Import er indførsel fra lande uden for EU, også kaldet tredjelande. Her finder du de generelle krav ved foderimport og information om forhåndsanmeldelse og importkontrol

​​Inden I importerer foder, skal I sikre jer, at I lever op til de generelle krav ved foderimport. Desuden skal I vide, om der for jeres importprodukt er krav om forhåndsanmeldelse og importkontrol, inden foderet kan overgå til fri handel.

Generelle krav

Som importør skal I især sikre jer, at:

 • I er registreret som foderimportører hos Fødevarestyrelsen i henhold til Foderhygiejneforordningen. 

  Ansøgningsskema om godkendelse/registrering findes her.

  Hvis I importerer foder med animalsk indhold skal I yderligere have en registrering i veterinærafdelingen i jeres Fødevareafdeling.

 • I har et kvalitetsstyringssystem og egenkontrol, der medvirker til at sikre, at jeres import af foder opfylder kravene i Foderhygiejneforordningen og al anden lovgivning om foder. Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte en vurdering af de risici, der er forbundet med importen, samt retningslinier for, hvad I skal gøre for at minimere risiciene.

  Der er hjælp at hente her: Sådan sikrer I jer at foderimporter opfylder kravene i Foderhygiejneforordningen

  Kvalitetsstyringssystemet og egenkontrollen skal indeholde relevante procedurer i relation til import. 

 • I opfylder de gældende krav om importcertifikater, forhåndsanmeldelse og lignende, når I importerer foderprodukter.
Alle importer af foder med indhold af animalsk oprindelse skal forhåndsanmeldes via TRACES.
 
Generelt kan I frit importere ikke animalsk foder. Der er dog nogle få ikke-animalske foderprodukter, som I skal forhåndsanmelde til jeres Fødevareafdeling, og som skal importkontrolleres af Fødevarestyrelsen, inden de kan overgå til fri omsætning i EU.
 
De ikke-animalske produkter, der skal forhåndsanmeldes, kan ses på  "Importkontrollisten for foder" nedenfor. ​
 
 
 
Importkontrollisten for foder

Liste over foder med importrestriktioner eller importforbud.

 
Foder med importrestriktioner skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen og kontrolleres inden partiet kan frigives.
 
Listen er sorteret efter oprindelsesland.
 
 
 
LAND 
 
PRODUKT 
Restriktionen er begrundet i problemer med: 
Toldtariffer (KN-koder) på produkter der skal forhånds-anmeldes. 
Link til lovgivning 
Særlige krav:
Alle tredjelande på nær Australien, Hviderusland, Canada, Chile, Kroatien, Grønland, Island, new Zealand, Sydafrika, Schweitz og USA​ Hø og halm​ Smitsomme husdyrsygdomme​ Artikel 9 i EU-forordning 136/2004

Se i øvrigt siden om import af hø og halm
IMPORTFORBUD fra alle tredjeland på nær de lande, der er nævnt i kolonne 1.

Forhåndsanmeldelse skal ske på CVED via TRACES​
Brasilien
Jordnødder
Aflatoksin
Fremgår af lovgivning
EU-forordn. 669/2009 
og forordning 212/2010 og 323/2014
 
Ghana
Jordnødder
Aflatoksin
Fremgår af lovgivning
EU-forordn. 91/2013
Skal ledsages af sundhedscertifikat samt analyserapport
Indien
Guargummi og foder med mindst 10 % guargummi
PCP (penta-chlorphenol).
Fremgår af lovgivning
EU-forordn. 258/2010
Skal ledsages af sundhedscertifikat samt analyserapport.
 
Jordnødder
Aflatoksin
Fremgår af lovgivning
EU-forordn. 91/2013
Skal ledsages af sundhedscertifikat samt analyserapport
​Indien ​Enzymer ​Chloramphenicol
Fremgår af lovgivning
EU-forordn. 669/2009
og forordning 212/2010, og 323/2014
Japan
Foder afsendt fra Japan efter den 27. marts 2011 og høstet og/eller forarbejdet efter den 10. marts 2011.
Radioaktiv kontamination
Fremgår af lovgivning
EU-forordn. 322/2014
 
Skal ledsages af erklæring samt evt. analysebevis.
Forhåndsanmeldes senest 2 dage inden ankomst.
 
 
 
Kina
Fodersendinger af ammonium-bikarbonat, eller foder med indhold af mælk, mejeri-produkter, soja eller sojaprodukter.
Melamin
EU-forordn. 1135/2009
 
 
Risprodukter
Ikke tilladt genetisk modificeret ris 
Fremgår af lovgivning
EU-gennemførelses-afgørelse 2011/884/EU og afgørelse 2013/287/EU
Skal ledsages af analyserapport og sundhedscertifikat.
 
 
​Sudan ​Jordnødder Aflatoksin​ Fremgår af lovgivning
EU-forordn. 669/2009
og forordning 212/2010  og 323/2014
Ukraine
Solsikkeolie
Mineralsk olie
Fremgår af lovgivning
EU-forordn. 1151/2009
Skal ledsages af sundhedscertifikat samt analyserapport.
Ukraine​ Visse animalske produkter (mælkepulverprodukter)​ Chloramphenicol​ KOM-beslutning. 2002/805/EF Forhåndsanmeldelse skal ske på CVED via TRACES​.​
 

 

Liste over udpegede importsteder (DPE etc.) for foder


 Liste over udpegede importsteder for foder​


Forhåndsanmeldelse og kontrol ved krav om importkontrol

Det er importørens ansvar at meddele Fødevarestyrelsen, hvornår der ankommer en foderforsendelse af den type, som er opført på importkontrollisten.

Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 24 timer inden foderets forventede ankomst til Danmark. Dog skal sendinger fra Japan forhåndsanmeldes senest 48 timer før forventet ankomst. 

Forhåndsanmeldelse af produkterne på "importkontrollisten for foder" skal ske direkte til fødevareafdelingen i Århus, dog til Fødevareafdeling København hvad angår Japanrestriktionsprodukter.

Hvis foderet ankommer til et andet EU-land end Danmark som første destination i EU, er det ikke Fødevarestyrelsen, men myndighederne i det EU-land foderet ankommer til først, som skal underrettes.

OBS: For foder, som er opført i forordning 669/2009 og forordning 91/2013, er der krav om frigivelse på originalt CED. Det originale CED  skal derfor sendes fysisk til nedenstående adresse, for at sendingen kan frigives:


Fødevareafdeling Århus
Sønderskovvej 5
8520 Lystrup
e-post: v-foedevare.aarhus@fvst.dk
tlf: 72275084

Det originale CED (Del I af "det fælles importdokument" (CEDét)) som alle produkter på ”Importkontrollisten for foder” generelt skal forhåndsanmeldes på, findes her:
Vejledning til udfyldelse af CED’et findes i bilag II til forordning 212/2010.
Importkontrollisten finder du i afsnittet "importkontrollisten for foder" her på siden.
 
Yderligere kan der være behov for forhåndsanmeldelse af følgende:
 • Foder af animalsk oprindelse - herunder fiskemel - skal forhåndsanmeldes til fødevareregionen.  
 • For nogle af de kornsorter, der anvendes til foder, er der krav om, at forsendelsen skal følges af et plantesundhedscertifikat fra eksportlandet og krav om, at I skal forhåndsanmelde importen til plantesundhedsmyndighederne. Det gælder for rug, hvede og triticale, der importeres fra Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika eller USA. Se mere på:

 

Tilladelse og kontrol af den enkelte sending
Hvis I ønsker at kontrollen foretages på et godkendt kontrolsted, skal I sætte kryds i punkt I.20 i forhåndsanmeldelsesblanketten, og Fødevarestyrelsen skal - for hver enkelt sending – tage stilling til om der kan gives tilladelse til dette.

Selvom importøren har ønsket kontrollen gennemført på bestemmelsesstedet, kan Fødevarestyrelsen vælge at udføre den fulde importkontrol på grænsekontrolstedet. Dette vil typisk være tilfældet hvis der er tale om løsvarer/bulkvarer, der omlæsses på havneområdet. En godkendt importør kan altså ikke insistere på at identitetskontrol og fysisk kontrol sker på det godkendte kontrolsted.
 
I vil få besked fra Fødevarestyrelsen hvis I har søgt om at kontrollen foretages på et godkendt kontrolsted og Fødevarestyrelsen ikke giver tilladelse til dette.
 
Kontrolsteder og godkendelse af midlertidige kontrolsteder

Kontrolsteder generelt

Hele importkontrollen, inklusiv identitetskontrol og fysisk kontrol, skal normalt foregå på indgangsstedet til Den Europæiske Union.
 
Indtil der er udpeget indgangssteder i Danmark for produkter af ikke-animalsk oprindelse, kan Fødevarestyrelsen tillade, at identitetskontrol og fysisk kontrol foretages på det 1. oplagringssted for sendingen i Danmark (bestemmelsesstedet), hvis bestemmelsesstedet er godkendt som midlertidigt kontrolsted af Fødevarestyrelsen.
 
Bulkvarer, der omlæsses/losses på havneområdet, skal dog normalt kontrolleres på havneområdet.
 

Se liste over udpegede indgangssteder og godkendte kontrolsteder ovenfor

Foder af animalsk oprindelse, herunder fiskemel, skal indføres og kontrolleres ved et af de veterinære grænsekontrolsteder.

 
Fødevarestyrelsen har altid krav på bistand til at flytte/få adgang til alle dele af et parti, uanset hvor kontrollen gennemføres.
 

Fødevarestyrelsens godkendelse af kontrolsteder

Produkter med særlige importrestriktioner og produkter, der er underlagt de nye regler om mere intensiv offentlig importkontrol, kan som udgangspunkt kun kontrolleres på midlertidigt kontrolsted, som Fødevarestyrelsen har godkendt.
 
Førstegangsimportører af produkter på "importkontrollisten for foder" skal derfor så vidt muligt 14 dage inden første import søge Fødevarestyrelsen om at få godkendt deres 1. oplagringssted i Danmark som midlertidigt kontrolsted. 
 
 
For at få bestemmelsesstedet godkendt som midlertidigt kontrolsted skal bestemmelsesstedet:
 • forinden være godkendt til midlertidig oplæggelse hos SKAT.
 • have faciliteter, som sikrer, at kontrollen kan foretages korrekt, og at varerne kan opbevares uden risiko for, at den ændres eller tages i brug, før produktet er frigivet af Fødevarestyrelsen.
Betingelserne for at få bestemmelsesstedet godkendt som midlertidigt kontrolsted fremgår af side 2 på ansøgningsblanketten.
 
Importprodukter og lovgivning

Alt foder, der står på ”importkontrollisten for foder”, skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen og må ikke markedsføres i EU, før de er frigivet.

"Importkontrollisten for foder" indeholder links til den gældende lovgivning vedr. importkontrol af foder ved grænsen til EU.

Se Importkontrollisten for foder ovenfor.
 
Alternativt kan man få overblik over EU´s og dansk importlovgivning ved at klikke ind linket under "Lovstof og regler" nederst på siden.


Importlovgivningen ændres løbende
De detaljerede krav til de enkelte importsendinger fremgår af EU-forordninger, -beslutninger og -afgørelser med særlige importrestriktioner og importbetingelser samt af de danske bekendtgørelser. 

Der træder løbende nye regler i kraft, som indfører særlige importrestriktioner eller importbetingelser for visse stoffer i foderet. I vil modtage oplysninger om nye regler og ændringer hvis I abonnerer på Fødevarestyrelsens nyhedsbreve om foder.
 
Produkter, der er underlagt mere intensiv importkontrol
I 2010 trådte nye EU-regler i kraft om import af foder med risici. Fra denne dato har der været krav om, at fodermyndighederne indfører en mere intensiv offentlig importkontrol af visse andre stoffer i foderet af ikke-animalsk oprindelse. Kravet om øget importkontrol foregår af Kommissionens forordning nr. 669/2009 med senere ændringer.

Det fremgår af Bilag I i den seneste ændringsforordning til forordning 669/2009, hvilke importprodukter der er underlagt krav om mere intensiv importkontrol. Disse produkter skal tilbageholdes, indtil Fødevarestyrelsen har afsluttet importkontrollen.

 

Seneste nyt

 

31. marts 2014

Den 1. april træder ny restriktionsforordning for Japan i kraft

Se Kommissionens forordning (EU) 322/2014 af 28. marts 2014 her.

Forordningen afløser Kommissionens forordning (EU) 996/2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.  På baggrund af en gennemgang af japanske analyseresultater for radioaktiv kontamination af foder og fødevarer i 2013, har EU med den nye forordning besluttet at indføre følgende ændringer i restriktionerne på varer fra Japan.

Ændringerne vedrører primært fødevareområdet:

 • Manglende overholdelse af grænseværdierne for visse spiselige vilde planter i Akita , Yamagata og Nagano præfekturet betyder, at der indføres krav om medfølgende analysebevis for svampe, koshiabura, bambusskud, araliespirer og ørnebregne, der stammer fra disse tre præfekturer .
 • For præfekturerne Yamanashi , Shizuoka, Niigata og Aomori opretholdes krav om medfølgende analysebevis for svampe. Dette på grund af manglende overholdelse af grænseværdier for svampe fra disse præfekturer. 
 • Præfekturerne Tokyo og Kanagawa , flyttes fra ”zonen med restriktioner” til ”zonen uden restriktioner”, fordi der i alle tilfælde har været overholdelse af gældende grænseværdier i produkter fra disse præfekturer i løbet af 3. vækstsæson. Der er således ikke længere krav om forudgående analyse af produkter fra disse præfekturer.
 • For de øvrige præfekturer i "zonen med restriktioner " (Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba og Iwate) opretholdes det forudgående analysekrav for svampe, fisk og fiskevarer, ris, sojabønner, araliespirer, bambusskud, ørnebregne, japansk kongebregne, koshiabura, strudsvinge, uwabamisou og boghvede og de forarbejdede og afledte produkter af de nævnte produkter.
 • For præfekturet Fukushima er der stadig hyppige fund af signifikante niveauer af radioaktivitet i en bred vifte af foder og fødevarer, hvorfor der ikke er nogen ændring i reglerne for produkter fra dette præfektur.
 • Kravet om forudgående analyse af oksekødsprodukter udgår for alle præfekturer, da gældende grænseværdier har været overholdt for alle oksekødsprodukter (mere end 232.000 analyseresultater). 
 • Med den nye forordning fjernes kravet om forudgående analyse og kravet om medfølgende erklæring for partier af te, bortset fra partier af te fra Fukushima.  Dette fordi gældende grænseværdier har været overholdt for alle partier af te. 
 • Kontrolfrekvensen nedsættes til < 5 %.
 • Der indføres en overgangsperiode hvor myndighederne accepterer import af partier, der har forladt Japan før 1. maj 2014, og er ledsaget af en erklæring, som er udstedt før 1. april, om at partiet er i overensstemmelse med forordning 996/2012. 

31. marts 2014:

Ændringer pr. 1. april 2014 - intensiveret kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foder

Ændringerne til bilag I beskrevet kort:

Nye produkter pr. 1. april 2014:

•Enzymer fra Indien (Chloramphenicol)
•Jordnødder og produkter heraf fra Sudan (Aflatoksiner)

Desuden er der foretaget en præcisering af oplysningerne vedr. import af visse produkter samt en ændring af bilag II (Det fælles importdokument/CED). Læs mere i forordningen:

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 323/2014 af 28. marts 2014 om ændring af bilag I og II til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig importkontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

20. december 2013

Ændring af bilag I, forordning 669/2009 om intensiveret kontrol af ikke-animalsk foder:

Ændringerne finder anvendelse pr. 1. januar 2014
Følgende foderprodukter slettes fra bilaget pr. 1. januar 2014:
·          Hasselnødder fra Azerbajdsjan (aflatoksiner)

Læs mere om ændringerne i forordning 1355/2013 her

 

26. september 2013

Ændring af bilag I, forordning 669/2009 om intensiveret kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foder:

Der er ingen ændringer på foderområdet, jf. forordning 925/2013 (ændringsforordning til forordning 669/2009).

25. september 2013

Ny fortolkning af TSE-regler for visse foderimporter
 
Med henvisning til tidligere udsendt fodernyhed ”Ændring til TSE-forordning har betydning for importører af visse animalske produkter til foder” ændres administrationen dags dato af regler om import af visse foderprodukttyper. Importører skal nu fremlægge analysebeviser for grænsekontrollen, før frigivelse/fortoldning kan ske.

Grundet en svært forståelig formulering i den nye ændringsforordning 56/2013 til TSE-forordning 999/2001 har Kommissionen valgt at sende deres fortolkning af reglerne i forordning 56/2013, bilag IV, kapitel III, afsnit C, ud til samtlige medlemslande.
 
Kommissionen gør i skrivelsen til medlemslandene klart, at importøren/den ansvarlige for visse animalske partier, inden partiets ankomst til EU skal have analyseret partiet for ikke-godkendte animalske bestanddele og skal vedhæfte analysebeviset til det sundhedscertifikat, som følger hver importparti af nedenstående typer foder:

a) forarbejdet animalsk protein, herunder fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere,
b) blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, og
c) foderblandinger der indeholder fodermidler nævnt i litra a) og b).
 
Dermed gælder det, at importører af mælkeerstatninger indeholdende fiskemel på samme vis skal sikre, at hvert parti ved ankomsten til EU er vedhæftet et analysebevis for ikke-godkendte animalske bestanddele, inden partiet kan overgå til fri omsætning. Dette fremgår af det bilag IV, kapitel IV, afsnit E, litra d) i den nye TSE-forordning 56/2013.
 
Bestemmelse af ikke-godkendte animalske bestanddele i foder skal udføres ved lysmikroskopi eller PCR (polymerasekædereaktion) i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009, ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 51/2013. Analysebeviset skal entydigt identificere de partier, som det gælder for, og importøren skal kunne dokumentere at analysen er foretaget på et laboratorium, der er akkrediteret til MBU/PCR-analyse.
 
Hvis det påkrævede analysebevis ikke ledsager partiet, må partiet først overgå til fri omsætning, efter at grænsekontrollen har udtaget og analyseret prøver som viser, at partiet er fundet fri for ikke-godkendte animalske bestanddele. Importøren afholder alle udgifter til denne kontrol.
 
Ovenstående regler vil være umiddelbart gældende, hvilket betyder at alle partier af ovenstående typer foder i en overgangsperiode muligvis skal analyseres af grænsekontrollen for at kunne overgå til fri omsætning.
 
 
 

27. juni 2013

Ændring af bilag I, forordning 669/2009 om intensiveret kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foder:

Pr. 1. juli 2013 er jordnødder fra Sydafrika ikke længere omfattet af importrestriktioner, jf. forordning 618/2013 (forordning 669/2009).


18. juni 2013

Ændring til afgørelse om GMO-ris fra Kina
Kommissionen gennemførelsesafgørelse  af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina (2013/287/EU)

Ændringerne i afgørelse 2013/287/EU træder i kraft den 4. juli 2013 og omhandler følgende:

  • Ikke-animalsk foder skal forhåndsanmeldes til et udpeget indgangssted (DPE), og skal ske på et originalt fælles importdokument (CED); se forordning 669/2009, herunder bilag II. For importer af produkter i bilag I med animalsk indhold, skal forhåndsanmeldelse ske på et CVED til grænsekontrollen
  • Privatpersoners indførsel af produkter nævnt i afgørelsen er ikke omfattet af Fødevarestyrelsens kontrol.
  • Der er i bilag I til afgørelsen tilføjet tre nye produktgrupper, som skal forhåndsanmeldes, nemlig forarbejdede produkter, så som sovser o.l. og bagerprodukter med og uden sukker, herunder pizzaer o.l. - indeholdende ris. . Produkter med KN-koden 3504 00 00 er fjernet fra bilag I.
  • Fødevarestyrelsen kan, ud over produkter nævnt i bilag I til afgørelsen, også udføre fysisk stikprøvekontrol af andre produkter fra Kina indeholdende ris.  Importøren skal afholde omkostningerne til denne kontrol.

1. juni 2013

 
Ændring til TSE-forordning har betydning for importører af visse animalske produkter til foder.
Det fremgår af den nye ændringsforordning 56/2013 til TSE-forordning 999/2001, bilag VI, kapitel III, afsnit C, at importører som noget nyt skal sikre, at hver sending af visse animalske produkter skal analyseres for ikke-godkendte animalske bestanddele inden sendingen overgår til fri omsætning. De produkter der skal analyseres er

a) forarbejdet animalsk protein, herunder fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere,
b) blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, og
c) foderblandinger der indeholder fodermidler nævnt i litra a) og b)
 
Ligeledes fremgår det af det nye bilag VI, kapitel IV, afsnit E, litra d) at importører af mælkeerstatninger indeholdende fiskemel på samme vis skal sikre, at hver sending skal analyseres for ikke-godkendte bestanddele inden sendingen overgår til fri omsætning.
 
Inden importer af de ovennævnte animalske produkttyper tages i anvendelse, overdrages eller markedsføres, skal importøren således sikre og kunne dokumentere at importerne er analyseret og fundet fri for ikke-godkendte animalske bestanddele, som kan udgøre en TSE-risiko. 
 
Fødevarestyrelsen vil på de almindelige kontrolbesøg på virksomheden kontrollere om importører af disse produkter overholder reglerne.
 
Eventuelle ændringer i forståelsen af reglerne vil blive meldt ud.
 
Reglerne i den nye ændringsforordning 56/2013 til TSE-forordningen finder anvendelse fra 1. juni 2013. Den obligatoriske offentlige kontrol af fiskemelsimporter for indhold af animalsk protein fra landdyr bortfalder samtidig.
 
 
 
31. maj 2013

Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 495/2013 af 29. maj 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.

Den nye ændringsforordning indfører pr. 2. juni 2013 følgende ændringer, som kan have relation til foder:
 
 • Der er som noget nyt krav om medfølgende analysebevis for  boghvede, lotusrod og kujibønne fra en række præfekturer, se hvilke i bilag IV (d) til forordningen.
 • Erklæringen er ændret som følge af ovenstående, se bilag I.
 • En overgangsordning som sikrer, at der ikke er krav om medfølgende analysebevis for de nye produkter, hvis disse forlod Japan inden den 2. juni 2013.
Find gennemførelsesforordning (EU) Nr. 495/2013 her

 

22. marts 2013

Nyt bilag I til forordning 669/2009 - ikke-animalsk foder
Der er kommet ny gennemførelsesforordning (EU) Nr. 270/2013 af 21. marts 2013 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse.

Der er ingen ændringer på foderområdet.

 

7. februar 2013  

Beskyttelsesforanstaltninger overfor visse ikke-animalske foderstoffer 
Kommissionen har 31. januar 2013 vedtaget en ny gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013 om særlige betingelser for import af jordnødder fra Ghana og Indien, okra og karryblade fra Indien og vandmelonfrø fra Nigeria og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og (EF) nr. 1152/2009
Se forordning på Importkontrollisten for foder - se ovenfor på denne side  
 
En kort beskrivelse af de væsentligste elementer på foderområdet
Følgende foderprodukter overflyttes fra 18. februar 2013 fra forordning 669/2009 om intensiveret kontrol og bliver i stedet omfattet af særlige beskyttelsesforanstaltninger:
 • Jordnødder fra Ghana med aflatoksinrisiko
 • Jordnødder fra Indien med aflatoksinrisiko

Partier af de nævnte produkter skal ledsages af et sundhedscertifikat (jf. modellen i forordningen) og analyseresultater for de nævnte forureninger.

Forordningen anvendes fra 18. februar 2013, og der er fastsat overgangsbestemmelser for partier, som har forladt oprindelseslandet inden denne dato uden sundhedscertifikat og analyseresultater.

Bestemmelserne gælder også for foderblandinger, som indeholder over 20 % af nævnte produkter.

Partierne skal forhåndsanmeldes på CED mindst 1 arbejdsdag før fysisk ankomst.

De ovennævnte produkter fjernes samtidig (18. februar) fra bilag I i forordning (EF) nr. 669/2009. 

20. december 2012
 
Intensiveret kontrol af ikke-animalsk foder
Ny gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1235/2012 af 1. december 2012 om ændring af bilag I til forordning (EU) Nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning EF nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse.

Pr. 23. december 2012 er fodertilsætningsstoffer og foderblandinger fra Indien ikke længere under intensiveret kontrol.
 

 

29. oktober 2012


Ny Japanforordning

Der er kommet en ny gennemførelsesforordning (EU) Nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012.

Der er tale om en lempelse i forhold til den tidligere forordning. Den nye forordning indfører følgende ændringer fra 29. oktober 2012:
 • Privates indførsel er undtaget restriktioner.
 • Alle typer alkohol er fremadrettet undtaget restriktioner.
 • Der er ingen ændringer til krav om medfølgende analysebevis for produkter der har oprindelse i det belastede præfektur Fukushima.
 • Medfølgende analysebevis er ikke længere et krav for produkter fra de berørte præfekturer Yamanashi og Shizuoka, med mindre der er tale om te fra Shizuoka eller svampe fra Yamanashi og Shizuoka.
 • For alle øvrige belastede præfekturer begrænses kravet om medfølgende analysebevis til en række produkter, nemlig svampe, te, fiskeriprodukter, visse spiselige vilde planter, visse grøntsager, visse frugter, ris og sojabønner samt alle afledte produkter. Desuden gælder kravet om medfølgende analysebevis også for sammensatte produkter med minimum 50% af en af ovennævnte ingredienser. En præcisering af hvilke produktgrupper der fortsat kræver medfølgende analysebevis fremgår af bilag IV i forordningen.  For de øvrige produktgrupper fra disse belastede præfekturer, er der ikke længere krav om medfølgende analysebevis.
 • Kontrolfrekvensen nedsættes til 5% for alle importpartier, uanset oprindelses-/afsendelsessted i Japan.
 • Forordningen gælder frem til 31. marts 2014, men vil blive taget op til revision inden den 31. marts 2013 for visse produkter, herunder fiskevarer.
 • Overgangsforanstaltninger der sikrer, at den ledsagende erklæring fra forordning 284/2012 kan anvendes for produkter der har forladt Japan inden den 1. december 2012, hvis erklæringen er udstedt før 1. november 2012.
 


19. juli 2012

Privat indførsel af foder fra Japan
Ny vejledende note om privat indførsel ved anvendelse af forordning (EU) nr. 284/2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.

Noten orienterer om, at privates indførsel af foder og fødevarer fra Japan fra dags dato ikke vil være omfattet af forordning 284/2012. Noten præciserer samtidig hvad der betragtes som privat indførsel.

Læs noten her


4. juli 2012
Ændring  i Japanforordning
Ny gennemførelsesforordning (EU) Nr. 561/2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.
Ændringen omfatter indsættelse af Iwate, som belastet præfektur. Ændringen finder anvendelse pr. 1. juli 2012. 
 

20. juni 2012
Intensiveret kontrol af ikke-animalsk foder:
Ny gennemførelsesforordning (EU) Nr. 514/2012 af 18. juni 2012 om ændring af bilag I til forordning (EU) Nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning EF nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse
Ingen ændringer på foderområdet.


12. april 2012
Egypten - Ophævelse af importforbud af bukkehornsfrø samt visse frø og bønner pr. 31. marts 2012
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. oktober 2011 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/402/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende bukkehornsfrø samt visse frø og bønner importeret fra Egypten (2011/718/EU) ophæves pr. 31. marts 2012.
Foderrestriktionsbekendtgørelse nr. 3 af 4. januar 2012, om forbud mod import af foderprodukter med indhold af visse frø og bønner fra Egypten, er ophævet.


10. april 2012
Intensiveret kontrol af ikke-animalsk foder:
Ny gennemførelsesforordning (EU) Nr. 294/2012 af 3. april 2012 om ændring af bilag I til forordning (EU) Nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning EF nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse.
Forordningen udvider typen af fodertilsætningsstoffer fra Indien, der er importrestriktioner på. Følgende toldkoder er fra 2. kvartal 2012 underlagt importrestriktioner:
 • ex 2309
 • 2917 19 90
 • ex 2817 00 00
 • ex 2820 90 10
 • ex 2820 90 90
 • ex 2821 10 00
 • ex 2825 50 00
 • ex 2833 21 00
 • ex 2833 25 00
 • ex 2833 29 20
 • ex 2833 29 80
 • ex 2535
 • ex 2836
 • ex 2839
 • ex 2936
Ændringerne gælder fra den 7. april 2012.


30. marts 2012
Ny Japanforordning:
Ny gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 af 29. marts 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011.
Ændringerne kort:
 • Forordningen erstatter forordning 961/2011 (inkl. forordning 250/2012 og 1371/2011)
 • Maksimalgrænseværdierne for cæsium-134 og cæsium-137 er ændret, jf. venligst artikel 4
 • Der er i forordningen angivet en overgangsforanstaltning, jf. artikel 16
Forordningen træder i kraft 2. april 2012.
 

29. marts 2012:
Ændringer  til Japanforordning:
Ny gennemførelsesforordning nr. 250/2012 om ændring af forordning 961/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.
En kort beskrivelse af ændringerne:
 • Frekvenserne for identitetskontrol og fysisk kontrol nedsættes til:
  • 5 % for partier stammende fra de belastede præfekturer
  • 10 % for partier stammende fra ikke-belastede præfekturer
 • Forordningen forlænges til 31. oktober 2012
Forordningen finder anvendelse fra 24. marts 2012.

2. januar 2012
Ændring i Japanforordning
Ny Kommissions-afgørelse om GMO i risprodukter fra Kina samt ændringer  til Japanforordning og Epyptenforordning:
Kina: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina om og ophævelse af beslutning 2008/289/EF.
Kort beskrivelse af kravene fastsat i 2011/884/EU:
 • I bilaget til 2011/884/EU findes en fortegnelse over de risprodukter, som er omfattet af afgørelsen
 • Alle partier skal ledsages af et sundhedscertifikat samt analyseresultat
 • Der er krav om forhåndsanmeldelse
 • Der er 100 % kontrol af alle partier
 • Partierne tilbageholdes indtil resultaterne af den fysiske kontrol foreligger
 • Kontrollen vil blive gebyrbelagt.
  Afgørelsen finder anvendelse fra 12. januar 2012, og samtidig ophæves beslutning 2008/289/EF.
Japan: Ny gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2011 af 21. december 2011 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.
Ændringerne kort:
 • Præfekturet Nagano er ikke længere at betragte som et belastet område.
 • Den kompetente myndighed i Japan kan udpege en instans, som i visse tilfælde kan underskrive erklæringer m.v.
 • Analyse for Jod-131 er ikke længere et krav.
 • Forordningen forlænges til 31. marts 2012.
 • ID-kontrollen nedsættes fra 100 % til hhv 10 % og 20 %, jf. artikel 3.
Forordningen finder anvendelse fra 25. december 2011.

Egypten: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. december 2011 om ændring af bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/402/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende bukkehornsfrø samt visse frø og bønner importeret fra Egypten (2011/880/EU).
Ændringerne kort:
 • Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2011/402/EU ændres, dvs. tørrede flækkede bælgfrugter, knuste sojabønner og knuste olieholdige frø og frugter kan importeres til EU, da de ikke anvendes til spiring og dermed ikke anses for at udgøre en sundhedsrisiko.
Øvrige frø og bønner fra Egypten er fortsat underlagt importforbud indtil 31. marts 2012, jf. bilaget i 2011/880/EU.
Afgørelsen er umiddelbart gældende.

 

Lovstof og regler


Lovgivning på foder- og foderstofsområdet ​​