Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fodring af dyr til fødevare- produktion - herunder heste

Her kan du finde regler og vejledninger om fodring af dyr til fødevareproduktion.

​​Nedenfor finder du gode råd om god praksis ved fodring af dyr, som bruges til fødevareproduktion.

Foder skal opbevares og håndteres rent og tørt
Opbevaringsområder og beholdere skal holdes rene og tørre, og der træffes om nødvendigt passende foranstaltninger til kontrol med skadegørere.

Foder skal behandles, så der ikke opstår forurening fra forurenede opbevaringsområder og udstyr.

Køretøjer til transport af foder og fodringsudstyr på bedriften skal rengøres regelmæssigt.
Foder skal holdes adskilt fra kemikalier og andre produkter
Såsæd skal opbevares således, at det ikke er tilgængeligt for dyr eller kan blive blandet med foder.

Foder, der ikke indeholder lægemidler, skal håndteres adskilt fra foderlægemidler for at forebygge forurening. 
Der skal sikres det rette fordeling af foder
Bedriftens system til fordeling skal sikre, at det rigtige foder gives på det rigtige sted.

Foderlægemidler og foder, der ikke indeholder lægemidler, bestemt til forskellige kategorier eller arter af dyr skal opbevares, så risikoen for fodring af dyr, der ikke er målarter, reduceres.
 
Drikkevand og vand til akvakultur skal være af passende kvalitet
Drikkevand og vand til akvakultur skal være af passende kvalitet til de dyr, der produceres. Hvor der er grund til bekymring med hensyn til forurening af dyr eller animalske produkter forårsaget af vand, skal der træffes foranstaltninger til at vurdere og minimere farerne.
 
Udstyr til fodring og vanding skal sikres mod forurening
Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at forurening af foder og vand minimeres. Vandingssystemerne skal, hvor det er muligt, rengøres og vedligeholdes regelmæssigt.
 
Græsningsarealer skal sikres mod forurening
Græsninger på arealer med græs og afgrøder skal styres på en måde, der minimerer forurening af animalske fødevarer på grund af fysiske, biologiske eller
kemiske farer.

Når der anvendes kemiske stoffer i landbruget skal det sikres, at tilbageholdelsesfristerne overholdes. Og for at minimere biologiske krydsforurening fra husdyrgødning, skal der hvis det er relevant, gå et tilstrækkeligt tidsrum mellem græsningsrotationer.
 
Vær opmærksom på giftige planter på græsningsarealer
Visse planter kan være giftige for landbrugsdyr. Det er derfor vigtigt at holde græsningsarealer fri for disse.
 
 
Foder og sporbarhed på landbrug
Landbrug er ansvarlige for foderets sporbarhed og skal hurtigt kunne trække foderet væk fra dyrene, hvis det konstateres, at foderet udgør en fare.​
 
Foderet skal kunne spores ét led tilba​​​ge med he​​nsyn til:
  • hvad der er købt
  • hvornår det er købt 
  • hvem det er købt af 
Landbrug, der sælger foder, skal ét led frem kunn​​e spore:
  • hvad der er solgt
  • hvornår det er solgt
  • hvem det er solgt til

Mere om landbrugets ansvar

Landbrug skal føre en journal over alt køb og salg af foder. Fodertype, mængde, leveringsdato og leverandør skal noteres. Ved salg af foder (fx korn, wrap eller halm) skal fodertype, mængde, leveringsdato og modtager noteres.
 
Hvis de nødvendige oplysninger fremgår af den månedlige faktura fra en foderleverandør, er det nok at gemme fakturaen uden at føre yderligere journal. Mærkningssedlerne (indlægssedlerne) for det modtagne foder skal dog gemmes, indtil fakturaen er modtaget.
 
Ved brug af forblandinger og tilsætningsstoffer skal partinummeret på de anvendte stoffer noteres – ligesom datoen for ibrugtagning også skal noteres.
 
Ændret 2. april 2020