Gå til navigation Gå til hovedindhold

Skinderstatning

Som minkavler kan du modtage erstatning for minkenes skindværdi, hvis de er aflivet og destrueret med pels som følge af COVID-19. Her kan du læse om de forskellige erstatningstyper for skindværdi.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskud på er​​statning​ for skindværdi

Der kan blive tildelt erstatning for tab af skindværdi ved aflivning og destruktion af mink med pels, medmindre der forekommer anden dækning af skindenes værdi, f.eks. fra en forsikring. Fødevarestyrelsen udbetaler et forskud på denne erstatning på 120 kr. pr. mink. Det gælder uanset, om din besætning er i zone 1, 2 eller 3.​

Endelig ers​tatning for skin​​​​dværdi

Du kan få erstatning for det tab af skindværdi, du har lidt ved aflivning og destruktion af dine mink med pels, medmindre du har fået anden dækning af skindenes værdi, f.eks. fra en forsikring. Det gælder uanset, om din besætning er i zone 1, 2 eller 3.

Den endelige erstatning for skindværdi er fastsat efter Kopenhagen Furs aktioner i 2021 til 250 kr. pr. skind. Hvis du har modtaget forskud på erstatning for skindværdi, vil det udbetalte forskud blive fratrukket din endelige skinderstatning før udbetaling.

Korrektion for pe​lsi​ndeks

Den endelige erstatning for skindværdi og kompensation for driftstab vil blive korrigeret med hver besætnings pelsindeks på baggrund af auktioner i 2019-2020. Pelsindekset er udarbejdet af Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. med en erklæring uden væsentlige forbehold fra en godkendt revisor, der er udpeget af Fødevarestyrelsen. Hvis du har spørgsmål til dit pelsindeks, skal du kontakte Dansk Pelsdyravlerforening.

Fødevarestyrelsen beregner og udbetaler i første omgang den endelige skinderstatning ud fra det pelsindeks for 19/20, vi har modtaget fra Dansk Pelsdyravlerforening. Du kan efter udbetalingen få foretaget en ny erstatningsberegning, hvis du kan dokumentere, at dit pelsindeks er væsentligt lavere end skindkvaliteten af de destruerede skind, der skal erstattes.

Hvis du som minkavler ikke har et pelsindeks på din besætning, vil Fødevarestyrelsen foretage en vurdering baseret på besætningens auktioner i 2019 og 2020. 
Fødevarestyrelsen vil kontakte dig, hvorefter du skal indsende dokumentation. Såfremt du ikke har auktionspriser for 2019-2020, vil Fødevarestyrelsen foretage en korrektion efter en konkret vurdering.​

Korrektion for sparede​ omk​ost​​ninger

Den endelige erstatning for skindværdi vil blive korrigeret for sparede omkostninger. De gennemsnitlige sparede omkostninger pr. skind vil blive fratrukket prisen for skindværdien før udbetaling af erstatningen. Sparede omkostninger inkluderer bl.a. udgifter til pelsning og markedsføring samt andre faste omkostninger såsom foder.

Reduktionen er fastsat i bekendtgørelsen til 14,50 kr. pr. mink, der ikke er avlstæver. Derudover vil der blive fratrukket 0,51 kr. pr. mink pr. dag fra det registrerede aflivningstidspunkt fratrukket 7 dage frem til den 15. november 2020. Avlstæver vil blive reduceret med 0,27 kr. pr. tæve per dag fra det registrerede aflivningstidspunkt fratrukket 7 dage frem til den 15. november 2020.

​Reduktionen på syv dage dækker de sparede omkostninger i aflivningsperioden. Dine omkostninger til hold af mink er reduceret løbende gennem aflivningsperioden, hvilket lægges til de samlede sparede omkostninger. Dette er baseret på en gennemsnitlig aflivningsperiode på 14 dage. 

Hvis du kan dokumentere, at dine sparede omkostninger er lavere end det fastsatte, ​​​eller du har haft færre aflivningsdage end 14 dage,​ kan Fødevarestyrelsen nedsætte reduktionen. Du skal skrive en mail til mink@fvst.dk, hvor du fremsender dokumentationen.

Eksempel på udregning af endelig​ skindværdi

Nedenfor kan du se et eksempel på en udregning af en værdi for en avlshun og en hvalp med et pelsindeks på 102. Besætningen er registreret som aflivet den 15. oktober 2021, og aflivningen har varet 14 dage. Reduktionen af sparede omkostninger måles fra den 8. oktober til 15. november (38 dage).​​​

​Beskrivelse​​​
​Enhed
​Kr. pr. enhed
​Kr. pr. avlshun
​​Kr. pr. hvalp
​​Markedspris for skind
Pelsindeks
Sparet foder
Sparet diverse pr. skind pr. dag
Sparet pelsning
Sparet afgift for salg af skind
Mistet efterbetaling
​1 skind
+2 point
38 dage
38 dage
1 skind
1 skind
1 skind​
​250,00
2,50
-0,20/-0,40
-0,07/-0,11
-10,00
-8,50
4,00
250,00
5,00
-7,60
-2,66
0,00

0,00
0,00

​250,00
5,00
-15,20
-4,18
-10,00

-8,50
4,00

​Værdi pr. mink
​​​​​
244,74
​221,12

Erstatning ​for andre des​​​​​truere​d​​e mink og ​skind

Fødevarestyrelsen udbetaler 84 kr. pr. skind fra mink, der ikke er aflivet pga. COVID-19, men som er destruere​t pga. COVID-19 og/eller er døde af anden årsag end aflivning som følge af COVID-19, og som er destrueret med pels som følge af COVID-19 fra og med den 1. oktober 2020. Dette gælder eksempelvis, hvis du har destrueret nedfrosne mink.

Beløbet dækker en udregnet gennemsnitlig værdi baseret på skindenes kvalitet og tidspunkt for pelsning. Hvis de destruerede mink eller skind ove​rstiger 84 kr. i værdi pr. skind eller mink, kan Fødevarstyrelsen tildele højere erstatning. Dette kræver, at du kan dokumentere merværdien. Kontakt Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk herom.​

Retssag ve​drørende den fastsatte erstatning for skindværdi på maksimalt 250 kr.

Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a har på vegne af en række medlemmer lagt sag an mod Fødevarestyrelsen. Dansk Pelsdyravlerforening ønsker at få fastslået, at der ikke kan sættes et loft på 250 kr. over den skindpris, der indgår i skinderstatningen, sådan som det er fastsat i bekendtgørelsen om endelig skinderstatning. Men at skinderstatningen i stedet skal opgøres på grundlag af den beregnede afregningspris baseret på de gennemsnitlige priser for danske minkskind, som realiseres ved Kopenhagen Furs samlede auktioner i 2021 subsidiært et mindre beløb fastsat af retten.​

Som led i retssagen har Fødevarestyrelsen indgivet en proceserklæring med følgende ordlyd:

"Fødevarestyrelsen erklærer herved, at såfremt retten ved endelig dom måtte give sagsøgerne medhold i, at den nævnte maksimale erstatning på 250 kr. pr. mink ikke kan opretholdes i forhold til sagsøgerne, vil Fødevarestyrelsen vurdere dommens betydning for samtlige afgørelser truffet efter bestemmelsen. Det betyder, at Fødevarestyrelsen af egen drift vil genoptage samtlige afgørelser truffet efter bestemmelsen og træffe nye afgørelser efter en konkret v​urdering i de enkelte sager af dommens betydning og de regler, som eventuelt vil blive indført som følge af dommen. Der tages forbehold for EU's statsstøtteregler. Genoptagelse vil ske uanset udløbet af klagefrister. Efter Fødevarestyrelsens opfattelse opstår der ikke i relation til genoptagelse af de pågældende afgørelser spørgsmål om passivitet og forældelse. Fødevarestyrelsen vil dog uanset det ovenfor anførte ikke have mulighed for at genoptage afgørelser, som er påklaget til eller endeligt afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet. For sådanne sager vil begæring skulle rettes til nævnet."​

Håndtering ​af klager over den fastsatte erstatning for skindværdi på maksimalt 250 kr.

Fødevarestyrelsen har modtaget et antal klager vedrørende samme spørgsmål. På baggrund af ovenst​​ående vil vi sætte klagesagerne i bero, indtil der foreligger en endelig dom. Det er vores skøn, at en endelig dom vil foreligge tidligst i foråret 2023. Herefter vil vi vurdere hver enkelt sag med henblik på genoptagelse af afgørelsen eller oversendelse af klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis man som klager foretrækker, at den indsendte klage over den endelige skinderstatning på 250 kr. skal sendes til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet, inden der foreligger en endelig dom, kan klageren rette henvendelse til Fødevarestyrelsen. Vi vil derefter oversende klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er ligeledes muligt at trække sin klage tilbage, indtil sagen er oversendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved at skrive til Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk.

Du kan læse mere om det i proceserklær​​​ingen​

Hvorfor har jeg ikke endnu har modtaget på denne ordning?

Hvis du har henvendt dig med anmodning om genberegning af pelsindeks 2019-2020, vil det kræve, at du har sendt materiale ind omkring genberegning, da både driftstab og endelige skinderstatning er afhængigt at dette pelsindeks.

Du vil modtage en afgørelse, hvori det vil fremgå, hvilket pelsindeks der er brugt til beregning af din erstatning.

Jeg har efter udbetaling af endelig skinderstatning/driftstab fremsendt genberegning af pelsindeks?

Dette vil, indtil materialet er vurderet, stoppe for den af de udbetalingerne, du ikke har fået endnu, hvor udbetalingen afhænger af pelsindeks 2019-2020.

Du vil få en ny afgørelse, når vi har behandlet din anmodning om genoptagelse.


Ændret 21. juli 2022