Her kan du se hvilke dyr, der defineres som 'kæledyr', og hvilke regler det omfatter ved hold af kæledyr.
Når du og dit kæledyr rejser på samme transportmiddel og det ikke skal sælges kan det foregå i henhold til Kæledyrsforordningens regler.
 
I Kæledyrsforordningen er det kun visse arter af kæledyr, som er omfattet:
 
Hunde, katte og fritter (tamme ildere)
• Fugle, bortset fra fjerkræ*
• Kaniner og gnavere
Krybdyr og padder
Hvirvelløse dyr, bortset fra bier og skaldyr
• Tropiske akvariefisk
 
* Fjerkræ er defineret som fugle af følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle.
 
Det vil sige, at fjerkræ betragtes ikke som kæledyr i henhold er EU's regler.
 
Ikke alle dyr må holdes af private som kæledyr
Vær opmærksom på, at visse arter af fugle, gnavere, krybdyr, padder, hvirvelløse dyr og tropiske akvariefisk ikke må holdes af private. Derfor må de hverken indføres til eller udføres fra Danmark.
I bekendtgørelse om forbud om privates hold af særlige dyr kan du se hvilke dyr, man som privat person må holde.
 
Du finder bekendtgørelsen via linket under lovstof nederst på siden.
 
Bekendtgørelsen findes specifikt under "Kæledyr" på det henviste side.
 
 
Andre kæledyr
 
Alle andre arter af dyr kan ikke betragtes som "kæledyr" efter Kæledyrsforordningens regler. Heller ikke selv om du rejser med dem på samme transportmiddel, de ikke skal sælges og skal holdes som kæledyr.

Sådan dyrearter skal ind- eller udføres efter kravene i de kommercielle ind- og udførselsregler. Læs mere under henholdsvis:

Import, dyr

Eksport, dyr

Det er dog stadig en forudsætning, at du som privat person må holde den pågældende dyreart. 
 
 
Kæledyr er beskyttet af reglerne i dyreværnsloven
  
Kæledyr er ligesom alle andre dyr beskyttet af reglerne i dyreværnsloven.

​Det fremgår af dyreværnsloven, at enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Hobbydyrs behov skal tilgodeses i forbindelse med indretning af de rum og arealer, hvor dyrene holdes.

I dyreværnsloven er der fastsat særlige bestemmelser om privates hold af særlige dyr og om dyrehandlere. Bekendtgørelsen omfatter hold af dyr, der kan være farlige eller skabe frygt, eller som er svære at holde på en forsvarlig måde.

Reglerne vedrørende familie- og hobbydyr i dyreværnsloven og i de tilhørende bekendtgørelser håndhæves af politiet og anklagemyndigheden.

Internationale regler for kæledyr
Danmark har undertegnet og ratificeret Den Europæiske Konvention om beskyttelse af kæledyr. Konventionen omfatter ethvert dyr, der holdes til privat fornøjelse og selskab. Konventionen indeholder bestemmelser om forsvarligt hold af familie- og hobbydyr, handel med familie- og hobbydyr, operative indgreb og aflivning, samt regler om omstrejfende dyr. Konventionens regler er i Danmark dækket af dyreværnsloven.

Læs om de internationale dyrebeskyttelsesregler på Europarådets hjemmeside.

​Læs forbrugerspørgsmål og svar
Må jeg lade min kælegris gå frit rundt på min ejendom?
Der er krav til udendørs, fritgående grise. Et af de vigtigste er, at dyrene ikke må fordres med madrester af forbipasserende – hvilket skal fremgå af tydelig skiltning. Hele landets svineeksport kan sættes over styr, hvis en enkelt gris får svinepest via forurenet mad, som er indført fra udlandet.

Hvis du holder dine grise udendørs, er der bl.a. krav til indhegningen, der skal sikre at grisene ikke kan slippe ud og komme i kontakt med nogle på den anden side af hegnet. Der er også krav om en vis afstand til arealer med offentlig adgang, og uvedkommende må ikke færdes inden for hegnet medmindre en række krav er opfyldt.

Mere information om hvordan indhegningen skal være og hvor der kan rekvireres skilte fås på:

Kontakt Fødevarestyrelsen hvis du er i tvivl.
 
 
Hvornår er kvæg, svin, får og geder blot et hobbydyr?
I EU lovgivningen defineres fx kvæg, svin, får, geder eller heste som et produktionsdyr og hører ikke under kategorien kæledyr/hobbydyr, selv om de holdes som kæledyr/hobbydyr i Danmark.
 
 
Må jeg holde en gris som kæledyr i byen?
Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde kælegris eller andre dyr, der normalt hører til på landet i byzoner og sommerhusområder.
 
Men Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet. Før der træffes afgørelse, skal tilsynsmyndigheden gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst tre uger.
 
 
 
Hvad sker der med et kæledyr, der er blevet aflivet hos dyrlægen?
Mange privatpraktiserende dyrlæger er tilknyttet et kæledyrskrematorium, som man kan benytte sig af mod betaling. Hvis man ønsker det, kan man få asken udleveret, så den kan begraves i egen have eller på en kæledyrsgravplads. Man kan også vælge at få sit aflivede kæledyr med hjem fra dyrlægen og begrave det i egen have.
 
Destruktionsanstalter modtager ikke kæledyr, så der er ingen risiko for at kæledyr bliver til kød- og benmel.
 
 
Lovstof og regler