Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport af animalske biprodukter

Animalske biprodukter og afledte produkter(ABP) er produkter af animalsk oprindelse, som ikke må anvendes til konsum (fremstilling af fødevarer ).
Virksomheder, der eksporterer ABP, er ansvarlige for at overholde kravene i de indgåede eksportaftaler mellem Danmark og tredjelande.

​​​​​Lovgivning om animalske ​bipr​odukter

EU-reglerne om animalske biprodukter findes i Forordning nr. 1069/2009 ('BiproduktforordningenForordningen om animalske biprodukter') og i Forordning nr. 142/2011 ('Gennemførselsforordningen') . Disse to forordninger fastsætter regler for håndtering, transport, opbevaring, forarbejdning m.v. af animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. I forbindelse med eksport af forarbejdet animalsk protein, er det også vigtigt at være opmærksom på, at der i Forordning nr. 999/2001 om regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier om nr. 999/2001 ('TSE-forordningen) er fastsat specifikke regler med særlige krav til eksporten. Reglerne findes i bilag V, afsnit E.

Produkter, der eksporteres, skal som hovedregel overholde krav til ABP i EU og national lovgivning. Hertil kommer særkrav fra modtagerlandene.

Du kan læse mere om den generelle lovgivning for animalske biprodukter og om TSE-forordningen her.

 

Når du vil eksportere animalske biprodukter
Du skal være opmærksom på de generelle forhold vedr. eksport, når du vil eksportere animalske biprodukter.
 

Disse forhold kan du læse mere om, på den generelle side om eksport. 
 

Der er yderligere særlige forhold nævnt nedenfor:

  • Om der er behov for et eksportcertifikat
  • Lovgivning om eksportørens ansvar
  • Ved eksport til tredjelande er det dit ansvar at fremskaffe modtagerlandets importkrav til produktet
  • Undersøge om importkravene stadig gælder
  • Særlige krav til godkendelse af virksomheder
  • Eksportrestriktioner

 

 

Særlige forhold ved eksport af animalske biprodukter

Du skal registreres som eksportør

Når du som privatperson eller virksomhed vil eksportere animalske biprodukter, skal du registreres hos Fødevarestyrelsen, før du må eksportere. Dette krav gælder også ved udførsel til lande indenfor EU. Registreringen sker via en blanket, som du finder link til her nedenfor. Registreringen skal ske for hver produkttype. Vær opmærksom på, at du skal modtage en skriftlig bekræftelse fra Fødevarestyrelsen, før du anses som registreret eksportør.
Når du modtager den skriftlige bekræftelse fra Fødevarestyrelsen, får du samtidig en oversigt over betingelserne for eksporten af animalske biprodukter. Som eksportør er det dit ansvar, at overholde disse betingelser for alle eksporter.
 

Du skal underrette Fødevarestyrelsen forud for hver eksport/udførsel

Udover registreringen skal du som eksportør anmelde eksporter/udførsler til Fødevarestyrelsen én dag forud for udførelsen. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om produkternes art, mængde, afsendelsesstedets og bestemmelsesstedets adresse samt forventet ankomsttidspunkt til modtageren.
 
Som eksportør er det dit ansvar forud for hver eksport at sikre dig, at produktet er fremstillet samt transporteres m.v. i overensstemmelse med de gældende betingelser i såvel afsender- som modtagerlandet. Derudover skal du føre optegnelser over sendinger, bl. a. produktart, afsender, modtager etc. Optegnelserne skal opbevares i mindst 2 år, og de skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Særlige krav til godkendelse af virksomheder

Visse lande stiller krav om, at eksport kun må ske fra navngivne virksomheder. I bilag 1 i Bekendtgørelsen om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter kan du se, for hvilke lande og produkter dette gælder for.

Se lister og information over virksomheder godkendt til eksport til 3. lande for foder og ABP.

 

Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande

Hvis eksporten til tredjelandet sker via et eller flere EU-lande.

Krav til harmoniserede animalske biprodukter

Hvis du skal eksportere produkter til et tredjeland fra Danmark via et eller flere EU-lande skal du være opmærksom på, at animalske biprodukter, kan være omfattet af harmoniserede EU-regler for samhandel. Det betyder, at de både kan være omfattet af krav om ledsagende dokumenter og certifikater fra TRACES-systemet samt eventuelt krav om eksportcertifikat til myndighederne i tredjelandet. Dette krav gælder for animalske biprodukter, som er omfattet af kravene om registrering i TRACES i form af et DOCOM-handelsdokument, jf. artikel 48, stk. 3 til Forordning (EF) nr. 1069/2009.
 

Udfyldelse i TRACES-systemet

Samhandelscertifikater/-dokumenter skal udarbejdes i TRACES-systemet, som normalt ved samhandel. Du skal være opmærksom på at anføre modtageren og bestemmelsesstedet i tredjelandet i hhv. boks I.5. og I.13.
 
I henhold til EU-reglerne skal det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU's toldområde, have besked om, at forsendelsen kommer. Derudover skal myndighederne ved udgangsstedet kunne foretage kontrol i henhold til EU-reglerne, hvilken de skal kunne dokumentere i TRACES-systemet.
 
Når man angiver en modtager og et bestemmelsessted i tredjelandet, vil TRACES-systemet automatisk under fanen 'Rute' i boks I.28. angive, at der er tale om en eksport til et tredjeland. I samme boks skal eksportøren angive det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU's toldområde.
 
Når der vælges udgangssted, er det meget vigtigt, at der er tale om et udgangssted, som er godkendt til at foretage kontrol af den pågældende varetype. Alle EU-godkendte grænsekontrolsteder fungerer også som udgangssteder. I bilag I til beslutning 2009/821/EF fremgår det, hvad de enkelte grænsekontrolsteder er godkendt til. Hvis et grænsekontrolsted fx ikke er godkendt til den kategori af animalske biprodukter, som sendingen består af, så kan dét grænsekontrolsted ikke anvendes som udgangssted.
 
Husk også, at det i boks I.27. skal fremgå, hvilke EU-lande (medlemsstater), der transiteres igennem, både dem der køres igennem, og dem hvorfra forsendelsen forlader EU's toldområde.
 
Embedsdyrlægen, der udsteder eksportcertifikatet for forsendelsen, skal også sikre sig, at virksomheden har udarbejdet et DOCOM i TRACES.


Krav til ikke-harmoniserede produkter

For eksport til tredjelande af produkter, som ikke er omfattet af harmoniserede EU-regler, gælder det, at transit kun kan finde sted, hvis den kompetente myndighed i transitmedlemsstaten giver tilladelse hertil.

 
3. lands lister for foder og ABP 
 
Lovstof og regler
 
Ændret 1. august 2022