Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Import af foder

Import er indførsel fra lande uden for EU, også kaldet tredjelande. Her finder du de generelle krav vedrørende foderimport samt information om forhåndsanmeldelse og importkontrol.

​​Inden du importerer foder, skal du sikre dig, at du lever o​​​p til nedenstående generelle krav vedrørende foderimport. Desuden skal du vide, om der for dit importprodukt er krav om forhåndsanmeldelse og importkontrol, inden foderet kan overgå til fri handel.

Generelle krav
Som importør skal du især sikre dig, at:

 • du er registreret som foderimportører hos Fødevarestyrelsen i henhold til Foderhygiejneforordningen. 
  Hvis du impor​terer foder med animalsk indhold, skal du yderligere have en registrering i Veterinærafdelingen i din Fødevareafdeling.

   

 • du har et kvalitetsstyringssystem og egenkontrol, der medvirker til at sikre, at din import af foder opfylder kravene i Foderhygiejneforordningen og al anden lovgivning om foder. Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte en vurdering af de risici, der er forbundet med importen, s​​amt retningslinjer for, hvad du skal gøre for at minimere risiciene.

  Der er hjælp at hente her: Hvordan sikrer I jer, at foderimporter opfylder kravene i Foderhygiejneforordningen?

  Kvalitetsstyringssystemet og egen​​kontrollen skal indeholde relevante procedurer i relation til import. 

 • du opfylder de gældende krav om importcertifikater, forhåndsanmeldelse og lignende, når du importerer foderprodukter.

Alle importer af foder med indhold af animalsk oprindels​e skal forhåndsanmeldes via TRACES. Grænsekontrollen står herefter for kontrollen.

Generelt kan du frit importere ikke-animalsk foder. Der er dog nogle få ikke-animalske foderprodukter, som du skal forhåndsanmelde til din Fødevareafdeling, og som skal importkontrolleres af Fødevarestyrelsen, inden de kan overgå til fri omsætning i EU.

De animalske og ikke-animalsk​​e produkter, der skal forhåndsanmeldes, fordi de er pålagt importrestriktioner o.l., kan ses i Foderrestriktionsbekendtgørelsen (se "Lovstof og regler" nedenfor) og på  "Importkontrollisten for foder" (ses nedenfor).

Importkontrollisten for foder
Her følger en liste over foder med importrestriktioner eller importforbud. Foder med importrestriktioner skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen og kontrolleres, inden partiet kan frigives. Listen er sorteret efter oprindelsesland.
 
 
Land 
 
Produkt 
Restriktionen er begrundet i problemer med: 
Link til lovgivning 
Særlige krav:
Alle tredje-lande på nær Australien, Canada, Schweiz, Chile, Grønland, Island,
New Zealand, Serbien (ekskl. Kosovo), 
Sydafrika 
og USA
Hø og halm
Smitsomme husdyrsygdomme
Artikel 9 i Forordning (EF) nr. 136/2004, se opdateret liste i Forordning (EU) nr. 494/2014

Se i øvrigt siden om import af hø og halm.
IMPORTFORBUD fra alle tredjelande på nær de lande, der er nævnt i kolonne 1.

Forhåndsanmeldelse skal ske på CVED via TRACES
Brasilien
Jordnødder
Aflatoksin
Forordning (EU) nr. 884/2014
jf. Forordning (EU) nr. 2016/24
 Skal ledsages af sundhedscertifikat samt analyserapport
Egypten
Jordnødder
 
Aflatoksin
Forordning (EU) nr. 884/2014
 
Skal ledsages af sundhedscertifikat samt analyserapport
​Gambia​Jordnødder​Aflatoksiner​Forordning (EF) nr. 669/2009, jf. forordning (EU) nr. Forordning 2015/2383
Ghana
Jordnødder
Aflatoksin
Forordning (EU) nr. 884/2014 
Skal ledsages af sundhedscertifikat samt analyserapport
Indien
Jordnødder
Aflatoksin
Forordning (EU) nr. 884/2014
 
Skal ledsages af sundhedscertifikat samt analyserapport
Indien
Enzymer
Kloramfenikol
Forordning (EF) nr. 669/2009 
jf. Forordning 2015/2383
​Indien​GuargummiPentachlorphenol (​PCP)​Forordning (EU) nr. 2015/175​Skal ledsages af sundhedscertifikat samt analyserapport
Japan
Visse foderstoffer afsendt fra Japan efter den 27. marts 2011 og høstet og/eller forarbejdet efter den 10. marts 2011.
Radioaktiv kontamination
Forordning 2016/6 (gældende fra 9. januar 2016)
Skal ledsages af erklæring samt evt. analysebevis.
Forhåndsanmeldes senest 2 dage inden ankomst.
 
 
 
HISTORISK 
Kina
Fodersendinger af ammonium-bikarbonat, eller foder med indhold af mælk, mejeri-produkter, soja eller sojaprodukter.
Melamin
Forordning (EF) nr. 1135/2009 er OPHÆVET den 5. februar 2015 ved Forordning (EU) nr. 2015/170
 HISTORISK
Kina   
 
Jordnødder
 
Aflatoksin
Forordning (EU) nr. 884/2014
Skal ledsages af sundhedscertifikat samt analyserapport 
Kina
Risprodukter
Ikke tilladt genetisk modificeret ris 
EU-gennemførelses-afgørelse 2011/884/EU og afgørelse 2013/287/EU
 
Skal ledsages af analyserapport og sundhedscertifikat.
 
 
Krim og Sevastopol
Alle foderstoffer
Ulovlig annektering af Krim og Sevastopol
Rådets Forordning (EU) nr. 692/2014
Forordningen indholder visse særlige undtagelser
Sudan
Jordnødder
Aflatoksin

Forordning (EF) nr. 669/2009 

jf. Forordning 2015/2383
 
HISTORISK 
Ukraine
Solsikkeolie
 
 
 
Mineralsk olie
 
Forordning (EF) nr.  1151/2009 ophævet 25. august 2014 ved Forordning (EU) nr. 853/2014
HISTORISK
Skal ledsages af sundhedscertifikat samt analyserapport.
Ukraine
Visse animalske produkter (mælkepulverprodukter)
Kloramfenikol
KOM-beslutning 2002/805/EF
Forhåndsanmeldelse skal ske på CVED via TRACES .
 
 
Liste over udpegede importkontrolsteder (DPE etc.) for foder
Forhåndsanmeldelse og kontrol ved krav om importkontrol
Det er importørens ansvar at meddele Fødevarestyrelsen, hvornår der ankommer en foderforsendelse med importrestriktioner eller intensiverede importkontrolkrav, dvs. foder af den type, som er opført på importkontrollisten.

Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 24 timer inden foderets forventede ankomst til Danmark. Dog skal sendinger fra Japan forhåndsanmeldes senest 48 timer før forventet ankomst. 

Forhåndsanmeldelse af produkterne i foderrestriktionsbekendtgørelsen/på "importkontrollisten for foder" skal ske direkte til fødevareafdelingen i Århus, dog til Fødevareafdeling København, hvad angår Japan-restriktionsprodukter.

Hvis foderet ankommer til et andet EU-land end Danmark som første destination i EU, er det ikke Fødevarestyrelsen, men myndighederne i det EU-land, foderet ankommer til først, der skal forhåndsanmeldes til.

OBS – originalt CED kræves for visse importpartier: 
For foder, som er opført i Forordning (EF) nr. 669/2009, Forordning (EU) nr. 884/2014, Forordning (EU) nr. 2015/175 og afgørelse 2011/884/EU, er der krav om frigivelse på originalt CED. Det originale CED skal derfor sendes fysisk til nedenstående adresser, for at sendingen kan frigives:

For partier fra Japan:
Fødevare Købe​nhavn
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

For øvrige foderpartier med krav om originalt CED:
Fødevare Århus
Sønderskovvej 5
8520 Lystrup

Skabelonen for et CED (Del I af "det fælles importdokument"), som alle produkter på "Importkontrollisten for foder" skal forhåndsanmeldes på, findes her: 
 
Vejledning til udfyldelse af CED'et findes i Bilag II til den konsoliderede forordning (EF) nr. 669/2009.

Importkontrollisten finder du i afsnittet "Importkontrollisten for foder" her på siden.
 
Yderligere kan der være behov for forhåndsanmeldelse af følgende: 
 • For nogle af de ​kornsorter, der anvendes til foder, er der krav om, at forsendelsen skal følges af et plantesundhedscertifikat fra eksportlandet og krav om, at du skal forhåndsanmelde importen til plantesundhedsmyndighederne. Det gælder for rug, hvede og triticale, der importeres fra Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika eller USA. Se mere på:
 
Tilladelse og kontrol af den enkelte sending
Hvis du ønsker at kontrollen foretages på et godkendt kontrolsted, skal du sætte kryds i punkt I.20 i forhåndsanmeldelsesblanketten, og Fødevarestyrelsen skal – for hver enkelt sending – tage stilling til, om der kan gives tilladelse til dette.

Selvom importøren har ønsket kontrollen af et ikke-animalsk parti foder gennemført på bestemmelsesstedet, kan Fødevarestyrelsen vælge at udføre den fulde importkontrol på det udpegede indgangssted (DPE)/ ved grænsen. Dette vil typisk være tilfældet, hvis der er tale om løsvarer/bulkvarer, der omlæsses på havneområdet. En godkendt importør kan altså ikke insistere på, at identitetskontrol og fysisk kontrol sker på det midlertidigt godkendte kontrolsted.
 
Du vil få besked fra Fødevarestyrelsen, hvis du har søgt om at kontrollen foretages på et godkendt kontrolsted, og Fødevarestyrelsen ikke giver tilladelse til dette.
 
Kontrolsteder og godkendelse af midlertidige kontrolsteder
Kontrolsteder generelt​​
Hele importkontrollen, inklusiv identitetskontrol og fysisk kontrol, skal normalt foregå på det første indgangssted til Den Europæiske Union.
 
Indtil der er udpeget indgangssteder i Danmark for produkter af ikke-animalsk oprindelse, kan Fødevarestyrelsen tillade, at identitetskontrol og fysisk kontrol foretages på det første oplagringssted for sendingen i Danmark (bestemmelsesstedet), hvis bestemmelsesstedet er godkendt som midlertidigt kontrolsted af Fødevarestyrelsen.
 
Bulkvarer, der omlæsses/losses på havneområdet, skal dog normalt kontrolleres på havneområdet. Se liste over udpegede indgangssteder og godkendte kontrolsteder ovenfor.
 
Foder af animalsk oprindelse, herunder fiskemel, skal indføres og kontrolleres ved et af de veterinære grænsekontrolsteder. Fødevarestyrelsen har altid krav på bistand til at flytte/få adgang til alle dele af et parti, uanset hvor kontrollen gennemføres.
 
Fødevarestyrelsens godkendelse af kontrolsteder
Produkter med særlige importrestriktioner og produkter, der er underlagt de nye regler om mere intensiv offentlig importkontrol, kan som udgangspunkt kun kontrolleres på et midlertidigt kontrolsted, som Fødevarestyrelsen har godkendt.
 
Førstegangsimportører af produkter på "importkontrollisten for foder" skal derfor så vidt muligt 14 dage inden første import søge Fødevarestyrelsen om at få godkendt deres første oplagringssted i Danmark som midlertidigt kontrolsted. 
 
 
For at få bestemmelsesstedet godkendt som midlertidigt kontrolsted skal bestemmelsesstedet:
 • forinden være godkendt til midlertidig oplæggelse hos SKAT.
 • have faciliteter, som sikrer, at kontrollen kan foretages korrekt, og at varerne kan opbevares uden risiko for, at den ændres eller tages i brug, før produktet er frigivet af Fødevarestyrelsen.
Betingelserne for at få bestemmelsesstedet godkendt som midlertidigt kontrolsted fremgår af side 2 på ansøgningsblanketten.
 
Importprodukter og lovgivning
Det fremgår af Foderrestriktionsbekendtørelsen, hvilke produkter der er underlagt importforbud, importrestriktioner eller krav om intensiveret importkontrol. Disse produkter er også opført på "Importkontrollisten for foder".

Alt foder, der står på "Importkontrollisten for foder", skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen/første indgangssted i EU og må ikke markedsføres i EU, før det er frigivet.
De nærmere regler for forhåndsanmeldelse og kontrol af animalsk og ikke animalsk foder fremgår af Foderrestriktionsbekendtgørelsen.

"Importkontrollisten for foder" indeholder links til den gældende lovgivning vedr. importkontrol af foder ved grænsen til EU. Se Importkontrollisten for foder ovenfor.
 
Alternativt kan man få overblik over EU´s og dansk importlovgivning ved at klikke ind linket under "Lovstof og regler" nederst på siden.

Importlovgivningen ændres løbende
De detaljerede krav til de enkelte importsendinger fremgår af EU-forordninger, -beslutninger og -afgørelser med særlige importrestriktioner og importbetingelser samt af foderrestriktionsbekendtgørelsen.
 
Der træder løbende nye regler i kraft, som indfører særlige importrestriktioner eller importbetingelser for visse stoffer i foderet. Du vil modtage oplysninger om nye regler og ændringer hvis du abonnerer på Fødevarestyrelsens nyhedsbreve om foder.
Her kan du tilmelde dig Fødevarestyrelsens nyhedsbrev om foder

Produkter, der er underlagt mere intensiv importkontrol
I 2010 trådte nye EU-regler i kraft vedrørende import af visse foderprodukter med øgede risici. Fra denne dato har der været krav om, at fodermyndighederne gennemfører en mere intensiv, offentlig importkontrol af visse foderprodukter af ikke-animalsk oprindelse. Kravet om øget importkontrol fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 med senere ændringer. 

Det fremgår af Bilag I i den seneste ​ændringsforordning til forordning (EF) nr. 669/2009, hvilke importprodukter der er underl​agt krav om mere intensiv, offentlig importkontrol. Disse produkter skal - ligesom importrestriktionsprodukter - tilbageholdes, indtil Fødevarestyrelsen har afsluttet importkontrollen. Det fremgår af importkontrollisten ovenfor hvilke produkter, der er omfattet af den intensiverede, offentlige importkontrol.
 
Andet nyt – udover Nyhedsbrev for foder
​23. februar 2015
Ændring til restriktionsbekendtgørelse for foder
Den 26. februar 2015 træder en ændring til Restriktionsbekendtgørelse for foder i kraft: 
Bekendtgørelse nr. 165 af 19. februar 2015 om ændring af Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-
retsakter


Bekendtgørelsen indarbejder ændringer i relation til Importrestriktionen på guargummi fra Indien. 
 
14. december 2014
Ændring til restriktionsbekendtgørelse for foder
Den 14. december 2014 træder en ændring til Restriktionsbekendtgørelse for foder i kraft: 
Bekendtgørelse nr. 1343 af 11. december 2014 om ændring af Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter

Bekendtgørelsen indeholder en præcisering vedr. Grønlands status som samhandelsland på fisk.

11. august 2014  
Importrestriktionen vedrørende solsikkeolie fra Ukraine ophæves den 25. august 2014.
Dette fremgår af Forordning (EU) nr. 853/2014 fra 5. august 2014, offentliggjort i EU-tidende den 6. august 2014.
 
Restriktionen ophæves som følge af, at der ikke har været konstatere​t fund af mineralsk olie over den gældende grænseværdi i partier af solsikkeolie fra Ukraine siden indførslen af restriktionen i 2009.
 
1. juli 2014
EU forbyder import af varer fra Krim og Sevastopol
Fra 25. juni 2014 er der som udgangspunkt forbud mod at importere varer med oprindelse på Krim eller Sevastopol. Se venligst 
  
Rådets beslutning om importforbud er en del af EU's manglende anerkendelse af politikken vedrørende ulovlig annektering af Krim, efter at Det Europæiske Råd den 20.-21. marts fordømte den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og erklærede, at det ikke vil godkende det. 

Desuden vil det være forbudt at yde finansielle og forsikringstjenesteydelser i forbindelse med import af sådanne varer. 

Varer med oprindelse i Krim eller Sevastopol, som er blevet tildelt et oprindelsescertifikat af de ukrainske myndigheder, kan dog stadig importeres til EU.
 
1. juli 2014
Overgangsperiode i forordning (EF) nr. 669/2009 er forlænget 5 år.
Anvendelse af midlertidige, godkendte kontrolsteder er muligt 5 år endnu.
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 718/2014 af 27. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

Overgangsperioden for anvendelse af de midlertidige, godkendte kontrolsteder forlænges i yderligere 5 år, eller indtil ændringsprocessen i Kontrolforordningen finder anvendelse. Kravet om, at der fra 14. august 2014 kun kan foretages kontrol af partier omfattet af Forordning (EF) nr. 669/2009 på et udpeget indgangssted (et DPE), er således udskudt, se ændringen i artikel 1 i den nye forordning. 

På foderområdet er der ingen ændringer i, hvilke produkter der er underlagt importrestriktioner.
 
Den nye forordning træder i kraft den 1. juli 2014.
 
20. juni 2014
Ny restriktionsbekendtgørelse for foder
Den 20. juni 2014 træder en ny Restriktionsbekendtgørelse for foder i kraft:

Bekendtgørelse nr. 646 af 12. juni 2014 om import af foder med særli​​ge restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter


Bekendtgørelsen samler alt vedr. importrestriktioner på foderområdet. Den nye bekendtgørelse indeholder: 
 • retningslinjer for de enkelte restr​iktioner på foderområdet,
 • definitioner på importområdet,
 • generelle regler for forhåndsanmeldelse, tilbageholdelse og ikke-frigivne partier, og
 • straffebestemmelser.  
Bekendtgørelsen dækker både det ikke-animalske og det animalske restriktionsområde.

Med bekendtgørelsen ophæves tidligere restriktionsbekendtgørelser på foderområdet.
 
2. juni 2014 
Forhåndsanmeldelse af partier fra Japan på CED eller CVED
Kommissionen har præciseret, at ​​kravet om anvendelse af CED ved forhåndsanmeldelse og frigivelse af partier fra Japan, se artikel 9 og 12 i forordning (EU) nr. 322/2014, naturligvis kun gælder ikke-animalske partier.​​
 
Animalske/sammensatte partier skal forhåndsanmeldes og frigives på et CVED. For at et parti animalske/sammensatte produkter kan frigives, skal rubrik II.32 og II. 40 på CVED'et være udfyldt.
 
Kommissionen regner med snarest at få udarbejdet en ændring til forordningen, så ovenstående kommer til at fremgå.

27. maj 2014
Import af hø og halm til foderbrug
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 494/2014 af 13. maj 2014 om ændring af bilag V til Forordning (EF) nr. 136/204, for så vidt angår importbetingelser og listen over lande omhandlet i artikel 9

Pr. 2. juni 2014 træder ovenstående ændringsforordning i kraft. Den indfører ændring af, hvilke lande der kan importeres hø og halm fra til foderbrug. 
 
15. maj 2014
Nyt forslag fremstillet af Kommissionen – forlængelse af overgangsperioden givet i Forordning (EF) nr. 669/2009 om anvendelse af midlertidige, godkendte kontrolsteder
Nedenstående forslag sendes i høring inden for de næste dage, og selve forslaget skal til afstemning i SCoFCAH (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) formentlig d. 6. juni 2014. Der er altså ikke tale om et endeligt og allerede vedtaget dokument, men om Kommissionens officielle udkast til en ændring af den nuværende overgangsordning. 
 
Anvendelse af midlertidige, godkendte kontrolsteder: 
I Forordning (EF) nr. 669/2009 om intensiveret kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer er der i artikel 19 beskrevet overgangsforanstaltninger, som giver medlemslandene mulighed for, i en overgangsperiode på 5 år, at anvende udpegede indgangssteder (midlertidige, godkendte kontrolsteder).  Efter overgangsperiodens ophør d. 14. august 2014 vil det således ikke være muligt at få foretaget kontrol af varer angivet i Bilag I på andre steder end på et DPE (Designated Point of Entry). 
 
Denne overgangsordning er af Kommissionen taget op til revurdering, da det efterfølgende har vist sig, at adskillige medlemslande ikke kan leve op til kravene fastsat i Forordning (EF) nr. 669/2009. Det vil sige, at en del medlemslande ikke kan imødekomme kravet om anvendelse af DPE'er beliggende på den ydre grænse og med de facilitetskrav, der er fastsat i artikel 4. 
 
Der fremsættes derfor forslag om at forlænge overgangsperioden med 5 år mere, eller indtil anden lovgivning på området tager over.
 
Forslaget sendes i officiel høring en af de nærmest dage på høringsportalen (http://hoeringsportalen.dk/)
 
31. marts 2014
Den 1. april træder ny restriktionsforordning for Japan i kraft
Forordningen afløser Kommissionens forordning (EU) nr. 996/2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima. På baggrund af en gennemgang af japanske analyseresultater for radioaktiv kontamination af foder og fødevarer i 2013 har EU med den nye forordning besluttet at indføre følgende ændringer i restriktionerne på varer fra Japan.
Ændringerne vedrører primært fødevareområdet: 
 • Manglende overholdelse af grænseværdierne for visse spiselige vilde planter i Akita, Yamagata og Nagano-præfekturet betyder, at der indføres krav om medfølgende analysebevis for svampe, koshiabura, bambusskud, araliespirer og ørnebregne, der stammer fra disse tre præfekturer.
 • For præfekturerne Yamanashi, Shizuoka, Niigata og Aomori opretholdes krav om medfølgende analysebevis for svampe. Dette på grund af manglende overholdelse af grænseværdier for svampe fra disse præfekturer. 
 • Præfekturerne Tokyo og Kanagawa flyttes fra "zonen med restriktioner" til "zonen uden restriktioner", fordi der i alle tilfælde har været overholdelse af gældende grænseværdier i produkter fra disse præfekturer i løbet af 3. vækstsæson. Der er således ikke længere krav om forudgående analyse af produkter fra disse præfekturer.
 • For de øvrige præfekturer i "zonen med restriktioner" (Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba og Iwate) opretholdes det forudgående analysekrav for svampe, fisk og fiskevarer, ris, sojabønner, araliespirer, bambusskud, ørnebregne, japansk kongebregne, koshiabura, strudsvinge, uwabamisou og boghvede og de forarbejdede og afledte produkter af de nævnte produkter.
 • For præfekturet Fukushima er der stadig hyppige fund af signifikante niveauer af radioaktivitet i en bred vifte af foder og fødevarer, hvorfor der ikke er nogen ændring i reglerne for produkter fra dette præfektur. 
 • Kravet om forudgående analyse af oksekødsprodukter udgår for alle præfekturer, da gældende grænseværdier har været overholdt for alle oksekødsprodukter (mere end 232.000 analyseresultater). 
 • Med den nye forordning fjernes kravet om forudgående analyse og kravet om medfølgende erklæring for partier af te, bortset fra partier af te fra Fukushima.  Dette fordi gældende grænseværdier har været overholdt for alle partier af te. 
 • Kontrolfrekvensen nedsættes til < 5 %.
 • Der indføres en overgangsperiode hvor myndighederne accepterer import af partier, der har forladt Japan før 1. maj 2014, og er ledsaget af en erklæring, som er udstedt før 1. april, om at partiet er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 996/2012. ​
31. marts 2014
Ændringer pr. 1. april 2014 – intensiveret kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foder
Ændringerne til bilag I beskrevet kort:

Nye produkter pr. 1. april 2014:
 • ​Enzymer fra Indien (Chloramphenicol)
 • Jordnødder og produkter heraf fra Sudan (Aflatoksiner)
Desuden er der foretaget en præcisering af oplysningerne vedr. import af visse produkter samt en ændring af bilag II (Det fælles importdokument/CED). Læs mere i forordningen:

 
20. december 2013
Ændring af Bilag I, Forordning (EF) nr. 669/2009 om intensiveret kontrol af ikke-animalsk foder
Ændringerne finder anvendelse pr. 1. januar 2014
Følgende foderprodukter slettes fra bilaget pr. 1. januar 2014:
 • hasselnødder fra A​zerbajdsjan (aflatoksiner) 
 
26. september 2013
Ændring af Bilag I, Forordning (EF) nr. 669/2009 om intensiveret kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foder:
Der er ingen ændringer på foderområdet, jf. Forordning (EU) nr. 925/2013 
(ændringsforordning til forordning (EF) nr. 669/2009). 
25. september 2013
Ny fortolkning af TSE-regler for visse foderimporter
Med henvisning til tidligere udsendt fodernyhed "Ændring til TSE-forordning har betydning for importører af visse animalske produkter til foder" ændres administrationen dags dato af regler om import af visse foderprodukttyper. Importører skal nu fremlægge analysebeviser for grænsekontrollen, før frigivelse/fortoldning kan ske.

Grundet en svært forståelig formulering i den nye ændringsforordning (EU) nr. 56/2013 til TSE-forordning (EF) nr. 999/2001 har Kommissionen valgt at sende deres fortolkning af reglerne i forordning (EU) nr. 56/2013, bilag IV, kapitel III, afsnit C, ud til samtlige medlemslande.
 
Kommissionen gør i skrivelsen til medlemslandene klart, at importøren/den ansvarlige for visse animalske partier, inden partiets ankomst til EU skal have analyseret partiet for ikke-godkendte animalske bestanddele og skal vedhæfte analysebeviset til det sundhedscertifikat, som følger hver importparti af nedenstående typer foder:

 
a)  forarbejdet animalsk protein, herunder fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere, 
b)  blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, og 
c)  foderblandinger, der indeholder fodermidler nævnt i litra a) og b).
 
Dermed gælder det, at importører af mælkeerstatninger indeholdende fiskemel på samme vis skal sikre, at hvert parti ved ankomsten til EU er vedhæftet et analysebevis for ikke-godkendte animalske bestanddele, inden partiet kan overgå til fri omsætning. Dette fremgår af Bilag IV, kapitel IV, afsnit E, litra d) i den nye TSE-forordning (EU) nr. 56/2013.
 
Bestemmelse af ikke-godkendte animalske bestanddele i foder skal udføres ved lysmikroskopi eller PCR (polymerasekædereaktion) i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009, ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 51/2013. Analysebeviset skal entydigt identificere de partier, som det gælder for, og importøren skal kunne dokumentere at analysen er foretaget på et laboratorium, der er akkrediteret til MBU/PCR-analyse.
 
Hvis det påkrævede analysebevis ikke ledsager partiet, må partiet først overgå til fri omsætning, efter at grænsekontrollen har udtaget og analyseret prøver som viser, at partiet er fundet fri for ikke-godkendte animalske bestanddele. Importøren afholder alle udgifter til denne kontrol.
 
Ovenstående regler vil være umiddelbart gældende, hvilket betyder, at alle partier af ovenstående typer foder i en overgangsperiode muligvis skal analyseres af grænsekontrollen for at kunne overgå til fri omsætning.
 
 
27. juni 2013
Ændring af bilag I, forordning (EF) nr. 669/2009 om intensiveret kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foder:
Pr. 1. juli 2013 er jordnødder fra Sydafrika ikke længere omfattet af importrestriktioner, jf. forordning (EU) nr. 618/2013 (forordning (EF) nr. 669/2009).

18. juni 2013
 • Ikke-animalsk foder skal forhåndsanmeldes til et udpeget indgangssted (DPE), og skal ske på et originalt fælles importdokument (CED); se forordning (EF) nr. 669/2009, herunder bilag II. For importer af produkter i bilag I med animalsk indhold, skal forhåndsanmeldelse ske på et CVED til grænsekontrollen.
 • Privatpersoners indførsel af produkter nævnt i afgørelsen er ikke omfattet af Fødevarestyrelsens kontrol.
 • Der er i bilag I til afgørelsen tilføjet tre nye produktgrupper, som skal forhåndsanmeldes, nemlig forarbejdede produkter, så som sovser o.l. og bagerprodukter med og uden sukker, herunder pizzaer o.l. – indeholdende ris. . Produkter med KN-koden 3504 00 00 er fjernet fra bilag I. 
 • Fødevarestyrelsen kan, ud over produkter nævnt i bilag I til afgørelsen, også udføre fysisk stikprøvekontrol af andre produkter fra Kina indeholdende ris.  Importøren skal afholde omkostningerne til denne kontrol. 
1. juni 2013
​Ændring til TSE-forordning har betydning for importører af visse animalske produkter til foder.
Det fremgår af den nye ændringsforordning (EU) nr. 56/2013 til TSE-forordning (EF) nr. 999/2001, bilag VI, kapitel III, afsnit C, at importører som noget nyt skal sikre, at hver sending af visse animalske produkter skal analyseres for ikke-godkendte animalske bestanddele inden sendingen overgår til fri omsætning. De produkter, der skal analyseres, er:

 
a)  forarbejdet animalsk ​protein, herunder fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere, 
b)  blodprodukter fr​a andre dyr end drøvtyggere, og 
c)  foderblandinger, der indeholder fodermidler nævnt i litra a) og b)
 
Ligeledes fremgår det af det nye bilag VI, kapitel IV, afsnit E, litra d) at importører af mælkeerstatninger indeholdende fiskemel på samme vis skal sikre, at hver sending skal analyseres for ikke-godkendte bestanddele inden sendingen overgår til fri omsætning.
 
Inden importer af de ovennævnte animalske produkttyper tages i anvendelse, overdrages eller markedsføres, skal importøren således sikre og kunne dokumentere at importerne er analyseret og fundet fri for ikke-godkendte animalske bestanddele, som kan udgøre en TSE-risiko. 
 
Fødevarestyrelsen vil på de almindelige kontrolbesøg på virksomheden kontrollere, om importørerne af disse produkter overholder reglerne.
 
Eventuelle ændringer i forståelsen af reglerne vil blive meldt ud.
 
Reglerne i den nye ændringsforordning (EU) nr. 56/2013 til TSE-forordningen finder anvendelse fra 1. juni 2013. Den obligatoriske offentlige kontrol af fiskemelsimporter for indhold af animalsk protein fra landdyr bortfalder samtidig.
 
31. maj 2013
Ændringer vedrørende import af foder fra Japan

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 495/2013 af 29. maj 2013 om ændring af Gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.

Den nye ændringsforordning indfører pr. 2. juni 2013 følgende ændringer, som kan have relation til foder: 
 • Der er som noget nyt krav om medfølgen​de analysebevis for  boghvede, lotusrod og kujibønne fra en række præfekturer, se hvilke i bilag IV (d) til forordningen.
 • Erklæringen er ændret som følge af ovenstående, se bilag I.
 • En overgangsordning som sikrer, at der ikke er krav om medfølgende analysebevis for de nye produkter, hvis disse forlod Japan inden den 2. juni 2013. 
 
22. marts 2013
Nyt bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 – ikke-animalsk foder
Der er kommet ny G​ennemførelsesforordning (EU) nr. 270/2013 af 21. marts 2013 om ændring af Bilag I til Foro​rdning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004, for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse.
 
Der er ingen ændringer på foderområdet.
 
7. februar 2013  
Beskyttelsesforanstaltninger overfor visse ikke-animalske foderstoffer 
Kommissionen har 31. januar 2013 vedtaget en ny Gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013 om særlige betingelser for import af jordnødder fra Ghana og Indien, okra og karryblade fra Indien og vandmelonfrø fra Nigeria og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og (EF) nr. 1152/2009 
Se forordning på Importkontrollisten for foder - se ovenfor på denne side  
 
En kort beskrivelse af de væsentligste elementer på foderområdet
Følgende foderprodukter overflyttes fra 18. februar 2013 fra Forordning (EF) nr. 669/2009 om intensiveret kontrol og bliver i stedet omfattet af særlige beskyttelsesforanstaltninger: 
 • Jordnødder fra Ghana med aflatoksin​risiko
 • Jordnødder fra Indien med aflatoksinrisiko 
Partier af de nævnte produkter skal ledsages af et sundhedscertifikat (jf. modellen i forordningen) og analyseresultater for de nævnte forureninger.

Forordningen anvendes fra 18. februar 2013, og der er fastsat overgangsbestemmelser for partier, som har forladt oprindelseslandet inden denne dato uden sundhedscertifikat og analyseresultater.
 
Bestemmelserne gælder også for foderblandinger, som indeholder over 20 pct. af nævnte produkter.

Partierne skal forhåndsanmeldes på CED mindst 1 arbejdsdag før fysisk ankomst.

De ovennævnte produkter fjernes samtidig (18. februar) fra Bilag I i Forordning (EF) nr. 669/2009.           
 
Lovstof og regler

 

 

 

Udpegede importkontrolsteder for ikke-animalsk foderUdpegede importkontrolsteder for ikke-animalsk foderhttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-importsteder---ikke-animalsk-foder.aspx03545aspx12580htmlEmneside
Import fra 3.-lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foderImport fra 3.-lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foderhttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foder.aspx03883aspx9560htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyrImport fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyrhttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr.aspx03885aspx7750htmlEmneside
Import fra 3.-lande af fedtderivater til foder eller teknisk brugImport fra 3.-lande af fedtderivater til foder eller teknisk brughttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af fedtderivater til foder eller teknisk brug.aspx03888aspx5250htmlEmneside
Import fra 3.-lande af foder til selskabsdyrImport fra 3.-lande af foder til selskabsdyrhttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af foder til selskabsdyr.aspx03889aspx7940htmlEmneside
Import fra 3.-lande af mælk, råmælk og produkter heraf til foderImport fra 3.-lande af mælk, råmælk og produkter heraf til foderhttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af mælk, råmælk og produkter heraf til foder.aspx03893aspx8070htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyrImport fra 3.-lande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyrhttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter-til-anvendelse-i-foder-til-pelsdyr.aspx03904aspx6530htmlEmneside
Indførsel af hø og halmIndførsel af hø og halmhttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-af-hø-og-halm.aspx03915aspx8640htmlEmneside

Ændret 2. februar 2016