Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fodring af dyr til fødevareproduktion - herunder heste

Foderhygiejne og god fodringspraksis skal sikre, at foder er egnet til dyr til fødevareproduktion.

​​​​​​​​​​​Foder skal altid opbevar​es og håndteres hygiejnisk forsvarlig. Læse mere om kravene til foderhygiejne, registrering til primærpdouktion og god praksis under de enkelte punkter.​

Opbevaring af foder

Opbevaringsområder og beholdere skal holdes rene og tørre, og skadedyr skal forebygges.

Foder skal behandles, så der ikke opstår forurening fra forurenede opbevaringsområder eller udstyr. Foder skal holdes adskilt fra kemikalier, såsæd og andre produkter, der ikke må komme i foder.

Køretøjer til transport af foder og fodringsudstyr på bedriften skal rengøres regelmæssigt.

Foder, der ikke indeholder lægemidler, skal håndteres adskilt fra foderlægemidler for at forebygge forurening.​

Rette fordeling af foder

Bedriftens system til fordeling skal sikre, at det rigtige foder gives på det rigtige sted, da visse typer af foder ikke er ​tilladt til alle dyrekategorier.

Foderlægemidler og foder, der ikke indeholder lægemidler, bestemt til forskellige kategorier eller arter af dyr skal opbevares, så risikoen for fodring af dyr, der ikke er målarter, reduceres.​

Drikkevand til dyr og vand til akvakultur

Drikkevand og vand til akvakultur skal være af passende kvalitet til de dyr, der produceres.

Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at forurening af foder og vand minimeres. Vandingssystemerne skal, hvor det er muligt, rengøres og vedligeholdes regelmæssigt.

Hvis der er grund til bekymring med hensyn til forurening af dyr eller animalske produkter forårsaget af vand, skal der træffes foranstaltninger til at vurdere og minimere farerne.​​

Græsningsarealer og giftige planter

Græsninger på arealer med græs og afgrøder skal styres på en måde, der minimerer forurening af animalske fødevarer på grund af fysiske, biologiske eller
kemiske farer.

Når der anvendes kemiske stoffer i landbruget, skal det sikres, at tilbageholdelsesfristerne overholdes. Og for at minimere biologiske krydsforurening fra husdyrgødning skal der, hvis det er relevant, gå et tilstrækkeligt tidsrum mellem græsningsrotationer.

Visse planter kan være giftige for landbrugsdyr. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om planterne vokser på arealer, hvor dyr græsser, eller hvor der høstes grovfoder.​

Foder og sporbarhed på landbrug

Landbrug er ansvarlige for foderets sporbarhed og skal hurtigt kunne trække foderet væk fra dyrene, hvis det konstateres, at foderet udgør en fare.​

Landbrug skal føre en journal over alt køb og salg af foder. Fodertype, mængde, leveringsdato og leverandør skal noteres. Ved salg af foder (fx korn, wrap eller halm) skal fodertype, mængde, leveringsdato og modtager noteres.

Foderet skal kunne spores ét led tilba​​​ge med he​​nsyn til:

  • hvad der er købt
  • hvornår det er købt
  • hvem det er købt af

Landbrug, der s​​ælger foder, skal ét led frem kunn​​e spore:

  • hvad der er solgt
  • hvornår det er solgt
  • hvem det er solgt til

Hvis de nødvendige oplysninger fremgår af den månedlige faktura fra en foderleverandør, er det nok at gemme fakturaen uden at føre yderligere journal. Mærkningssedlerne (indlægssedlerne) for det modtagne foder skal dog gemmes, indtil fakturaen er modtaget.

Ved brug af forblandinger og tilsætningsstoffer skal partinummeret på de anvendte stoffer noteres – ligesom datoen for ibrugtagning også skal noteres.​

Køb af foder

Foder må kun købes fra virksomheder, som er registreret eller godkendt i henhold til Foderhygiejneforordningen.

Der må dog købes foder fra en lille ikke-registreret primærproducent, hvis producenten er så lille, at han er undtaget kravet om registrering i henhold til foderhygiejneforordningen.

Her finder du listen over godkendte/​registrered​​​e fodervirksomheder

Registrering til foder

Du skal so​​m udgangspunkt registreres hos Fødevarestyrelsen, når du dyrker foder eller fodrer dyr til fødevareproduktion.

Registreringen foregår via landbrugsindberetning.dk under boksen "Foder og fødevarer". Du logger på med MitID/NemID.

Læs mere i Fodervejledningen om registering og om undtagelser fra registrering:
82. Foderaktiviteter, der ikke skal registreres
​80. Registrering af landbrug (primærproducenter)

​Brug af forblandinger eller fodertilsætningsstoffer

Når du anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form i din fodring, er du et HACCP-landbrug. Det betyder, at du skal have en supplerende registerering, og at du skal have et skriftligt kvalitetsstyringssystem baseret på HACCP-principperne.

Er du i tvivl, om du anvender en forblanding eller et fodertilsætningsstof i fodringen, så kan du kontakte producenten af produktet. Du kan også læse mere på denne side:
Om foderblandinger, forblandinger og tilsætningsstoffer

Læs Fødevarestyrelsens introduktion til kvalitetsstyring på landbrug: Kvalitetsstyring ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug

Læs om brug af forblandinger og fodertilsætningsstoffer på landbrug i Fodervejledningens kapitel 64

Fodervejledningen

​​Læs mere om de enkelte bestemmelser i Fodervejledningen her

Lovstof og regler

Læs mere om lovg​ivni​ngen på foder- og foderstofområdet her

Ændret 22. august 2022