Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Samhandel med EU

I dyresundhedsloven, der skal anvendes fra den 21. april 2021, er der dyresundhedsmæssige krav til flytninger af landdyr og rugeæg, avlsmateriale og akvakulturdyr og produkter heraf inden for Unionen.

​Kravene til flytninger af landdyr og rugeæg inden for Unionen, hvilket i dag kaldes for samhandel, fremgår dels af forordning 2016/429 samt forordningerne 2020/686 (avlsmateriale) 2020/688 (landdyr og rugeæg) og 2020/690 (akvakulturdyr og produkter heraf) . Forordningerne skal anvendes fra 21. april 2021.


Kun samhandel fra registrerede eller godkendte virksomheder

Det er en forudsætning for at få udstedt sundhedscertifikat for sendinger af dyr eller produkter bestemt til en anden medlemsstat, at den virksomhed, hvorfra dyrene eller produkterne skal flyttes til en anden medlemsstat, er enten registreret eller godkendt efter dyresundhedsloven.

For mere information om registrering og godkendelse af virksomheder:

Gå til siden Registrering af virksomheder til dyr

Gå til siden Godkendelse af virksomheder til dyr eller rugeæg

Gå til siden Avlsmaterialevirksomheder

Gå til siden Godkendelse af akvakulturvirksomheder


Overgangsforanstaltninger

I forhold til udstedelse af sundhedscertifikater er der vedtaget overgangsforanstaltninger (forordning 2021/619).

Overgangsforanstaltningen indebærer, at for de dyrearter og produkter, hvor der indtil den 21. april 2021, var krav om certifikater efter EU reglerne, skal der indtil 17. oktober 2021 udstedes certifikater efter disse gamle regler. Det indebærer også, at TRACES Classic fortsat skal anvendes indtil 17. oktober 2021.

Fra den 17. oktober 2021 skal de nye certifikatmodeller anvendes, og da vil de skulle udarbejdes i den nye version af TRACES, som kaldes TRACES NT. De nye certifikatmodeller (standardcertifikater) fremgår af forordningerne 2020/2235, 2020/2236 og 2020/403.

Overgangsforanstaltningerne er vedtaget for at give operatører og myndigheder tilstrækkelig tid til at foretage skiftet fra TRACES Classic til TRACES NT, da det blandt andet omfatter, at alle virksomheder og brugere skal oprettes i TRACES NT.

Dog er der i dyresundhedsloven en række krav om certifikater ved flytning til andre medlemsstater af visse arter og kategorier af dyr og avlsmateriale, hvortil der ikke var EU lovgivning før den 21. april 2021. Disse certifikater vil først kunne udstedes, når de er tilgængelige i TRACES NT, hvilket vil sige fra den 17. oktober 2021. Indtil den 17. oktober 2021, vil sådanne dyr og produkter skulle samhandles efter de nationale krav, som måtte gælde i de enkelte medlemsstater før 21. april 2021.


Lovstof


Dyresundsloven 2016/429:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg


Forordning 2020/686:

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder og krav til sporbarhed og dyresundhed i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr 


Forordning 2020/688:

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg 

Forordning 2020/690:

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 af 28. april 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr 


Forordning 2020/2235:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF


Forordning 2020/2236:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008 


Forordning 2021/403:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 af 24. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning mellem medlemsstater af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af afgørelse 2010/470/EU
Ændret 12. august 2021