Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

DIX - digitale eksportcertifikater

Her kan du læse mere om udviklingen af digitale eksportcertifikater, herunder formålet med digitaliseringen af certifikatudstedelsesprocessen (DIX).

Informationerne på siden henvender sig primært til interessenter, som har en interesse for eksport af fødevarer, foder eller animalske biprodukter og samtidig ønsker at holde sig opdateret ift. udviklingen, implementeringen og udrulningen af DIX.

​​Hvad ​er ​​DIX​​​​​?

DIX, der er en forkortelse for "digitale eksportcertifikater", handler grundlæggende om at digitalisere processen vedrørende udstedelse af eksportcertifkater. 

Formålet med digitaliseringen af certifikatudstedelsesprocessen er at afskaffe et administrativt tungt system med mange manuelle og tidskrævende håndtereringsprocesser for både Fødevarestyrelsen og erhvervet. 

Målgruppen er de virk­som­he­der, der eksporterer fødevarer, foder og animalske biprodukter til lande uden for EU. 

En del af D​​a​​nmarks samlede eksportstrategi

Indførelsen af et digitalt system er en del af Danmarks samlede eksportstrategi og skal fremadrettet understøtte danske eksportører med at afsætte deres produkter på eksportmarkederne. 

En digitalisering af eksportcertifikatudstedelsen vil være et stort aktiv ift. dansk eksport, da flere og flere lande ventes at overgå til digitale løsninger. Eksempelvis har Nederlandene siden 2005 arbejdet på en fuld digital løsning og ca. siden 2008 indgået bilaterale aftaler med en række tredjelande om udveksling af forskellige oplysninger digitalt. Indførelsen af et digitalt system er derfor en nødvendighed, hvis Danmark skal bevare sin styrkeposition på foder- og fødevareeksportområdet. 

Konsekvenser og fre​​mtidsudsigter

Digitaliseringen vil medvirke til en standardisering af en række procedurer og herunder - i visse tilfælde - ændre på den eksisterende praksis ift. certifikatudstedelsen. Det betyder, at virksomheder, som eksporterer, vil skulle anvende IT systemet fremadrettet til at anmode om certifikater i stedet for den nuværende procedure, hvor certifikater hentes på Fødevarestyrelsens hjemmeside via certifikatdatabasen. 

Der vil være tale om en gradvis indfasning, hvor man løbende overgår til brugen af en digital anmodningsproces for de eksisterende certifikatmodeller.  

Når DIX er fuldt implementeret og udviklet, vil systemet også kunne understøtte, at der kan udstedes elektroniske certifikater direkte til myndigheder i modtagerlandene, og at udvekslingen af oplysningerne kan foregå digitalt.  

Udviklingen af syst​emet/historik

Arbejdet med en digitalisering af området begyndte tilbage i 2014-15, hvor Fødevarestyrelsen gennemførte et pilotforløb for at se nærmere på potentialer og barrierer. Parallelt blev der gennemført en forretningsmæssig afklaring af de eksisterende processer og procedurer for at vurdere optimeringsmulighederne ved en digitalisering.  

I 2017 udarbejdede Ernst & Young en rapport på baggrund af en høring/undersøgelse af erhvervets synspunkter ift. en digitalisering af området. 

På baggrund af den interne og eksterne proces blev der i 2018 udformet kravsspecifikationer til udviklingen af et system samt gennemført et IT udbud efter aftale med IT Rådet. Endelig påbegyndte den valgte leverandør selve udviklingen af systemet i april 2019.  Udviklingen af systemet er pt. inde i sin afsluttende fase og forventes leveret i 2021. 

Udruln​​i​ng

Før systemet tages i anvendelse lægger Fødevarestyrelsen vægt på, at systemet ikke skaber unødige udfordringer ift. den eksisterende eksport. Der blev derfor gennemført et pilotforløb i maj-juni 2021 for at identificere udfordringer ved systemet. Derudover blev der i sommeren 2021 oprettet en følgegruppe for erhvervet, hvor interessenter kan kommentere på den udviklede løsning og indgå i dialog med Fødevarestyrelsen ift. tilpasninger af systemet. 

Fødevarestyrelsen arbejder hen imod en egentlig udrulning påbegyndende fra sommeren 2022. Inden udrulningen initieres, vil der i foråret 2022 skulle gennemføres endnu et pilotforløb for at afklare, om de identificerede udfordringer er håndteret tilstrækkeligt. 

Ændret 5. november 2021