Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import af foder samt hø og halm

Import af foder samt hø og halm er indførsel fra lande uden for EU, også kaldet tredjelande. Her finder du de generelle krav vedrørende import af foder samt hø og halm, foruden information om importørregistrering, forhåndsanmeldelse og importkontrol. Der er forskellige krav, som du skal følge, når du importerer foder samt hø og halm, afhængig af type foder og hvilket land du skal importere fra.

​​​Generelle krav

Som importør skal du især sikre dig, at:

 • du er registreret som foderimportører hos Fødevarestyrelsen i henhold til Foderhygiejneforordningen. 
  Hvis du impor​terer foder med animalsk indhold, skal du yderligere have en registrering i Veterinærafdelingen i din Fødevareafdeling.  

 • du har et kvalitetsstyringssystem og egenkontrol, der medvirker til at sikre, at din import af foder opfylder kravene i Foderhygiejneforordningen og al anden lovgivning om foder. Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte en vurdering af de risici, der er forbundet med importen, s​​amt retningslinjer for, hvad du skal gøre for at minimere risiciene.
  Kvalitetsstyringssystemet og egen​​kontrollen skal indeholde relevante procedurer i relation til import.  
       
 • du opfylder de gældende krav om importcertifikater, forhåndsanmeldelse og lignende, når du importerer foderprodukter.

Alle importer af foder med animalsk indhold samt hø og halm skal forhåndsanmeldes via TRACES. Grænsekontrollen foretager kontrollen.

Generelt kan du frit importere ikke-animalsk foder med undtagelse af hø og halm. Der er nogle få ikke-animalske foderprodukter, som du skal forhåndsanmelde til din Fødevareafdeling, og som skal importkontrolleres af Fødevarestyrelsen, inden de kan overgå til fri omsætning i EU.

De animalske og ikke-animalsk​​e produkter, der skal forhåndsanmeldes, fordi de er pålagt importrestriktioner o.l., kan ses i Foderrestriktionsbekendtgørelsen (se "Lovstof og regler" nedenfor) og på  "Importkontrollisten for foder" (ses nedenfor).

Importkontrollisten for foder
 
Liste over udpegede importkontrolsteder (DPE etc.) for foder

Forhåndsanmeldelse og kontrol ved krav om importkontrol
Det er importørens ansvar at meddele Fødevarestyrelsen, hvornår der ankommer en foderforsendelse med importrestriktioner eller intensiverede importkontrolkrav, dvs. foder af den type, som er opført på importkontrollisten.

Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 24 timer inden foderets forventede ankomst til Danmark. Dog skal sendinger fra Japan forhåndsanmeldes senest 48 timer før forventet ankomst. 

Forhåndsanmeldelse af produkterne i foderrestriktionsbekendtgørelsen/på "importkontrollisten for foder" skal ske direkte til fødevareafdelingen i Århus, dog til Fødevareafdeling København, hvad angår Japan-restriktionsprodukter.

Hvis foderet ankommer til et andet EU-land end Danmark som første destination i EU, er det ikke Fødevarestyrelsen, men myndighederne i det EU-land, foderet ankommer til først, der skal forhåndsanmeldes til.

OBS – originalt CED kræves for visse importpartier: 
For foder, som er opført i Forordning (EF) nr. 669/2009, Forordning (EU) nr. 884/2014, Forordning (EU) nr. 2015/175 og afgørelse 2011/884/EU, er der krav om frigivelse på originalt CED. Det originale CED skal derfor sendes fysisk til nedenstående adresser, for at sendingen kan frigives:

For partier fra Japan:
Fødevare Købe​nhavn
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

For øvrige foderpartier med krav om originalt CED:
Fødevare Århus
Sønderskovvej 5
8520 Lystrup

Skabelonen for et CED (Del I af "det fælles importdokument"), som alle produkter på "Importkontrollisten for foder" skal forhåndsanmeldes på, findes her: 
 
Vejledning til udfyldelse af CED'et findes i Bilag II til den konsoliderede forordning (EF) nr. 669/2009.

Importkontrollisten finder du i afsnittet "Importkontrollisten for foder" her på siden.
 
Yderligere kan der være behov for forhåndsanmeldelse af følgende: 
 • For nogle af de ​kornsorter, der anvendes til foder, er der krav om, at forsendelsen skal følges af et plantesundhedscertifikat fra eksportlandet og krav om, at du skal forhåndsanmelde importen til plantesundhedsmyndighederne. Det gælder for rug, hvede og triticale, der importeres fra Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika eller USA. Se mere på:
 
Tilladelse og kontrol af den enkelte sending
Hvis du ønsker at kontrollen foretages på et godkendt kontrolsted, skal du sætte kryds i punkt I.20 i forhåndsanmeldelsesblanketten, og Fødevarestyrelsen skal – for hver enkelt sending – tage stilling til, om der kan gives tilladelse til dette.

Selvom importøren har ønsket kontrollen af et ikke-animalsk parti foder gennemført på bestemmelsesstedet, kan Fødevarestyrelsen vælge at udføre den fulde importkontrol på det udpegede indgangssted (DPE)/ ved grænsen. Dette vil typisk være tilfældet, hvis der er tale om løsvarer/bulkvarer, der omlæsses på havneområdet. En godkendt importør kan altså ikke insistere på, at identitetskontrol og fysisk kontrol sker på det midlertidigt godkendte kontrolsted.
 
Du vil få besked fra Fødevarestyrelsen, hvis du har søgt om at kontrollen foretages på et godkendt kontrolsted, og Fødevarestyrelsen ikke giver tilladelse til dette.
 
Kontrolsteder og godkendelse af midlertidige kontrolsteder
Kontrolsteder generelt​​
Hele importkontrollen, inklusiv identitetskontrol og fysisk kontrol, skal normalt foregå på det første indgangssted til Den Europæiske Union.
 
Indtil der er udpeget indgangssteder i Danmark for produkter af ikke-animalsk oprindelse, kan Fødevarestyrelsen tillade, at identitetskontrol og fysisk kontrol foretages på det første oplagringssted for sendingen i Danmark (bestemmelsesstedet), hvis bestemmelsesstedet er godkendt som midlertidigt kontrolsted af Fødevarestyrelsen.
 
Bulkvarer, der omlæsses/losses på havneområdet, skal dog normalt kontrolleres på havneområdet. Se liste over udpegede indgangssteder og godkendte kontrolsteder ovenfor.
 
Foder af animalsk oprindelse, herunder fiskemel, skal indføres og kontrolleres ved et af de veterinære grænsekontrolsteder. Fødevarestyrelsen har altid krav på bistand til at flytte/få adgang til alle dele af et parti, uanset hvor kontrollen gennemføres.
 
Fødevarestyrelsens godkendelse af kontrolsteder
Produkter med særlige importrestriktioner og produkter, der er underlagt de nye regler om mere intensiv offentlig importkontrol, kan som udgangspunkt kun kontrolleres på et midlertidigt kontrolsted, som Fødevarestyrelsen har godkendt.
 
Førstegangsimportører af produkter på "importkontrollisten for foder" skal derfor så vidt muligt 14 dage inden første import søge Fødevarestyrelsen om at få godkendt deres første oplagringssted i Danmark som midlertidigt kontrolsted. 
 
 
For at få bestemmelsesstedet godkendt som midlertidigt kontrolsted skal bestemmelsesstedet:
 • forinden være godkendt til midlertidig oplæggelse hos SKAT.
 • have faciliteter, som sikrer, at kontrollen kan foretages korrekt, og at varerne kan opbevares uden risiko for, at den ændres eller tages i brug, før produktet er frigivet af Fødevarestyrelsen.
Betingelserne for at få bestemmelsesstedet godkendt som midlertidigt kontrolsted fremgår af side 2 på ansøgningsblanketten.
 
Registrering som importør af hø og halm 
 
Importprodukter og lovgivning
Det fremgår af Foderrestriktionsbekendtgørelsen, hvilke produkter der er underlagt importforbud, importrestriktioner eller krav om intensiveret importkontrol. Disse produkter er også opført på "Importkontrollisten for foder".

Alt foder, der står på "Importkontrollisten for foder", skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen/første indgangssted i EU og må ikke markedsføres i EU, før det er frigivet.
De nærmere regler for forhåndsanmeldelse og kontrol af animalsk og ikke animalsk foder fremgår af Foderrestriktionsbekendtgørelsen.

"Importkontrollisten for foder" indeholder links til den gældende lovgivning vedr. importkontrol af foder ved grænsen til EU. Se Importkontrollisten for foder ovenfor.
 
Alternativt kan man få overblik over EU´s og dansk importlovgivning ved at klikke ind linket under "Lovstof og regler" nederst på siden.

Importlovgivningen ændres løbende
De detaljerede krav til de enkelte importsendinger fremgår af EU-forordninger, -beslutninger og -afgørelser med særlige importrestriktioner og importbetingelser samt af foderrestriktionsbekendtgørelsen.
 
Der træder løbende nye regler i kraft, som indfører særlige importrestriktioner eller importbetingelser for visse stoffer i foderet. Du vil modtage oplysninger om nye regler og ændringer hvis du abonnerer på Fødevarestyrelsens nyhedsbreve om foder.
Her kan du tilmelde dig Fødevarestyrelsens nyhedsbrev om foder

Produkter, der er underlagt mere intensiv importkontrol
I 2010 trådte nye EU-regler i kraft vedrørende import af visse foderprodukter med øgede risici. Fra denne dato har der været krav om, at fodermyndighederne gennemfører en mere intensiv, offentlig importkontrol af visse foderprodukter af ikke-animalsk oprindelse. Kravet om øget importkontrol fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 med senere ændringer. 

Det fremgår af Bilag I i den seneste ​ændringsforordning til forordning (EF) nr. 669/2009, hvilke importprodukter der er underl​agt krav om mere intensiv, offentlig importkontrol. Disse produkter skal - ligesom importrestriktionsprodukter - tilbageholdes, indtil Fødevarestyrelsen har afsluttet importkontrollen. Det fremgår af importkontrollisten ovenfor hvilke produkter, der er omfattet af den intensiverede, offentlige importkontrol.
 
​Vejledning om indberetning af import af foder
Landmænd skal betale et årligt grundgebyr og et mængdegebyr for foder, der købes i andre lande. Gå til vejledning om indberetning af import af foder 

​​Inden du importerer foder, skal du sikre dig, at du lever o​​​p til nedenstående generelle krav vedrørende foderimport. Desuden skal du vide, om der for dit importprodukt er krav om forhåndsanmeldelse og importkontrol, inden foderet kan overgå til fri handel.
 
TRACES
TRACES er database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med visse animalske produkter indenfor EU samt import af animalske produkter fra tredjelande.​
Gå til TRACES
​ 
Lovstof og regler 

 

Ændret 23. juli 2021