Gå til navigation Gå til hovedindhold

Endelig nedlukningserstatning

Du kan modtage erstatning for permanent nedlukning, hvis du har haft minkproduktion i 2018, 2019 eller 2020, eller hvis du har planlagt at opstarte en minkproduktion i 2020 eller 2021.

Der er nedsat erstatnings- og taksationskommissioner til at behandle den endelige nedlukningserstatning for hver minkvirksomhed. Bekendtgørelsen om fuldstændig erstatning og kompensation og kompensation til minkvirksomheder og fuldstændig kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink trådte i kraft d. 20. december 2021. Erstatnings- og taksationskommissionerne er nedsat til behandling af ansøgninger. 

Når du har indsendt din ansøgning om permanent nedlukning, vil Fødevarestyrelsen videresende denne til Minksekretariatet i Trafikstyrelsen med henblik på behandling i erstatnings- og taksationskommissionen. Herefter hører du direkte fra Minksekretariatet.

Du kan læse mere Minksekretariatet og den endelige nedlukningserstatning på Minksekretariatets hjemmeside.

Spø​rgsmål og svar

Hvordan skal jeg forholde mig til spørgsmål om skat i forbindelse med de forskellige udbetalinger af erstatning og kompensation? 

Fødevarestyrelsen har fået oplyst af Skattestyrelsen, at "Udbetaling af erstatning og kompensatio​​n til danske minkavlere er som udgangspunkt skattepligtig indkomst og skal derfor oplyses til Skatt​estyrelsen. Fødevarestyrelsen indberetter til Skattestyrelsen i overensstemmelse med regler fastsat af Skatteministeriet om momsfrie honorarer og tilskud fra staten.

Det drejer sig om udbetaling af tempobonus, dvalekompensation, kompensation for ekstraordinære, rimelige omkostninger eller tab i forbindelse med aflivning af mink og kompensation for eget arbejde i forbindelse med aflivning af mink i zone 3, som Fødevarestyrelsen indberetter om.

Øvrige erstatninger og kompensationsudbetalinger indberettes ikke til Skattestyrelsen, og den enkelte modtager af udbetalingerne skal derfor selv sørge for at oplyse Skattestyrelsen om sådanne indtægter. Det drejer sig fx om de 2021 og 2022 udbetalte skind- og driftstabserstatninger, hvilket efter Skattestyrelsens oplysning udgør skattepligtig indkomst.

Fødevarestyrelsen kan udveksle oplysninger om erstatninger og kompensationsudbetalinger med andre offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, til brug for kontrol af, om udbetalingerne indgår i den enkelte modtagers skattepligtige indkomst."​​

Må minkvirksomhederne benytte bygninger, inventar mv. mens de venter på erstatnings- og taksationskommissionernes besøg?

Ja, minkavlere kan frit disponere over bygninger, inventar mv. frem til erstatningens udbetaling, hvor staten som udgangspunkt overtager erstattede aktiver. Dispositionerne kan dog have betydning for erstatningen og udbetalingen.​

Må minkavlerne beholde indtjening fra udlejning?

Det følger af bekendtgørelsens § 26, at der ikke udbetales erstatning eller kompensation efter bekendtgørelsen, såfremt virksomheder i øvrigt har modtaget fuld erstatning eller kompensation​ for det pågældende aktiv eller omkostning eller har haft den pågældende indtjening.

Det betyder, at indtjening fra udlejning og andre indtægter fra erstatningsberettiget virksomhed skal modregnes i erstatningen. Indtjening fra anden virksomhedsaktivitet, der ikke er erstatningsberettiget, f.eks. anden landbrugsaktivitet, skal ikke modregnes.

Det gælder både minkvirksomheder, som modtager erstatning opgjort efter den såkaldte "skematiske model", og minkvirksomheder, som modtager erstatning opgjort efter principperne for ekspropriationserstatning.​

Må minkavlere, der har haft minkdrift fra lejet farm, opsige lejemålet?

Det er ikke et vilkår for erstatningen, at minkvirksomhederne opretholder lejemål, som har været en forudsætning f​​or at drive virksomheden før nedslagningen i 2020.

Bekendtgørelsen om nedlukningserstatning indeholder regler om kompensation for omkostninger til vedligehold og passiv bevarelse i mellemperioden, indtil erstatnings- og taksationskommissionerne overtager erstattede aktiver. Kompensationen dækker virksomhedernes omkostninger til at opretholde ejerskabet til virksomhedens aktiver, frem til staten overtager​​ dem. 

Det er således kun omkostninger, som er nødvendige for at opretholde ejerskabet til virksomhedens aktiver, frem til staten overtager dem, der kompenseres.

Hvorfor kan Fødevarestyrelsen ikke korrigere pelsindekset 2017-2019?

For pelsindekset 2017/2019 er det erstatnings- og taksationskommissionen, som efter en konkret vurdering​​ kan korrigere pelsindekset.

Det er en forudsætning for korrektionen​, at minkvirksomheden kan dokumentere, at det nævnte pelsindeks afviger væsentligt i forhold til skindkvaliteten af de mink, virksomheden forventes at ville have produceret i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2029.

Dette fremgår af § 4, stk. 3, i bekendtgørelsen om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder og fuldstændig kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink. ​

Ændret 6. september 2022