Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyresundhedsloven

Dyresundhedsloven er en EU forordning om overførbare dyresygdomme, der skal anvendes fra den 21. april 2021.

Dyresundhedsloven skal suppleres med flere detaljer for at kunne anvendes. Der er derfor vedtaget en række supplerende forordninger til dyresundhedslovens forskellige dele.

Dyresundhedsloven er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed.

Dyresundhedslov omtales også ofte som "AHL" (Animal Health Law).

Dyresundhedsloven er ikke en gennemgribende ændring af de regler der gælder indtil 21. april 2021, men ​strukturerer dem på en ny måde, ved at samle de fælles principper og krav fra den eksisterende lovgivning.

Samtidigt er reglerne opdaterede på baggrund af erfaringer og den nyeste viden på dyresundhedsområdet og tilnærmet internationale standarder hvor det er muligt, ligesom det er præciseret hvem der har ansvaret for dyresundheden.

Dyresundhedslovens indhold

Dyresundhedsloven og de supplerende forordninger fastlægger reglerne om dyresundheden i EU. Dette omfatter blandt andet regler om:

  • Del I: generelle emner, herunder definitioner og listeopføring og kategorisering af de dyresygdomme, der er omfattet af reglerne
  • Del II: anmeldelse af dyresygdomme, samt overvågning og udryddelse af  dyresygdomme i EU, herunder hvilke der kan opnås sygdomsfri status for
  • Del III: det veterinære beredskab og bekæmpelse af dyresygdomme
  • Del IV, afsnit 1: for landdyr, avlsmateriale og animalske produkter: registrering og godkendelse af virksomheder og transportører, mærkning og  identifikation af dyr, sporbarhed og flytning dyr
  • Del IV: for akvakulturdyr: registrering og godkendelse af virksomheder, flytning af akvakulturdyr og produkter
  • Del V: dyresundhedsmæssige krav ved import fra tredjelande af levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter
  • Del VI: ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr. Denne del skal først anvendes fra 21. april 2026.

Dyresundhedsloven gælder direkte i Danmark 

Dyresundhedsloven og de supplerende forordninger er lovgivning der gælder direkte i Danmark, men som visse steder skal suppleres med bekendtgørelser for at kunne anvendes. Der bliver derfor udarbejde supplerende bekendtgørelser der gennemfører bestemmelser i dyresundhedsloven, hvor det er påkrævet.

De eksisterende EU regler på dyresundhedsområdet er fortrinsvist direktiver, der er blevet implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelser. 

Dyresundhedsloven ophæver og erstatter de eksisterende EU regler på dyresundhedsområdet. Derfor vil de bekendtgørelser, der implementerer de nuværende EU direktiver på dyresundhedsområdet, blive ophævede eller ændrede til kun at omfatte de nationale regler.

Dyresundhedsloven og de supplerende forordninger hænger sammen

Man skal være opmærksom på, at forordningerne skal ses i sammenhæng, dvs. at de regler der er fastsat i dyresundhedsloven ikke vil blive gentaget i de supplerende forordninger. Dette gælder også definitionerne. Så for at få overblikket over et emne, skal man sikre, at man læser både de relevante supplerende forordninger og dyresundhedsloven i sammenhæng. 

Overgangsforanstaltninger for anvendelse af sundhedscertifikater

Med dyresundhedsloven indføres der nye modeller af de sundhedscertifikater, der skal anvendes ved samhandel med eller ved indførsel til EU af dyr og animalske varer. De nye sundhedscertifikater er fastlagt ud fra reglerne og strukturen i dyresundhedsloven.

For at lette overgangen til anvendelse af de nye certifikater, er der vedtaget overgangsforastaltninger, hvor de "gamle" certifikater fortsat kan anvendes i en periode.

Følgende overgangsperioder er vedtaget:  

  • Samhandel: "gamle" certifikater (dem der kunne anvendes før 21. april 2021) skal anvendes indtil 17. oktober 2021
  • Indførsel til EU: "gamle" certifikater (dem der kunne anvendes før 21. april 2021), kan anvendes ved indførsel til EU indtil 20. oktober 2021, forudsat de er underskrevet af den bemyndigede person i afsenderlandet inden den 21. august 2021.

Overgangsforanstaltningerne kan findes her

Læs mere

Udkast til forordninger, som er i høring på Kommissionens høringsportal eller oversendt til Europa-Parlamentet og Rådet, er tilgængelige på Høringsportalen.

Gå til Høringsportalen

Nedenfor kan du finde dyresundhedsloven og de supplerende forordninger der er blevet vedtaget.

Og her kan ses en visuel oversigt over dyresundhedsloven og de supplerende forordninger.
 

Dyresundhedsloven

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

 

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

Del I: Almindelige regler - supplerende forordninger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1629 af 25. juli 2018 om ændring af listen over sygdomme i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

 

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme

Del II: Anmeldelse, rapportering, overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri - supplerende forordninger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme 


Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/881 af 23. marts 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/689 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/690 af 17. december 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår de listeopførte sygdomme, der er omfattet af EU-overvågningsprogrammer, det geografiske anvendelsesområde for sådanne programmer og de listeopførte sygdomme, for hvilke status som sygdomsfri for kompartmenter kan fastlægges 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 af 15. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af status som sygdomsfri og ikkevaccinationsstatus for visse medlemsstater eller zoner eller kompartmenter deri med hensyn til visse listeopførte sygdomme og godkendelse af programmer for udryddelse af disse listeopførte sygdomme

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 af 7. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår EU-anmeldelse af og EU-rapportering om listeopførte sygdomme, for så vidt angår formater og procedurer for forelæggelse af og rapportering om EU-overvågningsprogrammer og udryddelsesprogrammer og for ansøgning om anerkendelse af status som sygdomsfri og for så vidt angår IT-systemet  

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (»IMSOC-forordningen«)
 

Del III: Sygdomsberedskab og bekæmpelse - supplerende forordninger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme 


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 af 7. april 2021 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/934 af 9. juni 2021 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1070 af 28. juni 2021 om særlige, tidsbegrænsede foranstaltninger til bekæmpelse af infektion med lumpy skin disease- virus

Del IV: Registrering, sporbarhed og flytning - supplerende forordninger


Afsnit I: Landdyr, avlsmateriale og animalske produkter af landdyr


Landdyr

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg 

 

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg

 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1625 af 25. august 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg

 

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår sporbarheden af visse opdrættede landdyr (EØS-relevant tekst)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 af 24. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning mellem medlemsstater af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af afgørelse 2010/470/EU

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/963 af 10. juni 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 og (EU) 2019/6 for så vidt angår identifikation og registrering af dyr af hestefamilien og om fastlæggelse af standardidentifikationsdokumenter for disse dyr.

 

Avlsmateriale

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder og krav til sporbarhed og dyresundhed i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr 

 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/880 af 5. marts 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/686 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår krav vedrørende sporbarhed, dyresundhed og certificering i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/999 af 9. juli 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder og sporbarhed for avlsmateriale af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 af 24. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning mellem medlemsstater af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af afgørelse 2010/470/EU

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/619 af 15. april 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 for så vidt angår overgangsbestemmelser vedrørende anvendelse af dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater


Animalske produkter af landdyr

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2154 af 14. oktober 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundheds-, certificerings- og anmeldelseskrav vedrørende flytninger inden for Unionen af animalske produkter af landdyr

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/619 af 15. april 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 for så vidt angår overgangsbestemmelser vedrørende anvendelse af dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater


Afsnit II: Akvatiske dyr og animalske produkter deraf

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 af 28. april 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr 

 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/691 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for akvakulturvirksomheder og transportører af akvatiske dyr

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/619 af 15. april 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 for så vidt angår overgangsbestemmelser vedrørende anvendelse af dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater


Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 af 11. februar 2021 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvatiske dyr i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2010/221/EU

Del V: Indførsel til Unionen og eksport - supplerende forordninger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter 

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/619 af 15. april 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 for så vidt angår overgangsbestemmelser vedrørende anvendelse af dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429

 

 

Ændret 30. juni 2021