Gå til navigation Gå til hovedindhold

FAQ til minkavlere

Her finder du generelle spørgsmål og svar omkring udbetaling til minkavlere.

​​​​​​​​​Tryk på spørgsmålet og se svaret

Hvordan skal jeg forholde mig til spørgsmål om skat i forbindelse med de forskellige udbetalinger af erstatning og kompensation? 

Fødevarestyrelsen har fået oplyst af Skattestyrelsen, at "Udbetaling af erstatning og kompensation til danske​ minkavlere er som udgangspunkt skattepligtig indkomst og skal derfor oplyses til Skatt​estyrelsen. Fødevarestyrelsen indberetter til Skattestyrelsen i overensstemmelse med regler fastsat af Skatteministeriet om momsfrie honorarer og tilskud fra staten.

Det drejer sig om udbetaling af tempobonus, dvalekompensation, kompensation for ekstraordinære, rimelige omkostninger eller tab i forbindelse med aflivning af mink og kompensation for eget arbejde i forbindelse med aflivning af mink i zone 3, som Fødevarestyrelsen indberetter om.

Øvrige erstatninger og kompensationsudbetalinger indberettes ikke til Skattestyrelsen, og den enkelte modtager af udbetalingerne skal derfor selv sørge for at oplyse Skattestyrelsen om sådanne indtægter. Det drejer sig fx om de 2021 og 2022 udbetalte skind- og driftstabserstatninger, hvilket efter Skattestyrelsens oplysning udgør skattepligtig indkomst.

Fødevarestyrelsen kan udveksle oplysninger om erstatninger og kompensationsudbetalinger med andre offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, til brug for kontrol af, om udbetalingerne indgår i den enkelte modtagers skattepligtige indkomst."​

Hvornår får jeg mine penge?
Hver enkelt udbetaling forudsætter en konkret behandling af din sag,

og i flere​ tilfælde er der fortsat spørgsmål, der skal afklares, før udbetalingerne kan ske.

Fødevarestyrelsen har, med enkeltstående undtagelser hvor sag stadig verserer, gennemført udbetaling af endelig erstatning for skindværdi, andre destruerede skind og mink, honorar for eget a​rbejde, tempobonus, forskud på erstatning for skindværdi samt honorarer for rengøring og aflivning i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med minkavlerne.​

Fødevarestyrelsen har i uge 1 2022 påbegyndt udbetaling af forskud på nedlukningserstatning. Der udbetales engangsbeløb til dækning af nedlukningsomkostninger fra uge 3 2022.

​Opdateret 03. december 2021

Hvorfor har jeg modtaget et høringsbrev?

Du har modtaget et høringsbrev, hvis Fødevarestyrelsen har behov for uddybende oplysning​​er, som skal bruges til behandlingen af din sag. Det kan f.eks. være oplysninger om din virksomhed eller din optællingserklæring, som ligger til grund for de fleste udbetalinger. Fødevarestyrelsen kan derfor ikke påbegynde den videre sagsbehandling, før der er sikkerhed omkring disse forhold.

Oprettet 31. marts 2021

Hvorfor oversender I min ansøgning til Minksekretariatet?

Minksekr​​etaria​tet supporterer erstatnings- og taksationskommissionerne, der behandler sager om erstatning for permanent nedlukning, kompensation for dvale og erstatning til følgeerhverv.

De fungerer som en selvstændig enhed, der er placeret i Trafikstyrelsen. Du kan læse mere om Minksekretariatet på deres hjemmeside​.

Du kan kontakte Minksekretariatet på 1.instans@minksekretariatet.dk​ eller via telefon på: ​72 21 88 88.

​Oprettet 17. januar 2022

Hvad skal Fødevarestyrelsen bru​​​​ge CHR til ifm. udbetalingerne?

Fødevarestyrelsen bruger oplysninger om besætningsejeren, der er registreret i Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR), når der udbetales penge. Fødevarestyrelsen bruger også oplysnin​​ger i CHR til opgørelsen af den endelige erstatning for skindværdien for hver registreret minkbesætning. Det sikrer, at den enkelte minkavler får den erstatning, der passer til værdien af minkskindene på besætningen.

Udbetalinger er derfor afhængige af en korrekt registrering af besætningen i CHR.

Oprettet 24. februar 2021​

Hvorfor er det vigtigt, at den rigtige ejer af en minkbesætning er registreret korrekt i CHR?

Ved udbetaling af erstatning og kompensation til minkavlere bruger Fødevarestyrelsen oplysninger om besætningsejeren fra CHR. Det er derfor vigtigt, at ejerforhold på tidspunktet for aflivning er registreret korrekt, da vi som udgangspunkt udbetaler penge til den besætni​ngsejer, der er angivet i CHR. Det er blandt andet relevant, hvis en minkbesætning var forpagtet eller passet af en anden minkavler på aflivningstidspunktet.

Ejerskabet af besætningen skal være opdelt korrekt på besætningsnummer, så den korrekte ejer på tidspunktet for aflivning fremgår. Fødevarestyrelsen vil samtidig gøre dig opmærksom på, at registreringen i CHR altid skal være korrekt, og at manglende eller utilstrækkelig registrering kan give bødestraf. Her henviser vi til BEK nr. 1407 af 30/11/2018 om registrering af besætninger i CHR.

Gå til CHR, og se hvordan din besætning er registreret

Fødevarestyrelsen udbetaler uden at undersøge ejerforholdene yderligere, hvis den samme ejer er oplyst i CHR og i den erklæring til erstatning og tempobonus, du har sendt til os.

Oprettet 24. februar 2021

Hvorfor har jeg fået udbetalt penge af Landbrugsstyrelsen?

Fødevarestyrelsen har indgået et samarbejde med Landbrugsstyrelsen om udbetalingen af de forskellige typer af ho​​norar og erstatninger. Når udbetalingen går ind på din konto i banken, vil det derfor fremgå, at den kommer fra Landbrugsstyrelsen.

Bemærk, at Landbrugsstyrelsen udelukkende står for udbetalingen af pengene. Landbrugsstyrelsen modregner således ikke deres egne krav, fx om tilbagebetaling af EU-støtte eller andet.

Sker udbetalingen på baggrund af en faktura, du har sendt til Fødevarestyrelsen, vil det fremgå tydeligt ved indbetalingen/posteringen på din netbank.

Oprettet 15. januar ​2021

Hvad hvis jeg har spørgsmål til udbetalingen?

I forbindelse med hver enkelt udbetaling vil du modtage et brev fra Fødevarestyrelsen, der angiver beregningsgrund​​laget for udbetalingen. Heraf fremgår også, hvilke muligheder du har for at indsende yderligere relevante oplysninger og/eller klage over afgørelsen.

Da udbetalingen sker for hver enkelt besætning, betyder det, at de minkavlere, som har flere besætninger, modtager flere breve pr. udbetaling.

Derudover kan du kontakte Fødevarestyrelsens kunderådgivning på tlf. 72 27 69 00 eller sende en mail til: mink@fvst.dk​

Hvad gør jeg hvis jeg ikke er enig i beløbet eller opgørelsen fra Fødevarestyrelsen 

Hvis du ikke er enig i det beløb, du har fået udbetalt, skal du rette henvendelse som anført i dit afgørelsesbrev.

Hvis du har andre spørgsmål til en konkret udbetaling, er du velkommen til at ringe til Fødevarestyrelsens kundecenter på tlf. 72 27 69 00. Vi har åbent mandag – torsdag: 9-16 og fredag: 9-15.

Du kan også vælge at skrive til mink@fvst.dk.​

Hvornår udbetaler Fødevarestyrelsen renter?

I sager med udbetaling af honorarer f​​or aflivning samt rengøring og desinfektion udbetaler Fødevarestyrelsen renter efter rentelovens regler af § 1, § 3 og § 5 ff. Du har ikke nødvendigvis krav på at få udbetalt renter fra den dato, der fremgår af din fremsendte faktura.

Når der er tale om fakturaer fra minkavlere i zone 1 med aftale om aflivning, påregner Fødevarestyrelsen renter på det fakturerede beløb 30 dage efter fakturadatoen.

Når der er tale om fakturaer fra minkavlere i zone 1 med aftale om aflivning, rengøring og desinfektion eller aftale om rengøring og desinfektion, påregner Fødevarestyrelsen renter tidligst ved godkendelse af den endelige kontrolrapport for rengøring og desinfektion. Det vil sige, hvis fakturaen er indsendt tidligere, vil der først påregnes renter på det fakturerede beløb 30 dage efter datoen for godkendelse af den endelige kontrolrapport. Derfor kan det ske, at renterne først påregnes efter fakturaens forfaldsdato. Hvis fakturaen er indsendt efter godkendelsen af den endelige kontrolrapport, vil renterne påregnes 30 dage efter fakturadatoen.

Når der er tale om fakturaer fra minkavlere i zone 2 med aftale om aflivning, bliver renter påregnet 60 dage efter modtagelse af bilag for forbrug af timer og udstyr, uanset om det er sket før eller samtidig med indsendt faktura.

Der udbetales ikke renter på andre udbetalingstyper.

Opdateret 23. a​​pril 2021

Hvorfor har jeg fået brev om udbetaling uden at modtage penge?

Hvis du h​​ar underskrevet en aftale om udbetaling til en anden (transporterklæring), eller der er panterettigheder, som dækker din udbetaling, vil Fødevarestyrelsen udbetale til transport- og panthaverne i henhold til deres prioritetsstilling. Hvis det sker, vil du få besked, når udbetalingen er sket og til hvilken transport- eller panthaver.

Oprettet 31. mart​s 2021

Hvorfor har jeg ikke fået udbetalt min moms?

Det ​er ikke alle udbetalingstyper, der indeholder moms. Du vil derfor kun få udbetalt moms på udbetaling af honorarer på aftale I, II, III og IV.

Hvis du ikke har fået udbetalt moms på din honorarudbetaling, og du har underskrevet en aftale om udbetaling til en anden (transporterklæring), eller der er panterettigheder, vil momsen også være udbetalt til transport- eller panthavere.

Opdateret 13. april 2021

Kan jeg få honorering for min ledige kapacitet i forbindelse med rengøring og desinfektion af min minkfarm?

Ja, hvis du har gjort krav på ledig kapacitet i din faktura og indsendt din miljøgodkendelse sammen med din fa​​ktura. Den ledige kapacitet beregnes ved at fratrække antal aflivede avlstæver i forbindelse med COVID-19 fra den fulde kapacitet angivet i miljøgodkendelsen.

Fødevarestyrelsen honorerer kun for etableret kapacitet og ikke for uudnyttet kapacitet i forhold til produktionstilladelsen.

Oprettet 27. april 2021

Hvorfor skal jeg indsende en miljøgodkendelse?

Fødevarestyrelsen skal bruge din miljøgodkendelse, før vi kan udbetale for din ledige kapacitet på ​​din indsendte faktura for rengøring og desinfektion. Det er derfor vigtigt, at du indsender din miljøgodkendelse hurtigst muligt, så Fødevarestyrelsen kan færdigbehandle din honorarsag.

Oprettet 5. maj 2021

Kan jeg få dækket omkostninger forbundet med hygiejnisering af gylle?  

Der er i standardaftale 1 og 2 indregnet et beløb på 28 kr. pr. avlstæve til dækning af dine omkostninger forbundet med Fødevaresty​relsens krav til hygiejnisering eller lignende foranstaltninger på smittede farme, f.eks. til opvarmning eller kalkning af gyllen.​

Kan jeg få kompensation for udgifter til dækning af tab af næringsværdi i gyllen efter kalkning? 

Fødevarestyrelsen kan dække udgifter til håndtering af skader opstået i forbindelse med aflivning pga. en husdyrsygdom og følgende rengøringsproces. Derfor kan minkavlere, som har haft en udgift til kunstgødning pga. kalkning og d​eraf følgende tab af næringsværdi, søge om kompensation hos Fødevarestyrelsen.

Du kan indsende relevant dokumentation med følgebrev til mink@fvst.dk, f.eks. for opgørelse af næringstabet og kvittering på køb af den fornødne mængde kunstgødning.

Det vil lette sagsbehandlingen, hvis du i følgebrevet angiver, at det omhandler hygiejnisering af gylle. Fødevarestyrelsen vil derefter vurdere, om du er berettiget til kompensation.​

Kan jeg få erstatning, hvis jeg havde en minkfarm uden mink ved COVID-19-udbruddet?

Avlere, der ikke har haft produktion i 2020, men som har haft produktion i 2019 og/eller 2018, vil også kunne mo​​dtage erstatning.

Der er nedsat erstatnings- og taksationskommissioner, som vil tage stilling til erstatning i disse tilfælde. Reglerne er fastsat i Bekendtgørelse nr. 2463 af 11. december 2021​

Ændret 26. september 2022