Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Nedlukningserstatning samt forskud på nedlukningserstatning

Minkavlere, som ønsker en permanent nedlukning af deres minkvirksomhed, kan søge om erstatning og kompensation for nedlukning. Du kan læse mere om nedlukningserstatning her.

​​​​​​​​​​​​​​​Forskud på nedlukningserstatning

Du kan modtage et forskud på nedlukningserstatning ved valg af permanent nedlukning af din minkvirksomhed, hvis du har haft minkproduktion i 2020. Det gælder uanset, om din besætning er i zone 1, 2 eller 3.

Dit forskud på nedlukningserstatning vil afhænge af dit pelsindeks for 2017-2019. Pelsindekset er udarbejdet af Dansk Pelsdyrsavlerforening a.m.b.a. med en erklæring fra en godkendt revisor, der er udpeget af Fødevarestyrelsen. Hvis du har pelsindeks 89 eller derover, vil forskuddet på nedlukningserstatningen, som udgangspunkt være 40 kr. pr. hvalp inkl. avlshanner pr. år i en 9-årig periode. 

Hvis minkvirksomhedens pelsindeks er under 100, reduceres forskud det pr. hvalp med 3,3275 kr. pr. indekspoint under 100. Forskuddet øges ikke, hvis minkvirksomhedens pelsindeks er over 100. Her vil du dermed modtage 40 kr. pr. hvalp.

Hvis din virksomhed ikke har et pelsindeks, eller har et pelsindeks på 89 eller derunder, får du i stedet et forskud på 6,725 kr. pr. hvalp pr. år i en 5-årig periode. Dette kræver, at du afgiver Tro- og love-erklæring om, at minkvirksomheden ikke har haft højere driftsomkostninger i 2019 end 245 kr. pr. mink. Fødevarestyrelsen vil kontakte dig, hvis du skal afgive en sådan erklæring.

​Forskuddet for tabt indtjening i årene tilbagediskonteres for en 8,5-årig periode med en årlig diskonteringsfaktor på 5,14%.

For at modtage forskud på nedlukningserstatning skal du indsende din samtykkeerklæring. Du kan læse mere om samtykkeerklæringen på siden ansøgning om erstatning og kompensation​, hvor du også finder skabeloner til erklæringerne og en trin-for-trin-guide.


Betingelser for udbetaling

Udbetaling af forskud på nedlukningserstatning forudsætter, at du har modtaget samtykke fra samtlige rettighedshavere med tinglyste rettigheder i aktiver, som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden samt eventuel til virksomheden tilknyttet ledig kapacitet og minkspecifik accessorisk virksomhed.

Du skal sammen med samtykkeerklæringen vedlægge en erklæring fra en godkendt revisor om, at samtlige rettighedshavere med tinglyste rettigheder i den minkspecifikke del af din virksomhed har givet samtykke.

Du kan finde  samtykkeerklæringen og en trin-for-trin-guide til, hvordan du udfylder den, på siden ansøgning om erstatning og kompensation. Her kan du også finde mere information om samtykkeerklæringen. 

Det er en betingelse for ret til forskud på nedlukningserstatning, at staten senere erhverver ret over de aktiver, der bliver ydet erstatning eller kompensation for. Du har dog mulighed for senere at frikøbe dele af din virksomhed eller dens aktiver, efter regler fastsat i bekendtgørelse om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder og fuldstændig kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink. 

Forskuddet fratrækkes den endelige nedlukningserstatning. Hvis du modtager et forskud, der er større end nedlukningserstatningen, skal du betale tilbage.


Endelig nedlukningserstatning

Du kan modtage erstatning for permanent nedlukning, hvis du har haft minkproduktion i 2018, 2019 eller 2020, eller hvis du har planlagt at opstarte en minkproduktion i 2020 eller 2021.

For at modtage erstatning skal du udfylde ansøgning om erstatning og kompensation som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink.

Du kan finde ansøgningsblanketten og mere information på siden ansøgning om erstatning og kompensation.

Der er nedsat erstatnings- og taksationskommissioner til at behandle den endelige nedlukningserstatning for hver minkvirksomhed. Bekendtgørelsen om fuldstændig erstatning og kompensation og kompensation til minkvirksomheder og fuldstændig kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink trådte i kraft d. 20. december 2021. Erstatnings- og taksationskommissionerne vil herefter påbegynde sagsbehandlingen.

Når du har indsendt din ansøgning om permanent nedlukning, vil Fødevarestyrelsen videresende denne til Minksekretariatet i Trafikstyrelsen med henblik på behandling i erstatnings- og taksationskommissionen. Herefter hører du direkte fra Minksekretariatet.

Du kan læse mere Minksekretariatet og endelig nedlukningserstatning på Minksekretariatets hjemmeside​.

Hvis der er forhold du ikke kan bekræfte vil det efter omstændighederne være nødvendigt,​ at foretage en nærmere sagsbehandling for at vurdere dine muligheder for at få forskud på nedlukningserstatning. Du skal rette henvendelse på mink@fvst.dk, hvis du ikke kan færdiggøre ansøgningen på virk.dk.​

Hvad sker der, hvis m​ine rettighedshavere ikke ​​afgiver samtykke?
Hvis du ikke får samtykke fra alle dine rettighedshavere med tinglyste rettigheder, som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden eller i minkvirksomhedens ledige kapacitet og accessoriske virksomhed, kan du ikke få forskud på nedlukningserstatning.​

Må minkvirksomhederne benytte bygninger, inventar mv. mens de venter på erstatnings- og taksationskommissionernes besøg?

Ja, minkavlere kan frit disponere over bygninger, inventar mv. frem til erstatningens udbetaling, hvor staten som udgangspunkt overtager erstattede aktiver. Dispositionerne kan dog have betydning for erstatningen og udbetalingen​.

Må minkavlerne beholde indtjening fra udlejning?

Det følger af bekendtgørelsens § 26, at der ikke udbetales erstatning eller kompensation efter bekendtgørelsen, såfremt virksomheder i øvrigt har modtaget fuld erstatning eller kompensation for det pågældende aktiv eller omkostning eller har haft den pågældende indtjening.

Det betyder, at indtjening fra udlejning og andre indtægter fra erstatningsberettiget virksomhed skal modregnes i erstatningen. Indtjening fra anden virksomhedsaktivitet, der ikke er erstatningsberettiget, f.eks. anden landbrugsaktivitet, skal ikke modregnes. ​

Det gælder både minkvirksomheder, som modtager erstatning opgjort efter den såkaldte "skematiske model", og minkvirksomheder, som modtager erstatning opgjort efter principperne for ekspropriationserstatning.

Må minkavlere, der har haft minkdrift fra lejet farm, opsige lejemålet?

Det er ikke et vilkår for erstatningen, at minkvirksomhederne opretholder lejemål, som har været en forudsætning for at drive virksomheden før nedslagningen i 2020.

Bekendtgørelsen om nedlukningserstatning indeholder regler om kompensation for omkostninger til vedligehold og passiv bevarelse i mellemperioden, indtil erstatnings- og taksationskommissionerne overtager erstattede aktiver. Kompensationen dækker virksomhedernes omkostninger til at opretholde ejerskabet til virksomhedens aktiver, frem til staten overtager dem. Det er således kun omkostninger, som er nødvendige for at opretholde ejerskabet til virksomhedens aktiver, frem til staten overtager dem, der kompenseres.


Hvorfor kan Fødevarestyrelsen ikke korrigere pelsindekset 2017-2019?​​

​For pelsindekset 2017/2019, er det erstatnings- og taksationskommissionen, som efter en konkret vurdering kan korrigere pelsindekset.

Det er en forudsætning for korrektionen , at minkvirksomheden kan dokumentere, at det nævnte pelsindeks afviger væsentligt i forhold til skindkvaliteten af de mink, virksomheden forventes at ville have produceret i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2029.

Dette fremgår af § 4, stk. 3, i bekendtgørelsen om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder og fuldstændig kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink

Hvad gør jeg hvis jeg har holdt mink i 2018 og/eller 2019? 

Du kan søge om erstatning for permanent nedlukning eller dvale, hvis din virksomhed har været i drift frem til den 4. november 2020 eller er ophørt i perioden den 15. juni til den 4. november 2020 og du har haft minkproduktion i 2018, 2019 eller 2020, eller hvis din virksomhed har været i drift frem til den 4. november 2020. og du har haft konkrete planer om at opstarte en minkproduktion i 2020 eller 2021. ​
Du kan læse mere om det i orienteringsbrevet "orientering om ansøgning om permanent nedlukning eller midlertidig lukning (dvale) af din minkvirksomhed"

Ændret 19. april 2022