, der omlæsses/losses på havneområdet, skal dog normalt kontrolleres på havneområdet. Se liste over udpegede indgangssteder og godkendte kontrolsteder ovenfor.
 
Foder af animalsk oprindelse, herunder fiskemel, skal indføres og kontrolleres ved et af de veterinære grænsekontrolsteder. Fødevarestyrelsen har altid krav på bistand til at flytte/få adgang til alle dele af en sending, uanset hvor kontrollen gennemføres.
 

Fødevarestyrelsens​ godkendelse af kontrolsteder

Virksomheder der ønsker at blive godkendt som kontrolsted skal derfor så vidt muligt 14 dage inden første import søge Fødevarestyrelsen om at få godkendt deres første oplagringssted i Danmark som godkendt kontrolsted. Ansøgningen skal sendes til den fødevareenhed der har tilsyn med virksomheden.
 
For at få bestemmelsesstedet godkendt som kontrolsted skal bestemmelsesstedet:
 • forinden være godkendt til midlertidig oplæggelse hos SKAT.
 • have faciliteter, som sikrer, at kontrollen kan foretages korrekt, og at varerne kan opbevares uden risiko for, at den ændres eller tages i brug, før produktet er frigivet af Fødevarestyrelsen.
Betingelserne for at blive godkendt som kontrolsted fremgår forordning 2019/1014.​
 
Registrering som importør af hø og halm 
 
Importprodukter og lovgivning
Det fremgår af Foderrestriktionsbekendtgørelsen, hvilke produkter der er underlagt importforbud, importrestriktioner eller krav om intensiveret importkontrol. Disse produkter er også opført på "Importkontrollisten for foder".

Alt foder, der står på "Importkontrollisten for foder", skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen/første indgangssted i EU og må ikke markedsføres i EU, før det er frigivet.
De nærmere regler for forhåndsanmeldelse og kontrol af animalsk og ikke animalsk foder fremgår af Foderrestriktionsbekendtgørelsen.

"Importkontrollisten for foder" indeholder links til den gældende lovgivning vedr. importkontrol af foder ved grænsen til EU. Se Importkontrollisten for foder ovenfor.
 
Alternativt kan man få overblik over EU´s og dansk importlovgivning ved at klikke ind linket under "Lovstof og regler" nederst på siden.

Importlovgivning​en ændres løbende

De detaljerede krav til de enkelte importsendinger fremgår af EU-forordninger, -beslutninger og -afgørelser med særlige importrestriktioner og importbetingelser samt af foderrestriktionsbekendtgørelsen.
 
Der træder løbende nye regler i kraft, som indfører særlige importrestriktioner eller importbetingelser for visse stoffer i foderet. Du vil modtage oplysninger om nye regler og ændringer hvis du abonnerer på Fødevarestyrelsens nyhedsbreve om foder.
Her kan du tilmelde dig Fødevarestyrelsens nyhedsbrev om foder

Produkter, der er underlagt mere ​​​intensiv importkontrol

I 2010 trådte nye EU-regler i kraft vedrørende import af visse foderprodukter med øgede risici. Fra denne dato har der været krav om, at fodermyndighederne gennemfører en mere intensiv, offentlig importkontrol af visse foderprodukter af ikke-animalsk oprindelse. Kravet om øget importkontrol fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 med senere ændringer. 

Det fremgår af Bilag I i den seneste ​ændringsforordning til forordning (EF) nr. 669/2009, hvilke importprodukter der er underl​agt krav om mere intensiv, offentlig importkontrol. Disse produkter skal - ligesom importrestriktionsprodukter - tilbageholdes, indtil Fødevarestyrelsen har afsluttet importkontrollen. Det fremgår af importkontrollisten ovenfor hvilke produkter, der er omfattet af den intensiverede, offentlige importkontrol.
 
​Vejledning om indberetning af import af foder
Landmænd skal betale et årligt grundgebyr og et mængdegebyr for foder, der købes i andre lande. Gå til vejledning om indberetning af import af foder 

​​Inden du importerer foder, skal du sikre dig, at du lever o​​​p til nedenstående generelle krav vedrørende foderimport. Desuden skal du vide, om der for dit importprodukt er krav om forhåndsanmeldelse og importkontrol, inden foderet kan overgå til fri handel.
 
TRACES
TRACES er database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med visse animalske produkter indenfor EU samt import af animalske produkter fra tredjelande.​
Gå til TRACES
​ 
Lovstof og regler 

 

Ændret 20. januar 2023