Gå til navigation Gå til hovedindhold

Samtykkeerklæring

Minkavlere, der søger om forskud på nedlukningserstatning, skal indsende en samtykkeerklæring. Du kan læse mere om samtykkeerklæring på siden her.

​Hvis du som minkavler søger om permanent nedlukning, kan du søge om forskud på nedlukningserstatning, hvis du har haft mink i 2020. Hvis du har rettighedshavere med tinglyste rettigheder, skal disse give samtykke til, at du kan få udbetalt forskud. Hvis du ikke har rettighedshavere med tinglyste rettigheder, skal du indsende en samtykkeerklæring, som bekræfter dette.

Hvis du ansøger om forskud på nedlukningserstatning, skal du indsende skemaerne Minkvirksomhedens samtykkeerklæring samt Uafhængig revisors erklæring om samtykke fra rettighedshavere fra en godkendt revisor. Du finder begge erklæringer nedenfor. Fødevarestyrelsen anbefaler, at du tidligt tager kontakt til den godkendte revisor, så denne kan bistå dig i processen.

Hvis du har rettighedshavere, skal du derudover indsende samtykkeerklæringer fra alle rettighedshavere med tinglyste rettigheder i minkvirksomhedens aktiver, som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden samt eventuel til virksomheden tilknyttet ledig kapacitet og minkspecifik accessorisk virksomhed. 
Hver rettighedshaver skal udfylde Rettighedshaverens samtykkeerklæring. Du skal altså indsende et skema for hver rettighedshaver.

Hvis du ikke har rettighedshavere, skal du kun indsende Minkvirksomhedens samtykkeerklæring og Uafhængig revisors erklæring om samtykke fra rettighedshavere.

Du finder erklæringerne her:

Minkvirksomhedens samtykkeerklæring
Rettighedshaverens samtykkeerklæring
Uafhængig revisors erklæring om samtykke fra retti​ghedshavere


Indsende​lse af samtykkeerklæring

Du kan uploade samtykkeerklæringens dokumenter via virk.dk, når du udfylder ansøgningsblanketten.

Du kan også eftersende samtykkeerklæringen på mail til mink@fvst.dk. Fødevarestyrelsen vil derefter kunne påbegynde sagsbehandlingen af engangsbeløb til nedlukningsomkostninger.


Der er ingen frist for at indsende samtykkeerklæringen.

Se Fødevarestyrelsens trin-for-trin vejledning med hjælp til at udfylde erklæringerne og revisorinstruksen til brug for din godkendte, uafhængige revisor:

Fødevarestyrelsens vejledning om samtykkeerklæring

Revisorinstruks om afgivelse af erklæring om samtykke fra eventuelle rettighedshavere

Hvad forstås ved en godkend​​t revisor?​

En godkendt revisor er en uddannet statsautoriseret eller registreret revisor.

Hvad forstås ved re​ttighedshavere med tinglyste rettigheder?

Rettighedshavere med tinglyste rettigheder omfatter de hæftelser og servitutter, som fremgår af Det Digitale Tinglysningssystem, som kan tilgås på www.tinglysning.dk

Rettighederne omfatter tinglysninger i både personbogen, bilbogen, tingbogen og andelsboligbogen.

Hvad er omfattet af minkv​irksomhedens aktiver?​

Du skal indhente samtykke fra rettighedshavere med tinglyste rettigheder i minkvirksomhedens aktiver, som har været anvendt ved egenproduktion af mink, pelseri eller udlejning af stald- og burkapacitet. Det kan f.eks. være stalde og bure, fodermaskine, minilæsser, aflivningskasse mm. 

Der stilles ikke noget mindstekrav til, hvor meget aktivet skal have været anvendt i minkvirksomheden. Det er således tilstrækkeligt, at det faktisk har været anvendt ved egenproduktion af mink, pelseri eller udlejning af stald- og burkapacitet.

Hvilke skemaer skal jeg ind​sende?

Hvis du har rettighedshavere med tinglyste rettigheder, skal du indsende:

  • Minkvirksomhedens samtykkeerklæring
  • Rettighedshavers samtykkeerklæring (én pr. rettighedshaver)
  • Uafhængig revisors erklæring om samtykke fra rettighedshavere 

Hvis du ikke har rettighedshavere med tinglyste rettigheder, skal du indsende:

  • Minkvirksomhedens samtykkeerklæring
  • ​​Uafhængig revisors erklæring om samtykke fra rettighedshavere

Skal der indhentes ​samtykke, hvis der er tinglyste servitutter?

Ja, hvis den rettighed, der er beskyttet ved servitutten, angår minkvirksomhedens aktiver, som har været anvendt ved egenproduktion af mink, pelseri eller udlejning af stald- og burkapacitet. Det vil i almindelighed kun sjældent forekomme, at servitutter er relevante for minkvirksomheden. Dette kræver en konkret vurdering af, om den enkelte servitut skal opgives eller falder i værdi som følge af, at staten skal kunne erhverve ret til de erstattede aktiver i minkvirksomheden.

Som eksempel på tinglyste servitutter, der som udgangspunkt vil kræve indhentelse af samtykke, kan nævnes brugsret til et aktiv, som anvendes i minkvirksomheden.

Som eksempel på tinglyste servitutter, der som udgangspunkt ikke vil kræve indhentelse af samtykke, kan nævnes servitutter om fælles adgangsvej, aftægtsbolig, begrænsning i byggehøjde, fredning mm.

Skal der indhentes ​​samtykke ved tinglyste rettigheder i beboelsesejendomme?

Ja, hvis den tinglyste rettighed angår både minkvirksomhedens aktiver og samtidig en beboelsesejendom, skal der indhentes samtykke til udbetaling af forskud.

Nej, hvis den tinglyste rettighed alene vedrører en beboelsesejendom, der er matrikuleret adskilt fra minkvirksomhedens aktiver, skal der ikke indhentes samtykke til udbetaling af forskud.

Hvordan håndteres a​​nm​​​​eldt​​e transporter?

Hvis du har underskrevet en transporterklæring eller en samtykkeerklæring i forbindelse med indhentelse af samtykke fra rettighedshavere (skema 2 i samtykkeerklæringen), hvorefter udbetaling af forskud skal ske til en eller flere af dine kreditorer, vil der i henhold til disses prioritetsstilling ske udbetaling til de pågældende. Hvis det sker, vil du få besked, når udbetalingen er sket, og til hvem den er sket.

Hvordan håndtere​s tinglyste rettigheder?

Såfremt der er meddelt samtykke fra samtlige rettighedshavere med tinglyste rettigheder, og de pågældende rettighedshaveres samtykke er foreneligt med betaling af transporten, kan forskuddet for nedlukningserstatning udbetales til minkavleren.

Hvis der ikke opnås samtykke fra alle rettighedshavere med tinglyste rettigheder, kan der ikke udbetales forskud på nedlukningserstatning.

Skal der indhen​​tes sa mtykke fra udlejere af stalde, bure mm. til minkvirksomheden eller rettighedshavere med tinglyste rettigheder i udlejers aktiver?

Der skal kun indhentes samtykke fra rettighedshavere med tinglyste rettigheder i den virksomhed, som søger erstatning. Der skal derfor ikke indhentes samtykke fra udlejer eller udlejers rettighedshavere med tinglyste rettigheder i udlejers aktiver. Det gælder også selvom minkavleren lejer ud til sit eget selskab eller omvendt.

Skal der indhentes sam​​tykke fra leasingselskab vedrørende leasede aktiver?​

Nej, der skal ikke indhentes samtykke fra leasingselskaber, da leasede aktiver ikke tilhører minkvirksomheden. Der skal alene indhentes samtykke fra rettighedshavere med tinglyste rettigheder i minkvirksomhedens aktiver.​​​

Ændret 20. juli 2022